p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of posttraumatic recurrent bacterial meningitis in adults [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 261-265 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.02651

Evaluation of posttraumatic recurrent bacterial meningitis in adults

Özcan Deveci1, Cem Uysal2, Sefer Varol3, Recep Tekin1, Fatma Bozkurt1, Muhammed Bekcibasi4, Salih Hosoglu1
1Dicle University Medical Faculty, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Diyarbakir, Turkey
2Dicle University Medical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Diyarbakir, Turkey
3Dicle University Medical Faculty,department Of Neurology, Diyarbakir, Turkey
4Bismil State Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Diyarbakir, Turkey

BACKGROUND: Acute bacterial meningitis may develop as a complication after head trauma. The aim of this study was to present the demographic, clinical, microbiological and radiological characteristics of adult patients who presented with recurrent bacterial meningitis attacks after trauma.
METHODS: Using a retrospective approach, the medical records of patients with acute recurrent bacterial meningitis (RBM) were reviewed, and those who had a history of trauma were included into the study. RBM was diagnosed based on clinical, bacteriologic and laboratory results. Demographic characteristics, clinical course, laboratory test results including cerebrospinal fluid analysis (CSF), radiological images, and the applied treatments were evaluated.
RESULTS: A total of two hundred and twelve patients with acute bacterial meningitis were included into the study. RBM was diagnosed in twenty-five patients (11.8%), and in 18 of these patients (8.5%), the attacks had occurred subsequent to a trauma. In the CSF cultures of four patients, S. pneumoniae growth was observed. CT cisternography indicated CSF leaks in eleven patients. Moreover, bone fractures were observed in the CT images of ten patients. Ceftriaxone therapy was prescribed to 83% of the patients. Eight patients had a history of a fall in childhood, and five were involved in traffic accidents before acute bacterial meningitis. Four of the patients developed epilepsy and one developed deafness as sequelae.
CONCLUSION: Since RBM attacks are frequently observed following trauma, in patients with a history of trauma who present with meningitis, the risk of recurrence should be considered.

Keywords: Meningitis, posttraumatic; recurrent.

Erişkin posttravmatik tekrarlayan menenjitlerin değerlendirilmesi

Özcan Deveci1, Cem Uysal2, Sefer Varol3, Recep Tekin1, Fatma Bozkurt1, Muhammed Bekcibasi4, Salih Hosoglu1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
4Bismil Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakir

AMAÇ: Akut bakteriyel menenjit kafa travmalarının bir komplikasyonu olarak gelişebilir. Bu çalışmanın amacı kafa travmaları sonrası gelişen erişkin tekrarlayan bakteriyel menenjit (TBM) olgularının demografik, klinik, mikrobiyolojik ve radyolojik özelliklerini sunmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma geriye dönük olarak yapıldı. TBM gelişen olguların medikal kayıtları değerlendirildi. Bunlardan kafa travması öyküsü olanlar çalışmaya alındı. TBM tanısı klinik, bakteriyolojik ve laboratuvar testleri kullanılarak konuldu. Hastaların demografik özellikleri, klinik gidişi, beyin omurilik sıvısı (BOS) test sonuçları, radyolojik görüntüleme ve hastaların tedavileri değerlendirildi.
BULGULAR: Toplam 212 akut bakteriyel menenjitli hasta çalışmaya dahil edildi. TBM hastaların sayısı 25 idi (%11.8). Bunların da 18’i travmayı takiben gelişen ataklardı. Dört hastanın BOS kültüründe S. pneumonia üremesi gözlendi. Beyin tomografisi (BT) sisternografisi 11 hastada kaçağı gösterdi. Ayrıca on hastanın BT incelemesinde kemik kırığı gözlendi. Hastaların %83’üne seftriakson tedavi olarak verildi. Akut bakteriyel menenjit öncesi sekiz hastada çocukluk çağında düşme ve beş hastada trafik kazası öyküsü vardı. Dört hastada epilepsi ve bir hastada sağırlık gelişti.
TARTIŞMA: Tekrarlayan bakteriyel menenjit sıklıkla travmayı takiben geliştiğinden dolayı, travma hikayesi olan menenjitli hastaların tekrar gelişme riski açısından göz önünde bulundurulması gerekir.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, posttravmatik; tekrarlayan.

Özcan Deveci, Cem Uysal, Sefer Varol, Recep Tekin, Fatma Bozkurt, Muhammed Bekcibasi, Salih Hosoglu. Evaluation of posttraumatic recurrent bacterial meningitis in adults. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 261-265

Corresponding Author: Özcan Deveci, Türkiye
Manuscript Language: English