p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
ASSESSMENT OF INTRAOPERATIVE INTESTINAL VIABILITY WITH FLUORESCEIN [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 18-23

ASSESSMENT OF INTRAOPERATIVE INTESTINAL VIABILITY WITH FLUORESCEIN

Adem Akçakaya1, Kemal Dolay1, Mahmut Müslümanoğlu1, Atilla Karakelleoğlu1
Vakıf Gureba Hastanesi, I. Genel Cerrahi Kliniği

The assessment of intraoperative intestinal viability and the determination of ischemic borders are difficult in situations where the demarcation line is not clear in intestinal disease due to mesenteric ischemia. In this experimental study, the value of fluorescein fluorescence, which is a helpful diagnostic procedure in the detection of the degree of damage in ischemic injuries of the intestine in the intraoperative period was sought by means of forming various mesenteric ischemia models. A strangulation group, a superior mesenteric artery ligation group and a control group were formed in Wistar-Albino male rats. Two hours later, intestinal viability was assessed via intraoperative observation findings. Fluorescein (Fluorescite Injection ampul 10%) was given intravenously with a dose of 15 mg/kg through the tail vein. Two-three minutes later, the intestinal viability was assessed in a dark room under wood light of 3600 A. In all groups, intraoperative observation findings and fluorescein fluorescence findings were compared. Histopathologic evaluation was performed in the samples taken from ischemic or normal intestines of all of the subjects. The accuracy of the methods was tried to be assessed by means of performing histopathologic evaluation. In the study, the sensitivity of the fluorescein fluorescense method in showing intestinal ischemia was found to be 100%, the specificity 92% and the accuracy 96%. In the clinical assessment, the same values were found to be 76%, 92%, 83%, respectively. In intestinal ischemic disorders such as embolism, thrombosis, and strangulation; if intestinal viability is questionable, fluorescein fluorescence which is a cheap and practical method can be useful in determining resection borders and preventing unwarranted intestinal resections.

Keywords: MESENTERIC ISCHEMIA, INTESTINAL VIABILITY, FLUORESCEIN

FLUORESSEİN İLE İNTRAOPERATİF BARSAK CANLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adem Akçakaya1, Kemal Dolay1, Mahmut Müslümanoğlu1, Atilla Karakelleoğlu1
Vakıf Gureba Hastanesi, I. Genel Cerrahi Kliniği

Mezenter iskemisine bağlı barsak hastalığında demarkasyon hattının net olmadığı durumlarda intraoperatif barsak canlılığının değerlendirmesi ve sınırlarının tespiti güçtür. Bu deneysel çalışmada, değişik mezenterik iskemi modelleri oluşturularak barsak iskemi derecesinin intraoperatif olarak değerlendirilmesinde yardımcı bir tanı yöntemi olan flouressein flouresansının yeri araştırıldı.: Wistar - Albino erkek ratlarda strangülasyon, superior mezenterik arter ligasyonu ve kontrol grupları oluşturuldu. İki saat sonra intraoperatif gözlem bulguları ile barsakların canlılığı değerlendirildi. Kuyruk veninden 15 mg/kg fluoressein intravenöz verildi. İki-üç dakika sonra karanlık odada 3600 A Wood ışığı altında flouressein flouresans derecesine göre barsak canlılığı değerlendirildi. Bütün gruplarda intraoperatif gözlem bulguları ve flouressein flouresans bulguları karşılaştırıldı. Tüm deneklerde, transmural nekroz varlığı düşünülen veya canlı olarak kabul edilen barsak segmentlerinden örnekler alınarak histopatolojik değerlendirme yapıldı. Flouressein flouresans yönteminin barsak iskemisini göstermede duyarlılığı % 100, özgüllüğü %92 ve doğruluk oranı %96 olarak saptandı. Klinik değerlendirmede aynı değerler sırasıyla %76, %92, %83 olarak tespit edildi. Mezenter iskemisine yol açan emboli, tromboz, strangülasyon gibi barsak canlılığının şüpheli olduğu vakalarda ucuz ve pratik bir yöntem olan flouressein flouresansının kullanılması rezeksiyon sınırlarının tayininde ve gereksiz barsak rezeksiyonunun önlenmesinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: MEZENTERİK İSKEMİ, BARSAK CANLILIĞI, FLUORESSEİN

Adem Akçakaya, Kemal Dolay, Mahmut Müslümanoğlu, Atilla Karakelleoğlu. ASSESSMENT OF INTRAOPERATIVE INTESTINAL VIABILITY WITH FLUORESCEIN. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2000; 6(1): 18-23