p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
TRAUMATIC SPLENIC INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 17-21

TRAUMATIC SPLENIC INJURIES

Erdoğan M Sözüer1, Engin Ok1, Oktay Banlı1, Özhan İnce1, Zeynep Kekeç1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Splenectomy is the frequently used surgical method for the treatment of traumatic splenic injuries. In this study, the patients who had traumatic splenic injuries were investigated and the results of surgical treatments were evaluated. There were 225 patients with traumatic splenic injuries, which contains 55 (24%) female and 170 (76%) male. The mean age was 29 (range 16-71) years. Severity of splenic injury was classified according to Moore organ injury scaling and there were 23 (10%) patients in grade 1,96 (43%) in grade II, 75 (33%) in grade HI, 24 (11%) in grade IV and 7 (3%) in grade V. Splenectomy was performed in 203 (90%) patients, splenoraphy in 18 (8%) and partial Splenectomy in 4 (2%) patients. The overall mortality was 12%. A positive correlation was estimated between the combined trauma and the mortality (Fisher's Chi-Square test; X2-9,538, p<0.002). In conclusion, non-operative treatment methods may prevent unnecessary splenectomies, especially in grade I and II blunt or penetrating splenic injuries. Combined injuries are the major factor increasing the mortality.

Keywords: TRAUMA, SPLENIC INJURY, SPLENECTOMY

TRAVMATİK DALAK YARALANMALARI

Erdoğan M Sözüer1, Engin Ok1, Oktay Banlı1, Özhan İnce1, Zeynep Kekeç1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad

Künt veya penetran abdominal travması ve dalak yaralanması olan hastalarda halen en sık kullanılan cerrahi yöntem splenektomidir. Bu çalışmada, travmalı ve dalak yaralanması olan hastalarda uyguladığımız cerrahi yöntemleri ve sonuçlarını incelemeyi amaçladık. Toplam 225 hastanın 55 (%24)'i kadın, 170 (%76)'i erkek, yaş ortalaması 29 idi. Moore sınıflamasına göre; birinci derece 23 (%10), ikinci derece 96 (%43), üçüncü derece 75 (%33), dördüncü derece 24 (%11) ve beşinci derece dalak yaralanması 7 (%3) hastada tespit edildi. Splenektomi 203 (%90) hastaya uygulandı. Kalan 22 hastanın 18'ine (%8) (I. ve II. derece dalak yaralanması olan hastalar) splenorafı, 4'üne (%2) (II. derece yaralanma) parsiyel splenektomi yapıldı. Toplam 27 (%12) hastada mortalite gelişti. İlave organ yaralanması ile mortalite arasında belirgin bir korelasyon olduğu tespit edildi (Fisher Ki-Kare Testi; X2=9,538, p<0.002). Sonuç olarak; dalak yaralanmalarında, özellikle I ve II derece yaralanmalarda nonoperatif tedavi yöntemlerine olan yönelim hastaların yarısına yakınında gereksiz splenektomileri önleyebilir. Kombine yaralanmalar mortaliteyi artıran en önemli faktörlerden biridir.

Anahtar Kelimeler: TRAVMA, DALAK YARALANMALARI, SPLENEKTOMİ

Erdoğan M Sözüer, Engin Ok, Oktay Banlı, Özhan İnce, Zeynep Kekeç. TRAUMATIC SPLENIC INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 17-21
Manuscript Language: Turkish