p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
THE EFFECTIVENESS OF NARROW BAND INFRARED BEAM ON PRIMARY WOUND HEALING [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 229-234

THE EFFECTIVENESS OF NARROW BAND INFRARED BEAM ON PRIMARY WOUND HEALING

Nesrin Yağcı1, Abdullah Eren1, Onur Uysal1, Erol Göktürk1, Hanifegül Taşkıran1, Hülya Rayihan1
Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

This experimental study was planned to explore the effectiveness of infrared beam on primary wound healing in rats. The healing of incisional wound was studied by the mean of the scala of histologic analyses and wounds strength breaking off in both experiment and control groups. The biomechanical study was done between experimental and control groups starting from first post operative three days, seven days and from the third post operative day for continuous seven days, where one session of 10 minutes duration of infrared radiation was performed daily. There was no significant statistical difference in the biomechanical study between the above mentioned groups (p < 0.001). But the tissue healing was noticed to be quicker in the experimental group than the control group. Healing of the wound was also correlated between the two groups, and showed a significant difference(p>0.05). In the histopathologic analyse it is also observed that the tissue healing is speeded up according to the experimental and control groups.

Keywords: INFRA-RED, PRIMARY WOUND HEALING, BREAKING STRENGTH

DAR BANTLI İNFRARUJ IŞINININ PRİMER YARA İYİLEŞMESİNE ETKİSİ

Nesrin Yağcı1, Abdullah Eren1, Onur Uysal1, Erol Göktürk1, Hanifegül Taşkıran1, Hülya Rayihan1
Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Çalışmamız, sıçanlarda infraruj ışınının primer yara iyileşmesine etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki sıçanlarda oluşturulan insizyonel yaranın iyileşmesi, histolojik analiz skalası ve yaranın kopma kuvveti yöntemi ile incelenmiştir. Post-operatif ilk 3 gün, ilk 7 gün ve post-operatif 3. günden sonra başlamak suretiyle 7 gün boyunca, günde bir seans ve 10 dakika süreyle uygulanan infraruj ışını sonrasında deney ve kontrol grupları arasında biomekanik inceleme sonucunda yaranın kopma kuvveti açısından istatistiksel fark bulunmazken (p > 0.05), deney ve kontrol gruplarının kendi aralarındaki kıyaslamada yara iyileşmesi yönünden ileri düzeyde anlamlı fark bulunmuştur(p<0.001). Ayrıca histopatolojik inceleme sonucunda, deney grubunda kontrol grubuna göre doku tamirinin hızlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İNFRARUJ, PRİMER YARA İYİLEŞMESİ, KOPMA KUVVETİ

Nesrin Yağcı, Abdullah Eren, Onur Uysal, Erol Göktürk, Hanifegül Taşkıran, Hülya Rayihan. THE EFFECTIVENESS OF NARROW BAND INFRARED BEAM ON PRIMARY WOUND HEALING. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 229-234