p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
CHILD AND ADULTHOOD [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 193-196

CHILD AND ADULTHOOD

İbrahim M Ziyal1, Murat Döşoğlu1, Merih İş1, Hakan Yıldız1, Engin Yücel1, Ferruh Gezen1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad

Growing skull fractures (GSF) are rare complications of childhood head trauma. Cases diagnosed after childhood are extremely rare and lack of proper treatment or delayed diagnosis is the main reason. Fifteen cases, five of them diagnosed in adulthood, are reported in this study. After separation of bone edges with torn dura, the arachnoid pouching filled with cerebrospinal fluid changes to a leptomeningeal cyst. These stages develop in childhood. Ten childhood cases demonstrated enlargement of skull fracture with/without leptomeningeal cyst (Group I: male/female: 7/3, mean age: 14.9 months). At admission, nine cases had only skull deformity or bulging, one additional case with seizures. In untreated or late diagnosed cases with enlargement of the cyst, development of encephalomalacia and loss of parenchymal tissue, the cyst communicates with ventricles. The final step is a porencephalic cyst. Five cases diagnosed in adulthood presented with these last two stages (Group II: male/female: 4/1, mean age: 14.6 years). Four of them had seizures and one case with left hemiparesis and seizure. Group I was treated with craniotomy and duraplasty. After bone growing had been completed, cranioplasty was performed in two. Group II was treated with craniotomy, duraplasty and cranioplasty. Two of them required a shunt procedure later. Mean follow-up of fifteen cases is 37months. The results in adults were unsatisfactory. From five cases only one had the seizure resolved. In conclusion, follow-up of the patients with linear fractures after head trauma at least two years should be essential for early diagnosis and treatment, proper healing and avoidance of late disappointing results in GSF.

Keywords: ADULTHOOD, GROWING SKULL FRACTURE, HEAD TRAUMA

ÇOCUKLUK VE ERİŞKİN DÖNEMİ

İbrahim M Ziyal1, Murat Döşoğlu1, Merih İş1, Hakan Yıldız1, Engin Yücel1, Ferruh Gezen1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ad

Büyüyen Kafa Kırıkları (BKK) çocukluk dönemi kafa travmalarının nadir bir komplikasyonudur. Erişkin döneminde tanı konan olgular daha da nadirdir ve başlıca neden yeterli tedavinin uygulanmamış olması ya da gecikmiş tanıdır. Bu çalışmada, beşi erişkin döneminde olmak üzere onbeş BKK olgusu sunulmaktadır. On olguda leptomeningeal kist ile birlikte ya da olmaksızın kafa kırığında genişleme tesbit edildi. Bu gruptaki (Grup I) olguların 7si erkek, üçü bayan ve olguların ortalama yaşı 14.9 ay idi. Yırtılmış olan duraya bağlı olarak kırık kemik kenarları birbirinden ayrılmış ve beyin omurilik sıvısı ile dolu araknoid boşluk bir leptomeningeal kiste dönüşmüş idi. Dokuz olgu kafada şişlik ve şekil bozukluğu, bir olgu ise nöbet şikayeti ile başvurdu. Tanı konmamış ya da tanı konmakta gecikilmiş olgularda kist genişlemekte, ensefalomalazi ve parankim dokusu kaybı oluşmakta ve kist ventrikül ile birleşmektedir. Böylece bir porensefalik kist ortaya çıkmaktadır. Erişkin döneminde tanı konan beş olgumuz ise bu patolojik ilerlemeyi göstermekte idi (Grup II). Bu olguların 4ü erkek, biri bayan ve ortalama yaşları 14.6yıl idi. Sadece nöbet dört olguda, sol hemiparezi ile birlikte nöbet ise bir olguda tesbit edildi. Grup l olgular kranyotomi ve duraplasti ile tedavi edildiler. Kemik büyümesi tamamlandıktan sonra iki olguya kranyoplasti uygulandı. Grup II olgular kranyotomi, duraplasti ve kranyoplasti ile tedavi edildiler. Bu grubun iki olgusu daha sonra şant uygulamasını gerektirdi. Olguların tedavi sonrası ortalama takip süresi 37 ay olarak tesbit edildi. Erişkin olgularda tedavi sonuçları yetersiz kaldı ve beş olgudan sadece birinde nöbetler önlenebildi. Sonuç olarak, BKKda erken tanı, uygun tedavinin seçimi, yeterli iyileşme ve geç başarısız sonuçların önlenmesi için kafa travması sonrası oluşan lineer kırıkların en az iki sene düzgün aralıklar ile takibi esas olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: BÜYÜYEN KAFA KIRIĞI, ERİŞKİN DÖNEMİ, KAFA TRAVMASI

İbrahim M Ziyal, Murat Döşoğlu, Merih İş, Hakan Yıldız, Engin Yücel, Ferruh Gezen. CHILD AND ADULTHOOD. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 193-196