p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Features of patients with upper gastrointestinal bleeding and factors affecting the re-bleeding risk [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 147-154 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.00670

Features of patients with upper gastrointestinal bleeding and factors affecting the re-bleeding risk

Emin Uysal1, Yahya Ayhan Acar2
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Gulhane School of Medicine, University of Health Sciences, Ankara, Turkey

BACKGROUND: The risk of re-bleeding in upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is a major complication that can be mortal. In this study, we aimed to determine the factors that can predict the risk of re-bleeding in UGIB patients.
METHODS: We retrospectively screened UGIB patients admitted in adult intensive care. Along with age and gender, complaints of admission, vital signs, comorbidities, laboratory findings, medications, endoscopy status, and re-bleeding status were recorded. According to these findings, Glasgow-Blatchford and AIMS65 scores of the patients were calculated. All statistical tests were performed with the Predictive Analytics Software (PASW®, version 18, SPSS Inc., Chicago, IL).
RESULTS: A total of 241 patients were included in the study. Mean age of patients was 57.58±19.31, years and 176 (73.0%) of them were male. A total of 117 (48.5%) patients were Helicobacter pylori positive and re-bleeding occurred in 77 (32.0%) patients. Sclerotherapy was applied in 103 (42.7%) patients, while 5 (2.1%) underwent electrocoagulation, and 4 (1.7%) underwent hemoclips. There was a significant difference between patients with and without endoscopic intervention for re-bleeding (p<0.001). Hematocrit, urea values, Glasgow-Blatchford, and AIMS65 scores were statistically significant different between the groups with and without re-bleeding (p=<0.001, <0.001, <0.001, and 0.008, respectively). In the ROC analysis of Glasgow-Blatchford and AIMS65 scoring systems area, under the curve values were 0.700 (p=<0.001, 95% CI: 0.626–0.775), and 0.557 (p=0.194, CI 95%: 0.469–0.645), respectively. Mortality rate was 2.1% (n=5) among study population.
CONCLUSION: Hematocrit and urea values seem beneficial among studied laboratory values, however, Glasgow-Blatchford scoring system performed better than AIMS65 in the prediction of re-bleeding risk in UGIB. The authors concluded that more specific predictive markers may be useful for clinicians.

Keywords: AIMS65 score, Glasgow-Blatchford score; hematocrit; re-bleeding; upper gastrointestinal bleeding; urea.

Üst gastrointestinal kanaması olan hastaların özellikleri ve yeniden kanama riskini etkileyen faktörler.

Emin Uysal1, Yahya Ayhan Acar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Üst gastrointestinal kanamalarında (ÜGİK) tekrar kanama riski mortal seyredebilen ve önemli bir komplikasyondur. Bu çalışmada tekrar kanama riskini öngörebilecek faktörlerin saptanması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: ÜGİK ile erişkin yoğun bakıma yatan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Yaş ve cinsiyetin yanında hastaların başvuru yakınması, vital bulguları, komorbiditeleri, laboratuvar bulguları, kullandığı ilaçlar, endoskopi durumu ve tekrar kanama durumları kaydedildi. Bu bulgular ışığında hastaların Glasgow-Blatchford ve AIMS65 skorları hesaplandı. İstatistiksel inceleme için Predictive Analytics Software (PASW®, version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) paket program kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 241 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı 57.58±19.3 yıldı ve olguların 176’sı (%73.0) erkekti. Hastaların 77’sinde (%32.0) tekrar kanama olduğu ve 117’sinin (%48.5) H. pylori pozitif olduğu saptandı. Toplam 103 (%42.7) hastaya skleroterapi, beş (%2.1) hastaya elektrokoagülasyon, dört (%1.7) hastaya hemoklips uygulandığı ve endoskopi yapılan ve yapılmayan hastalar arasında tekrar kanama açısından anlamlı fark olduğu saptandı (p<0.001). Hematokrit ve üre değerleri ile Glasgow-Blatchford ve AIMS65 skorlarının tekrar kanama olan ve olmayan gruplar arasında istatistiksel olarak fark olduğu saptandı (sırasıyla, p=<0.00, <0.001, <0.001, 0.008). Glasgow Blatchford ve AIMS65 skorlama sistemlerinin tekrar kanama riskini öngörmedeki performansının değerlendirilmesi için yapılan ROC analizinde AUC değerleri sırasıyla 0.700 (p<0.001, %95 Güven Aralığı-GA: 0.626–0.775) ve 0.557 (p=0.194, %95 GA: 0.469–0.645) olarak hesaplandı. Hastaların 5’inde (%2.1) mortalite görüldüğü saptandı.
TARTIŞMA: Üst GİS kanamasında tekrar kanama riski için laboratuvar değerlerinden hematokrit ve üre değerleri faydalı olabilirken, skorlama
sistemlerinden Glasgow-Blatchford skorlama sisteminin AIMS65’e göre daha iyi performans gösterdiği saptanmıştır. Klinisyenler için daha spesifik öngörücü belirteçlerin faydalı olabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: AIMS65 skoru, Glasgow-Blatchford skoru; hematokrit; tekrar kanama, üre; üst gastrointestinal kanama.

Emin Uysal, Yahya Ayhan Acar. Features of patients with upper gastrointestinal bleeding and factors affecting the re-bleeding risk. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 147-154

Corresponding Author: Emin Uysal, Türkiye
Manuscript Language: English