p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of Hypertonic Saline Replacement on Colonic Anastomosis in Experimental Hemorrhagic Shock Model in Rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-00268 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.00268

Effects of Hypertonic Saline Replacement on Colonic Anastomosis in Experimental Hemorrhagic Shock Model in Rats

Zekeriya Karaduman1, Ozan Akıncı2, Yasin Tosun1, Sangar Mfaroq Abdulrahman1, Nuray Kepil3, Mehmet Faik Özçelik1
1Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of General Surgery,Istanbul, Turkey
2Istanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
3Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Pathology, Istanbul, Turkey

Background: Inadequate intestinal perfusion resulting from hemorrhagic shock negatively affects wound healing. In this experimental study, we aimed to evaluate the effects of resuscitation with hypertonic saline on colonic anastomosis in rats with controlled hemorrhagic shock.
Methods: A total of 24 male Wistar albino rats weighing between 200-250 gr were used in this study. The rats were divided into 4 groups as: control, hypotonic, isotonic, and hypertonic. Median laparotomy, colon resection and colocolonic anastomosis were performed to the rats in the control group. After creating controlled hemorrhagic shock to rats in other 3 groups, resuscitation was achieved with hypotonic, isotonic and hypertonic saline. After resuscitation, median laparotomy, colon resection and colocolonic anastomosis were performed on rats in these 3 groups. On the 5th postoperative day, a median laparotomy was applied to the rats in all groups and anastomosis lines were evaluated. Anastomotic bursting pressure, tissue hydroxyproline level and tissue fibrosis degree were compared between the groups.
Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of anastomotic bursting pressure, tissue hydroxyproline level and tissue fibrosis degree (respectively; p: 0.320, p: 0.537, p>0.05).
Conclusion: In rats with controlled hemorrhagic shock, resuscitation with hypertonic saline does not differ significantly from isotonic or hypotonic saline in terms of healing of colonic anastomosis.

Keywords: Colonic anastomosis, fluid resuscitation, hemorrhagic shock, hypertonic saline.

Sıçanlarda Deneysel Hemorajik Şok Modelinde Hipertonik Salin Replasmanının Kolon Anastomozu Üzerine Etkileri

Zekeriya Karaduman1, Ozan Akıncı2, Yasin Tosun1, Sangar Mfaroq Abdulrahman1, Nuray Kepil3, Mehmet Faik Özçelik1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Hemorajik şok sonucu gelişen yetersiz intestinal perfüzyon yara iyileşmesini olumsuz etkilemektedir. Bu deneysel çalışmada kontrollü hemorajik şok oluşturulan sıçanlarda hipertonik salin ile resusitasyon yapılmasının kolon anastomozu üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, ağırlıkları 200-250 gr arasında olan toplam 24 erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, hipotonik, izotonik ve hipertonik olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki sıçanlara median laparotomi, kolon rezeksiyonu ve kolokolonik anastomoz uygulandı. Diğer 3 gruptaki sıçanlara kontrollü hemorajik şok oluşturulduktan sonra hipotonik, izotonik ve hipertonik salin ile resusitasyon sağlandı. Resusitasyon sonrası bu 3 gruptaki sıçanlara da median laparotomi, kolon rezeksiyonu ve kolokolonik anastomoz yapıldı. Postoperatif 5. gün tüm gruplara median laparotomi yapıldı ve anastomoz hatları değerlendirildi. Gruplar arasında anastomotik patlama basıncı, doku hidroksiprolin seviyesi ve doku fibrozis derecesi karşılaştırıldı.
Bulgular: Anastomoz patlama basıncı, doku hidroksiprolin seviyesi ve doku fibrozis derecesi açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p: 0.320, p: 0.537, p>0.05).
Sonuç: Kontrollü hemorajik şok oluşturulan sıçanlarda, resusitasyonun hipertonik salin ile yapılmasının kolon anastomozu iyileşmesi açısından izotonik veya hipotonik salinden anlamlı bir farkı yoktur.

Anahtar Kelimeler: Kolon anastomozu, sıvı resusitasyonu, hemorajik şok, hipertonik salin.Corresponding Author: Ozan Akıncı, Türkiye