p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THE UTILISATION OF PROPHYLACTIC CEFRIAXONE IN THORAX SURGERY AND THE DETERMINATION OF THE ANTIBIOTIC LEVEL IN LUNG TISSUE AND SERUM [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 92-94

THE UTILISATION OF PROPHYLACTIC CEFRIAXONE IN THORAX SURGERY AND THE DETERMINATION OF THE ANTIBIOTIC LEVEL IN LUNG TISSUE AND SERUM

Habibe Erdeniz1, Yılmaz Başar1, Şükrü Dilege1, Bülent Gürler1, Göksel Kalaycı1
İ.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

In this study which was done to determine the value of prophylactic ceftriaxone in thorax surgery, 19 patients have been evaluated. 17 of the patients were operated for lung ca, 1 for cyst hidatic in lung, and 1 was operated for the carsinoid the of lung. Preop I gr IV ceftriaxone was given to the patients. During the operation serum and lung tissue samples were collected from the patients. The antibiotic level in those samples were evaluated by agar well diffusion method using Bacillus subtilis ATCC 6633 as the test organism. The antibiotic level in the tissue was measured as 12-53.6 µg/g and in serum was measured as 50.1-114.9 µg/g. This values were higher than the MIC of ceftriaxone for most of the bacteria. During postop clinical follow-up period none of the patients had wound infection or amphiema. These findings brought the conclusion that prophylactic ceftriaxone is successful and can be suggested in thorax surgery.

Keywords: CEFTRIAXON, LUNG TISSUE AND SERUM CONCENT RATIONS

TORAKS CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK OLARAK KULLANILAN SEFTRİAKSONUN AKCİĞER DOKUSUNDA VE SERUMDA MİKTAR TAYİNİ

Habibe Erdeniz1, Yılmaz Başar1, Şükrü Dilege1, Bülent Gürler1, Göksel Kalaycı1
İ.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Seftriaksonun toraks cerrahisindeki profilaktik değerini belirlemek amacı ile yapılan çalışmada 19 hasta incelenmiştir. Hastaların 17si akciğer kanseri, 1'i akciğer kist hidatik, 1 'i akciğer karsinoid Tm tanısı ile ameliyat edilmiştir. Hastalara ameliyat öncesi intravenöz olarak 1 gram seftriakson uygulanmıştır. Hastalardan ameliyat sırasında alınan kan ve akciğer dokularındaki antibiyotik düzeyi Bacillus subtilis ATCC 6633 suşu kullanarak agarda kuyu difüzyon yöntemi uyarınca standart eğriler ile karşılaştırmak suretiyle belirlenmiştir. Hastaların akciğer dokularında 12-53.6 µg/g, serumlarında 50.1-114.9 µg/ml seftriakson bulunduğu saptanmıştır. Elde edilen değerler birçok bakteriye karşı saptanan seftriakson MİK'larıdan daha yüksek bulunmuştur. Ameliyat sonrası hastaların klinik takibi sonucu hiçbirinde yara infeksiyonu ve ampiyem gelişmemiştir. Bu bulgular toraks cerrahisinde seftriakson proflaksisinin başarılı olduğu ve önerebileceği sonucunu vermiştir.

Anahtar Kelimeler: SEFTRİAKSON, AKCİĞER DOKU VE SERUM KONSANTRASYONLARI

Habibe Erdeniz, Yılmaz Başar, Şükrü Dilege, Bülent Gürler, Göksel Kalaycı. THE UTILISATION OF PROPHYLACTIC CEFRIAXONE IN THORAX SURGERY AND THE DETERMINATION OF THE ANTIBIOTIC LEVEL IN LUNG TISSUE AND SERUM. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(2): 92-94