p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
TRAUMA PRACTICE IN NEUROSURGERY - A PROSPECTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 281-284

TRAUMA PRACTICE IN NEUROSURGERY - A PROSPECTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY

Talat Kırış1, Merih İş1, Murat İmer1, İlker Güleç1, Kemal Hepgül1, Faruk Ünal1, Nail İzgi1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ad

The patients admitted to the Accident and Emergency Department of the Medical Faculty of Istanbul for craniospinal trauma between 1/11/1996 and 31/10/1997 were prospectively evaluated. From 2520 patients that were consultated by Neurosurgery Department at the Emergency Department 459 patients were admitted to the wards. From this group 120 (%26) were women and 339 (%74) were men. Regarding the age distribution the patients between 0-16 ages consisted the major group (%51). %66 of the cases were referred from other medical facilities, whereas %44 of the appliances were directly made to our Emergency Department. %44 of the cases were admitted between the hours 08-16, %46 between 16-24 and%10 between 24-08. Regarding the causes of trauma falls (% 45) were in the first place followed by motor vehicle accidents (%42). %15 of the cases had trauma more than in one system. When the cases were compared regarding the Glasgow Coma Scale (GCS) at admission, %60 were between GCS 14-15, %26 were between GCS 9-13 and%14 were under GCS 8. %96 of the patients had cranial injuries, %3 had spinal injuries and %1 had both. From the operated 88 patients %34 were epidural hematoma and %20 were subdural hematoma. The time interval between admission and diagnosis in %78 of the cases were 0-2 hours and in%17 of the cases 2-4 hours. %81 of the operated patients were operated on in four hours after the diagnosis was made. Regarding the outcome scale %75 were good, % 7 were moderate disabled, %4 were severely disabled and %13 were death.

Keywords: EPIDEMIOLOGY, HEAD INJURY, SPINAL INJURY

NÖROŞİRURJİDE TRAVMA PRATİĞİ, PROSPEKTİF EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA

Talat Kırış1, Merih İş1, Murat İmer1, İlker Güleç1, Kemal Hepgül1, Faruk Ünal1, Nail İzgi1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ad

1.11.1996-31.10.1997 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı'na kranyal-spinal travma nedeniyle başvuran ve Nöroşirurji Anabilim Dalı'ndan konsültasyon istenerek yatırılan hastalar prospektif olarak değerlendirildi. Acil birimine başvuran 2520 olgudan 459'u yatırıldı. Bunların 120'si (%26) kadın, 339'u (%74) erkekti. Yaş dağılımına bakıldığında en fazla yoğunluğun 0-16 (%51) yaş grubunda bulunduğu dikkati çekiyordu. Hastaların %44'ü doğrudan acil birime başvururken, %66'sı başka bir sağlık kuruluşundan sevk edilmişlerdi. Olguların %44'ü 08-16, %46'sı 16-24 ve %10'u 24-08 saatlerinde arasında başvurmuşlardı. Travma nedenleri incelendiğinde %45 ile düşmenin ilk sırada yer aldığı, bunu %42 ile trafik kazalarının izlediği dikkati çekti. Hastaların %15'inde politravma vardı. Giriş Glasgow koma skalasına (GKS) göre yapılan değerlendirmede %60'ı GKS-.14-15, %26'sı 9-13 ve %14'ü 8 ve altındaydı. Hastaların %9Gsı kranyal, %3'ü spinal ve %1'i kranyal ve spinal birlikte yaralanmalardı. Ameliyat edilen 88 (%19) hastanın, %34 ü epidural hematom, %20 si subdural hematomdu. Acil birimine giriş ile tam arasındaki süre %78'inde 0-2 saat, % l '/sinde 2-4 saat arasındaydı. Ameliyata alınan hastaların %81'i tanı konduktan sonraki ilk dört saat içinde ameliyat edildi. Hastaların Glasgow Çıkış Skalasına göre değerlendirildiğinde %75'inde tam iyileşme, %7sinde orta derecede sakatlık, %4'iinde ciddi derecede sakatlık ve %13'ünde ölüm saptandı.

Anahtar Kelimeler: EPİDEMİYOLOJİ, KAFA TRAVMASI, SPİNAL TRAVMA

Talat Kırış, Merih İş, Murat İmer, İlker Güleç, Kemal Hepgül, Faruk Ünal, Nail İzgi. TRAUMA PRACTICE IN NEUROSURGERY - A PROSPECTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1998; 4(4): 281-284