p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
THORACIC GUNSHOT INJURIES [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 266-269

THORACIC GUNSHOT INJURIES

Mustafa Çıkırıkçıoğlu1, Ufuk Çağırıcı1, Yüksel Atay1, Tahir Yağdı1, Ali Telli1, Önol Bilkay1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kalp-Damar Cerrahisi Ad

The trial comprises 29 cases of thoracic gunshot wounds among 286 thoracic trauma patients urgently hospitalized at the Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery of Ege University Medical Faculty, between 1991-1998The male/female ratio was 3.1, age range and the mean age were 19-64 and 36.4, respectively. Eleven (37%) of the cases were injured by shotguns. Among the associated lesions, major vascular injuries were encountered most frequently. Thoracotomy was required in nine (31%), and median sternotomy in one of the cases. Six patients (60%) were operated under emergent conditions. The mean hospital stay was 13.6 days. Morbidity rate was 57%, representing 16 patients and mortality was seen in two patients. The effect of gunshot wounds to the morbidity and to the length of stay was determined to be statistically significant (p<0.001 and p<0.05, respectively).


ATEŞLİ SİLAHLARLA OLUŞTURULMUŞ TORAKS YARALANMALARI

Mustafa Çıkırıkçıoğlu1, Ufuk Çağırıcı1, Yüksel Atay1, Tahir Yağdı1, Ali Telli1, Önol Bilkay1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kalp-Damar Cerrahisi Ad

Bu çalışma 1991-1998 yılları arasında toraks travması nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları'na acil olarak yatırılan 286 hasta arasından ateşli silahlar ile oluşturulmuş 29 yaralanma olgusunu kapsamaktadır. İncelenen olguların erkek/kadın oranı 3.1 olup yaş aralığı ve ortalaması sırasıyla 19-64 ve 36.4 olarak bulundu. Yaralanmaların 11'i av tüfeği (%37) ile oluşturulmuştu. Yandaş yaralanmalar arasında majör vasküler yaralanmalar (%66) ilk sırada yer almakta iken, olguların dokuzuna (%31) torakotomi, birine (%3) median sternotomi ile müdahale edildi. Bu müdahalelerden altısı (%60) acil koşullarda gerçekleştirildi. Ortalama yatış süresi 13.6 gündü. Morbidite %57 oranında izlenirken, mortalite iki olgu ile %7 oranında saptandı. Diğer yaralanma türleri ile kıyaslandığında, bu yaralanmaların morbidite ve yatış süresine etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p < 0.001 ve p < 0.05).


Mustafa Çıkırıkçıoğlu, Ufuk Çağırıcı, Yüksel Atay, Tahir Yağdı, Ali Telli, Önol Bilkay. THORACIC GUNSHOT INJURIES. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(4): 266-269