p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effects of sevoflurane anesthesia on hemodynamics and cerebral artery diameters in endovascular treatment of intracranial aneurysm: A pilot study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 200-206 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.00269

The effects of sevoflurane anesthesia on hemodynamics and cerebral artery diameters in endovascular treatment of intracranial aneurysm: A pilot study

Şule Arıcan1, Süleyman Bakdık2, Gülçin Hacıbeyoğlu1, Resul Yılmaz1, Osman Koç2, Aybars Tavlan1, Sema Tuncer Uzun1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya-Turkey
2Department of Radiology, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya-Turkey

BACKGROUND: Cerebral autoregulation is a steady-state of cerebral blood flow despite major changes in arterial blood pressure. Inhalation anesthetics are cerebral vasodilators. In <1 MAC values, the net effect is a moderate decrease in cerebral blood flow and maintenance of responsiveness to carbon dioxide. This study aims to investigate the effects of steady-state sevoflurane anesthesia on hemodynamic and cerebral artery diameter measurements in patients undergoing flow diverter device placement under general anesthesia.
METHODS: Forty-six patients aged 18–70 years who underwent flow diverter devices under general anesthesia were included in this study. Routine monitoring was performed on the patients. Mean arterial pressure (MAP) values were recorded. Internal carotid artery, middle cerebral artery and anterior cerebral artery diameter measurements were made from digital subtraction angiography (DSA) images of patients with anterior aneurysms. Baseline artery, right posterior cerebral artery and left posterior cerebral artery diameter measurements were made from DSA images of patients with posterior aneurysms. These measurements were recorded as preoperative measurements. The same measurements were made from the DSA images performed before the Flow diverter device placement procedure performed under steady-state sevoflurane anesthesia for the same patients. These measurements were recorded as peroperative measurements.
RESULTS: The average age of the patients was 56.6±15.1. The MAP of the patients before induction was 76.28±5.13 mmHg, MAP after induction was 64.36±3.23 mmHg, and MAP during sevoflurane anesthesia was 68.26±4.30 mmHg, there was a statistically significant difference. There was a statistically significant difference between the preoperative and perioperative values of anterior cerebral artery diameters. There was a strong relationship between the MAP change percentage and the ICA diameter change percentage (p<0.001, p=-0.785) and a moderate relationship between the MCA diameter change percentage (p=0.033, p=-0.338).
CONCLUSION: In patients undergoing flow diverter devices, <1 MAC sevoflurane has a hemodynamic effect and creates significant vasodilation in the cerebral artery diameters.

Keywords: Cerebral artery diameter, flow diverter device, general anesthesia; sevoflurane.

İntrakraniyal anevrizmanın endovasküler tedavisinde sevofluran anestezisinin hemodinamik ve serebral arter çaplarına etkisi: Pilot çalışma

Şule Arıcan1, Süleyman Bakdık2, Gülçin Hacıbeyoğlu1, Resul Yılmaz1, Osman Koç2, Aybars Tavlan1, Sema Tuncer Uzun1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Serebral otoregülasyon, arteriyel kan basıncındaki büyük değişikliklere rağmen kararlı durum serebral kan akımının sabit kalmasıdır. İnhalasyon anestezikleri serebral vazodilatörlerdir. <1 MAC değerlerinde, net etki serebral kan akımında ılımlı bir azalma ve karbondioksite yanıt verebilirliğin korunmasıdır. Bu çalışmanın amacı, genel anestezi altında akış saptırıcı cihaz yerleşimi uygulanan hastalarda kararlı durum sevofluran anestezisinin hemodinamik ve serebral arter çap ölçümleri üzerindeki etkisini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Genel anestezi altında akış saptırıcı cihaz yerleşimi yapılan 18–70 yaş arası 46 hasta dahil edildi. Hastalara rutin monitorizasyon yapıldı. Ortalama arter basınç (OAB) değerleri kaydedildi. Anterior yerleşimli anevrizması olan hastaların Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA) görüntülerinden internal karotis arter, orta serebral arter ve anterior serebral arter çap ölçümleri yapıldı. Posterior yerleşimli anevrizması olan hastaların DSA görüntülerinden baziller arter, sağ posteriyor serebral arter ve sol posteriyor serebral arter çap ölçümleri yapıldı. Bu ölçümler ameliyat öncesi ölçümler olarak kayıt edildi. Aynı hastaların kararlı durum sevofluran anestezisi altında gerçekleştirilen akış saptırıcı cihaz yerleştirme işlemi öncesinde yapılan DSA görüntülerinden aynı ölçümler gerçekleştirildi. Bu ölçümler ameliyat sırasında ölçümler olarak kayıt edildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 56.6±15.1’idi. Hastaların indüksiyon öncesi OAB; 76.28±5.13 mmHg, indüksiyon sonrası OAB; 64.36±3.23 mmHg ve sevoflurane anestezisi sırasında OAB; 68.26±4.30 mmHg idi ve istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. Anteriyor serebral arter çaplarının ameliyat öncesi ve ameliyattaki değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi. OAB değişim yüzdesi ile internal karotis arter çap değişim yüzdesi arasında (p<0.001, p=-0.785) kuvvetli, orta serebral arter çap değişim yüzdesi arasında (p=0.033, p=-0.338) orta düzeyde bir ilişki mevcuttu.
TARTIŞMA: Akış saptırıcı cihaz yerleşimi uygulanan hastalarda, <1 MAC sevofluranin hemodinamik etkisi vardır ve serebral arter çaplarında anlamlı olarak vazodilatasyon yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akış saptırıcı cihaz, genel anestezi, serebral arter çapı; sevofluran.

Şule Arıcan, Süleyman Bakdık, Gülçin Hacıbeyoğlu, Resul Yılmaz, Osman Koç, Aybars Tavlan, Sema Tuncer Uzun. The effects of sevoflurane anesthesia on hemodynamics and cerebral artery diameters in endovascular treatment of intracranial aneurysm: A pilot study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 200-206

Corresponding Author: Şule Arıcan, Türkiye
Manuscript Language: English