p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Gallstone ileus: demographic and clinical criteria supporting preoperative diagnosis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 32-34

Gallstone ileus: demographic and clinical criteria supporting preoperative diagnosis

Günay Gürleyik1, Emin Gürleyik1
Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği

Gallstone ileus is an uncommon intestinal obstruction with unexpectedly high mortality. It is not easy to diagnose this uncommon disease preoperatively. The aim of our study is to establish some simple criteria supporting the suspicion of gallstone ileus patients with small intestine obstruction. We retrospectively analysed hospital records of 8 patients with gallstone ileus and 1230 cases of mechanical intestinal obstruction, excluding incarcerated external hernias. Gallstones were the cause of occlusion in 0.9% (8/886) of patients with small bowel obstruction. All our 8 patients were women with an average age of 74 years. Gallstone ileus was diagnosed 18% of elderly (+70 years) women with small intestine obstruction. This rate raised to 36% in this group of elderly women if previous abdominal operations that would produce adhesion were excluded. Previous ultrasonographic examinations had demonstrated gallstones in 5 (62%) patients. Only one patient (12.5%) was diagnosed preoperatively with plain X ray film demonstrating gas in the biliary tract. The obstruction was treated with enterolithotomy. Cholecystectomy was performed in two (25%) patients. The mortality was 25% in early postoperative period. Advanced age, female sex, and positive patient's history of known gallstone in the gallbladder have appeared as strong criteria. Gallstone ileus is a common cause of intestinal obstruction in elderly women with no previon abdominal operations and without incarcerated external hernia. Pneumobilia is more common radiological finding to establish the diagnosis of gallstone ileus in these patients.

Keywords: GALLSTONE, INTESTINAL OBSTRUCTION, SMALL BOWEL, ELDERLY, WOMAN

SAFRA TAŞI İLEUSU: PREOPERATİF TANIYI DESTEKLEYEN DEMOGRAFİK VE KLİNİK KRİTERLER

Günay Gürleyik1, Emin Gürleyik1
Haydarpaşa Numune Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği

Safra taşı ileusu, yüksek mortalite riski taşıyan nadir bir barsak tıkanması şeklidir. Bu nadir hastalığın preoperatif tanısı zordur. Bu çalışmanın amacı, ince barsak tıkanmalı olgularda safra taş ileusu şüphesini destekleyen bazı basit öğelerin ortaya konmasıdır. Bu amaçla 25 yıllık bir dönemde inkarsere dış fıtıklar haricindeki mekanik barsak tıkanmalı 1230 ve safra taşı ileusu bulunan 8 olgunun hastane kayıtlarını retrospektif olarak inceledik. İnce barsak tıkanmalı olguların %0.9'unda (8/886) neden olarak safra taşı bulundu. Sekiz olgumuz da ortalama yaşı 74 olan kadınlardı. İnce barsak tıkanmalı yaşlı (+ 70 yıl) kadınların % 18'inde safra taşı ileusu tanısı vardı. Adezyonlara neden olan önceki karın ameliyatları dışarıda tutulduğunda bu yaşlı kadın grubunda safra taşı ileus oranı %36'ya yükseldi. Önceki ultrason incelemeleri 5 (%62) olguda safra kesesi taşı varlığını göstermişti. Yalnızca bir olguda (%12.5), safra yollarında gaz varlığını gösteren direkt grafi sayesinde preoperatif olarak tanı konabildi. Tıkanma enterolitotomi ile tedavi edildi. İki (%25) olguda kolesistektomi eklendi. Erken postoperartif dönemde iki olgu (%25) kaybedildi. İleri yaş, kadın cinsi, bilinen safra taşı varlığı hikaye, tanıyı destekleyen öğeler olarak ortaya çıktı. Sonuç olarak safra taşı ileusu, inkarsere dış fıtığı olmayan, karın içi ameliyat geçirmemiş ince barsak tıkanmalı yaşlı kadınlarda sık görülen bir tıkanma nedenidir. Pnömobili preoperatif tanıyı koydurabilen radyolojik bulgudur.

Anahtar Kelimeler: SAFRA TAŞI, BARSAK TIKANMASI, İNCE BARSAK, İLERİ YAŞ, KADIN

Günay Gürleyik, Emin Gürleyik. Gallstone ileus: demographic and clinical criteria supporting preoperative diagnosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2001; 7(1): 32-34
Manuscript Language: English