p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of hypertonic saline replacement on colonic anastomosis in experimental hemorrhagic shock model in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 613-618 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.00268

Effects of hypertonic saline replacement on colonic anastomosis in experimental hemorrhagic shock model in rats

Zekeriya Karaduman1, Ozan Akıncı2, Yasin Tosun1, Sangar Mfaroq Abdulrahman1, Nuray Kepil3, Mehmet Faik Özçelik1
1Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Pathology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Inadequate intestinal perfusion resulting from hemorrhagic shock negatively affects wound healing. In this experimental study, we aimed to evaluate the effects of resuscitation with hypertonic saline on colonic anastomosis in rats with controlled hemorrhagic shock.
METHODS: A total of 24 male Wistar albino rats weighing between 200 and 250 g were used in this study. The rats were divided into four groups as: Control, hypotonic, isotonic, and hypertonic. Median laparotomy, colon resection, and colocolonic anastomosis were performed to the rats in the control group. After creating controlled hemorrhagic shock to rats in other three groups, resuscitation was achieved with hypotonic, isotonic, and hypertonic saline. After resuscitation, median laparotomy, colon resection, and colocolonic anastomosis were performed on rats in these three groups. On the 5th post-operative day, a median laparotomy was applied to the rats in all groups and anastomosis lines were evaluated. Anastomotic bursting pressure, tissue hydroxyproline level, and tissue fibrosis degree were compared between the groups.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups in terms of anastomotic bursting pressure, tissue hydroxyproline level, and tissue fibrosis degree (respectively; p=0.320, p=0.537, p>0.05).
CONCLUSION: In rats with controlled hemorrhagic shock, resuscitation with hypertonic saline does not differ significantly from isotonic or hypotonic saline in terms of healing of colonic anastomosis.

Keywords: Colonic anastomosis, fluid resuscitation; hemorrhagic shock; hypertonic saline.

Sıçanlarda deneysel hemorajik şok modelinde hipertonik salin replasmanının kolon anastomozu üzerine etkileri

Zekeriya Karaduman1, Ozan Akıncı2, Yasin Tosun1, Sangar Mfaroq Abdulrahman1, Nuray Kepil3, Mehmet Faik Özçelik1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Hemorajik şok sonucu gelişen yetersiz intestinal perfüzyon yara iyileşmesini olumsuz etkilemektedir. Bu deneysel çalışmada kontrollü hemorajik şok oluşturulan sıçanlarda hipertonik salin ile resüsitasyon yapılmasının kolon anastomozu üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada, ağırlıkları 200–250 gr arasında olan toplam 24 erkek Wistar albino sıçan kullanıldı. Sıçanlar kontrol, hipotonik, izotonik ve hipertonik olmak üzere dört gruba ayrıldı. Kontrol grubundaki sıçanlara median laparotomi, kolon rezeksiyonu ve kolokolonik anastomoz uygulandı. Diğer üç gruptaki sıçanlara kontrollü hemorajik şok oluşturulduktan sonra hipotonik, izotonik ve hipertonik salin ile resüsitasyon sağlandı. Resüsitasyon sonrası bu üç gruptaki sıçanlara da median laparotomi, kolon rezeksiyonu ve kolokolonik anastomoz yapıldı. Ameliyat sonrası beşinci gün tüm gruplara median laparotomi yapıldı ve anastomoz hatları değerlendirildi. Gruplar arasında anastomotik patlama basıncı, doku hidroksiprolin seviyesi ve doku fibrozis derecesi karşılaştırıldı.
BULGULAR: Anastomoz patlama basıncı, doku hidroksiprolin seviyesi ve doku fibrozis derecesi açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla; p=0.320, p=0.537, p>0.05).
TARTIŞMA: Kontrollü hemorajik şok oluşturulan sıçanlarda, resüsitasyonun hipertonik salin ile yapılmasının kolon anastomozu iyileşmesi açısından izotonik veya hipotonik salinden anlamlı bir farkı yoktur.

Anahtar Kelimeler: Hemorajik şok, hipertonik salin; kolon anastomozu; sıvı resüsitasyonu.

Zekeriya Karaduman, Ozan Akıncı, Yasin Tosun, Sangar Mfaroq Abdulrahman, Nuray Kepil, Mehmet Faik Özçelik. Effects of hypertonic saline replacement on colonic anastomosis in experimental hemorrhagic shock model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(6): 613-618

Corresponding Author: Ozan Akıncı, Türkiye
Manuscript Language: English