p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
IS ACUTE CHOLECYSTITIS A CONTRAINDICATION TO LAPAROSCOPIC APPROACH? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 185-188

IS ACUTE CHOLECYSTITIS A CONTRAINDICATION TO LAPAROSCOPIC APPROACH?

Fikret Ezberci1, İ Taner Kale1, Tufan Taşçı1, Hürkan Kargı1, Hasan Ekerbiçer1, Ahmet Kurtul1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

The purpose of this retrospective study was to investigate which is acute cholecystitis contraindication for laparoscopic surgery or not? Most of early articles described taparoscopic cholecystectomy for chronic cholecystitis. Acute cholecystitis was considered a contraindication to this approach. As more experience was obtained, acute cholecystitis became not a contraindication for laparoscopic cholecystectomy. The laparoscopic cholecystectomy operaLions that were performed in Kahramanmaraş State Hospital, between December 1997-June 1999 were analyzed retrospectively. The patients were divided into two groups. The patients of first group had acute cholecystitis. The cases of second group had chronic cholecystitis. Both group compared to operation times, complications, conversion rate, and drain uses. Between December 1997-June 1999,250 patients underwent laparoscopic cholecystectomy. Of the patients, 46 (18.4%) had acute cholecystitis and 204 (81.6%) had chronic cholecystitis. When we compared two groups, we found significant differences between operation times and drain uses (p < 0.05). Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis takes longer and surgeons use more drain for acute cholecystitis. There were no differences between complications and conversion rates. In conclusion, we decided that in experienced hands, laparoscopic surgery could safely be performed in patients with acute cholecystitis. It does not increase the morbidity rate.

Keywords: LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY, ACUTE CHOLECYSTITIS, COMPLICATION

AKUT KOLESİSTİT LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM İÇİN BİR ENGEL MİDİR?

Fikret Ezberci1, İ Taner Kale1, Tufan Taşçı1, Hürkan Kargı1, Hasan Ekerbiçer1, Ahmet Kurtul1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi Ad

Laparoskopik cerrahinin ilk yıllarında akut kolesistit laparoskopik yaklaşım için kontrendikasyon kabul edilirdi. Zamanla tecrübeler arttıkça akut kolesistit içinde başarılı sonuçların yayınlanması, akut kolesistitte de laparoskopik yaklaşımın birinci tercih olabileceğini göstermektedir. Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde Aralık 1997 - Haziran 1999 tarihleri arasında laparoskopik kolesistektomi uygulanan 250 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular akut taşlı kolesistit (AK) ve kronik taşlı kolesistit (KK) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup ameliyat süreleri, komplikasyon, dren kullanımı ve açık kolesistektomiye geçime oranları açısından karşılaştırıldılar. Laparoskopik kolesistektomi (LK) uygulanan 250 olgudan, 46 (%18.4) olgu AK, 204 (%81.6) olgu da KK nedeniyle ameliyat edildiler. Her iki grupta da tanı anamnez,fizik muayene ve ultrasonografi ile konuldu. Ortalama yaş KK grubunda 51.3±13.9 SD, KK grubunda ise 49.2± 1.0 SD idi. Ortalama ameliyat süreleri AK grubunda 65.7±22.3 SD dakika iken, KK grubunda 53.7 ± 18.7 SD dakika idi ve aradaki fark anlamlı idi (p < 0.001). AK grubunda 2 (%4) olguda komplikasyon izlenirken, KK grubunda 6 (%3) olguda komplikasyon izlendi ve aradaki fark anlamlı değildi (p>0.05). AK grubunda 18 (%39.1) olguda dren kullanılırken, KK grubunda 26(%12.7) olguda dren kullanıldı ve aradaki fark anlamlı bulundu (p<0.05). Açık Kolesistektomiye AK grubunda 1 (%2) olguda geçilirken, KK grubunda 3 (%1.5) olguda geçildi (p > 0.05). Sonuç olarak, AK için yapılan laparoskopik cerrahi daha uzun sürmekte ve daha fazla dren kullanılmaktadır. LK'nin genel avantajları göz önüne alındığında, akut ve kronik kolesistit nedeniyle uygulanan LK'ler arasında morbiditeyi arttırıcı bir fark olmaması, AK içinde LK, tecrübeli ellerde güvenli ve efektif bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ, AKUT KOLESİSTİT, KONTRENDİKASYON

Fikret Ezberci, İ Taner Kale, Tufan Taşçı, Hürkan Kargı, Hasan Ekerbiçer, Ahmet Kurtul. IS ACUTE CHOLECYSTITIS A CONTRAINDICATION TO LAPAROSCOPIC APPROACH?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(3): 185-188