p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Use of angiographic embolization in trauma-induced pediatric abdominal solid organ injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 238-246 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.00056

Use of angiographic embolization in trauma-induced pediatric abdominal solid organ injuries

Kubilay Gürünlüoğlu1, Canan Ceran1, İsmail Okan Yıldırım2, Ramazan Kutlu2, Kaya Saraç2, Turan Yıldız1, Ercan Bayrakçı1, Aytaç Taşçı1, Ahmet Kadir Arslan3, Mehmet Demircan1
1Department of Pediatric Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Turgut Özal Medical Center, Malatya-Turkey
2Department of Radiolgy, İnönü University Faculty of Medicine Turgut Özal Medical Center, Malatya-Turkey
3Department of Biostatistics and Medical Informatic, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: Knowledge of the utility of angiographic embolization (AE) in pediatric cases of blunt abdominal solid organ trauma injuries is limited. The current study is an examination of AE as an effective and reliable method to control bleeding in patients with persistent bleeding due to blunt trauma-induced abdominal solid organ injury.
METHODS: This was a retrospective examination of patients <17 years of age who had experienced blunt abdominal solid organ injury and who presented at a single institution within 4 years. A statistical analysis of the data was performed.
RESULTS: The mean length of intensive care unit stay was 4 days for those who underwent embolization (n=11), and the mean length of hospital stay was 12 days. The average pre-AE blood loss, as measured by the decrease in hematocrit (%) from admission to embolization, was −7.33±5.3% (p<0.001). The average post-AE blood loss, as measured by the change in hematocrit 72 hours post AE, was 2±0.97% (p>0.05). All of the patients were discharged with a full recovery.
CONCLUSION: AE was a safe and effective method to control solid organ hemorrhage in pediatric patients with blunt abdominal injuries.

Keywords: Angiographic, children, embolization; solid organ injury.

Anjiyografik embolizasyonun çocuklarda künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanmasında kullanımı

Kubilay Gürünlüoğlu1, Canan Ceran1, İsmail Okan Yıldırım2, Ramazan Kutlu2, Kaya Saraç2, Turan Yıldız1, Ercan Bayrakçı1, Aytaç Taşçı1, Ahmet Kadir Arslan3, Mehmet Demircan1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Anjiyografik embolizasyon (AE) çocuklarda künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanmalarında sınırlı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, künt travmaya bağlı karındaki solid organ hasarına bağlı kanamalı hastalarda kanamayı kontrol etmek için AE’yi etkin ve güvenilir bir yöntem olarak kullanma deneyimimizi sunuyoruz.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız da künt karın solid organ yaralanması geçirmiş ve son dört yıl içinde kliniğimize başvuran 17 yaş altı hastaları geriye dönük olarak araştırıldı. Veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Embolizasyon yapılan hastaların (AE) (n=11) yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süresi ortalama dört gün olup ortalama hastanede kalış süresi 12 gündü. Ortalama hasta organ yaralanma derecesi 4.18±0.40 idi. Ameliyatsız tedavi uygulanan (embolizasyonsuz) (n=72) yaş ortalaması 9.1±3.8 yıl idi. YBÜ’de ortalama kalış süresi iki gündü (dağılım, 2–10 gün) ve ortalama hastanede kalış süresi 5.5 gündü (dağılım, 4–30 gün). Hastaların ortalama organ yaralanma derecesi 1.73±0.75 idi. AE gerektiren hastalarda solid organ hasarı daha ciddi derecede yüksekti (p<0.001). Bu nedenle yoğun bakım ünitelerinde (p<0.001) ve hastanede kalış süresi uzundu (p<0.001). Hematokritteki düşüş ortalama -7.33±5.3 (p<0.001) idi. AE sonrası hematokrit değişikliği (%) ile AE sonrası 72 saatlik ortalama AE sonrası kan kaybı 2±0.97 (p>0.05) idi. Tüm hastalar şifa ile taburcu edildi.
TARTIŞMA: Anjiyografik embolizasyon, künt karın travmasına bağlı solid organ yaralanması olan çocuk hastalarda kanama kontrolü için etkili ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyografik embolizasyon, çocuk, solid organ yaralanması.

Kubilay Gürünlüoğlu, Canan Ceran, İsmail Okan Yıldırım, Ramazan Kutlu, Kaya Saraç, Turan Yıldız, Ercan Bayrakçı, Aytaç Taşçı, Ahmet Kadir Arslan, Mehmet Demircan. Use of angiographic embolization in trauma-induced pediatric abdominal solid organ injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 238-246

Corresponding Author: Kubilay Gürünlüoğlu, Türkiye