p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Risk factors contributing to road traffic crashes in a fast-developing country: the neglected health problem [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 497-502

Risk factors contributing to road traffic crashes in a fast-developing country: the neglected health problem

Husyin R Burgut1, Abdulbari Bener2, Heba Sidahmed1, Rama Albuz1, Rahima Sanya1, Waleed Ali Khan1
1Depts. Of Public Health & Medical Education, Weill Cornell Medical College, Qatar
2Dept. Of Medical Statistics & Epidemiology, Hamad Medical Corporation, Hamad General Hospital, Qatar

BACKGROUND
The main objective of this study was to explore the patterns of road traffic crashes (RTCs) among drivers in Qatar and to examine the contributing factors involved.
METHODS
This study was a cross-sectional survey conducted from February to June 2009 at the Primary Health Care Centers in the State of Qatar. A random sample of 1675 Qatari drivers were approached, and 1228 of them responded and agreed to participate in this study, with a response rate of 74.6%. Face to face interview was conducted by well-trained research assistants based on a questionnaire covering sociodemographic information, driving history, type of vehicle, driver behavior, details of crashes, and accident pattern.
RESULTS
The study revealed that 26.6% of the studied Qatari drivers were involved in RTCs. 69.4% of the drivers with a history of RTCs were male. Drivers in the age group 25-34 years showed a higher risk of having a crash (31.2%). Drivers of cars (45.6%) and 4WD/SUVs (23.5%) were more frequently involved in RTCs. 23.5% of drivers who had RTC did not always wear their seat belt while driving. 37.9% of the drivers with RTC were engaged in eating and drinking and 41.9% were using their mobile phones while driving. More than half of the drivers with RTCs had traffic violations (57.2%), with 25.7% exceeding the speed limit. A highly significant difference was observed between the two groups (drivers with and without RTC) in terms of presence of traffic violation (<0.001) and exceeding the speed limit (<0.001). Most of the crashes happened during sunny days (84.7%) with fewer crashes on holidays (5.5%) and weekends (12.5%). Overturn skid (17.7%), angle collision (14.3%) and rear-end hit (10.7%) were the most frequently reported patterns of RTCs.
CONCLUSION
The study findings revealed the high risk of RTCs among drivers in the State of Qatar. Among the sociodemographic factors, male drivers and young drivers aged 25-34 years were found to have a higher accident involvement. Human behavior was identified as the main contributing factor of all RTCs, especially presence of traffic violations.

Keywords: Excessive speed, road traffic crashes; traffic violations; Qatar.

Hızlı gelişen ülkelerde karayolu trafik kazalarına katkıda bulunan risk faktörleri: İhmal edilen sağlık sorunu

Husyin R Burgut1, Abdulbari Bener2, Heba Sidahmed1, Rama Albuz1, Rahima Sanya1, Waleed Ali Khan1
1Weill Cornel Tıp Koleji, Halk Sağlığı Ve Tıp Eğitimi Bölümü, Katar
2Hamad Genel Hastanesi, Hamad Tıp Kuruluşu, Tıbbi İstatistik Ve Epidemiyoloji Bölümü, Katar.

AMAÇ
Bu çalışmanın başlıca amacı, Katar’daki sürücüler arasındaki karayolu trafik kazalarının (KTK) paternini araştırmak ve KTK ile ilişkili faktörleri incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, Şubat-Haziran 2009 tarihleri arasında Katar Devleti Sağlık Merkezlerinde yürütülen kesitsel çalışmadır. Rastgele yöntemle seçilen 1675 Katarlı sürücüden oluşan grupla çalışıldı. Sürücülerin 1228’i %74,6’lık bir yanıt oranıyla soruları yanıtlayıp bu çalışmaya katılmayı kabul etti. İyi eğitimli araştırma asistanları tarafından yüz yüze görüşülerek; sosyodemografik bilgi, sürücülük öyküsü, araç tipi, sürücü tutumu, kazaların ve kaza şeklinin ayrıntılarını kapsayan bir anket yapıldı.
BULGULAR
Bulgular şöyleydi: Çalışma, Katarlı sürücülerin %26,6’sının KTK’ya karıştığını gösterdi. KTK öyküsü bulunan sürücülerin %69,4’ü erkek idi. 25-34 yaş grubundaki sürücüler, daha yüksek kaza riskini (%31,2) gösterdi. Arazi taşıtı ve spor amaçlı taşıt özelliğe sahip araçlarla (%23,5) sürücüleri (%45,6), KTK’dan daha fazla etkilendi. Kaza geçiren sürücülerin %23,5’i, araç sürerken her zaman emniyet kemeri kullanmıyodu. Sürücülerin yarısından daha azı, araç sürerken yeme ve içme (%37,9) ve cep telefonu kullanmakta (%41,9) idi. Sürücülerin yarısından daha fazlası, trafik kuralı ihlali (%57,2) ve hız sınırını aşma (%25,7) ile trafik kazasına karıştı. Her iki grup (trafik kazası geçiren ve geçirmeyen sürücüler) arasında trafik kuralı ihlali (<0,001) ve hız sınırını aşma (<0,001) açısından ileri derecede anlamlı fark gözlendi. Kazaların çoğu güneşli günlerde (%84,7), daha azıysa tatiller (%5,5) ve hafta sonları (%12,5) oldu. Yana doğru savrularak devrilmek (%17,7), açılı çarpışma (%14,3) ve arkadan çarpma (%10,7) en sık rapor edilen KTK şekli oldu.
SONUÇ
Çalışma bulguları Katar Devleti’ndeki sürücüler arasındaki yüksek KTK riskini ortaya koymuştur. Sosyodemografik faktörler arasında, erkek ve 25-34 yaş grubundan genç sürücülerin daha yüksek bir kazaya karışma durumuna sahip olduğu bulunmuştur. İnsan davranışlarının, bütün KTK ve özellikle de trafik kuralı ihlallerine katkıda bulunan asıl faktör olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı hız, karayolu trafik kazaları; trafik kuralı ihlalleri; Katar.

Husyin R Burgut, Abdulbari Bener, Heba Sidahmed, Rama Albuz, Rahima Sanya, Waleed Ali Khan. Risk factors contributing to road traffic crashes in a fast-developing country: the neglected health problem. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 497-502

Corresponding Author: Abdulbari Bener, Qatar
Manuscript Language: English