p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Spontaneous direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 647-649 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.02435

Spontaneous direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report

Özkan Görgülü1, Mehmet Nuri Koşar2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya-Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya-Turkey

Spontaneous evisceration is a rare complication that becomes life-threatening in direct inguinal hernia. A female at the age of 44, weighing 50 kg looked cachectic and was suffering from swelling on the left groin for the last several years. The evisceration of the small intestine as separated from the mesenterium transpired in the subsequent stage of a spontaneous rupture in the left inguinal region after severe coughing. The region ruptured was sealed after small intestine resection carried out through the incision perforated; mesh herniorrhaphy was implemented at the end of the 3rd month. The spontaneous rupture may transpire depending on malnutrition and cachexia not only after the complications by hernia, such as incarceration, strangulation but also after factors increasing intra-abdominal pressure. Elective surgical treatment must be implemented in hernia regardless of its kind. Complications likely to transpire in cases where intervention is conducted too late may threaten the patient’s life.

Keywords: Cachexia, malnutrition; mesenteric separation; spontaneous rupture direct inguinal hernia.

Spontan rüptüre direkt inguinal herni ve intestinal mezenter ayrışması: Olgu sunumu

Özkan Görgülü1, Mehmet Nuri Koşar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Antalya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Antalya

Son birkaç yıldır sol kasık bölgesinde şişlik olduğunu bildiren 44 yaşında 50 kg ağırlığında kaşektik görünümlü kadın hasta aynı gün arka arkaya şiddetli öksürük sonrası sol kasığındaki direkt inguinal herni alanında eviserasyon ve mezenter ayrışması olan ince bağırsak evisserasyonu ile acil servise başvurdu. Hastaya evissere olan cilt insizyonundan segmenter ince bağırsak rezeksiyonu ve anastomoz yapıldı. Üç ay sonra fıtık alanı mesh takviye ile onarıldı. İnguinal hernilerde sadece inkarserasyon ve strangülasyon nedeni ile değil kaşeksi ve malnütrisyon durumlarında ani karın içi basınç artışlarında spontan rüptür ve evisserasyon olabileceği akılda tutulmalıdır. Her tür fıtık türünde elektif cerrahi ile tedavi sağlanmalıdır. Aksi halde geciktirilen herni hastalarında gelişebilecek olan komplikasyonların hayatı tehdit edebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kaşeksi, malnütrisyon; mezenterik ayrışma; spontan rüptüre direkt inguinal herni.

Özkan Görgülü, Mehmet Nuri Koşar. Spontaneous direct inguinal hernia rupture and intestinal mesenteric separation: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 647-649

Corresponding Author: Mehmet Nuri Koşar, Türkiye
Manuscript Language: English