p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of alpha lipoic acid on ischemia-reperfusion injury in rat hindlimb ischemia model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 509-515 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.00258

Effects of alpha lipoic acid on ischemia-reperfusion injury in rat hindlimb ischemia model

Arif Aydın1, Alpagan Mustafa Yıldırım2
1Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Afyon Kocatepe University, Faculty Of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

BACKGROUND: This study was performed to evaluate the effect of alpha lipoic acid (ALA) on prevention of ischemia-reperfusion (IR) injury in rat hindlimb ischemia model.
METHODS: Forty male Sprague Dawley rats weighing between 250 and 300 g were divided into 4 groups of 10 rats. Hindlimb composite island flaps were raised in all rats. Clamps were applied to femoral vessels of all subjects, but immediately released without causing ischemia in Group 1. In Group 2, after 4 hours of ischemia, 24 hours of reperfusion was performed. Following 4 hours of ischemia, saline was administered to rats in Group 3 and flaps were reperfused for 24 hours. In Group 4, ALA was administered intraperitoneally after 4 hours of ischemia and flaps were reperfused for 24 hours.
RESULTS: In Group 4, there was a significant decrease of liver malondialdehyde compared to Group 2 and decrease of muscle tumor necrosis factor-alpha compared to Group 3. There was also increase in levels of glutathione in erythrocytes compared to Group 3 and increase of plasma vitamin C compared to all groups.
CONCLUSION: ALA was found to be effective in prevention of ischemia-reperfusion injury. Further studies are needed before clinical application.

Keywords: Alpha lipoic acid, ischemia-reperfusion, rat.

Sıçanlarda arka bacak iskemi modelinde alfa lipoik asitin iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

Arif Aydın1, Alpagan Mustafa Yıldırım2
1Plastik Rekonstruktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar, Türkiye
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma sıçanlarda arka bacak modelinde alfa lipoik asitin iskemi reperfüzyon hasarını önlemedeki etkinliğini araştırmak amacıyla yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 250–300 gr ağırlığında 40 adet Sprague Dawley cinsi erkek sıçan kullanıldı. Her grupta 10 hayvan olacak şekilde, randomize dört grup oluşturuldu. Tüm sıçanlarda arka bacak kompozit ada flebi hazırlandı. Grup 1’de arka bacakta femoral damarlara klemp uygulanıp hemen açıldı ve iskemi oluşturulmadı. Grup 2’de dört saat iskemi uygulandı ve sonrasında 24 saat reperfüzyon edildi. Grup 3’te dört saat iskemi sonrası parenteral olarak serum fizyolojik verildi ve 24 saat reperfüzyon yapıldı. Grup 4’te dört saatlik iskemi sonrası parenteral olarak alfa lipoik asit verildi ve 24 saat reperfüzyon yapıldı. Tüm sıçanlar 24 saatlik reperfüzyon sonrası sakrifiye edildi. Biyokimyasal inceleme için kan, karaciğer ve transplante edilen arka bacaktan kas dokusu örneği alındı. Homogenizasyon sonrası kanda ve dokularda nitrit, nitrat, glutatyon, MDA, TNF-alfa, plazmada vitamin A, vitamin E, vitamin C düzeyleri test edildi.
BULGULAR: İskemi sonrası alfa lipoik asit eklenen grupta GSH (eritrosit), MDA (karaciğer), vitamin C (plazma),TNF-alfa (kas) değerlerinde yalnız iskemi veya iskemi ve serum fizyolojik uygulanan gruplara göre anlamlı farklar görüldü.
TARTIŞMA: Çalışmamızda, alfa lipoik asitin iskemi-reperfüzyon hasarını önlemede olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. Ancak klinik uygulama için yeni ve geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Alfa lipoik asit, iskemi-reperfüzyon, sıçan.

Arif Aydın, Alpagan Mustafa Yıldırım. Effects of alpha lipoic acid on ischemia-reperfusion injury in rat hindlimb ischemia model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 509-515

Corresponding Author: Arif Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English