p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Is there a correlation between the initial calcium level and Balthazar classification in patients with acute pancreatitis? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 769-775 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.03464

Is there a correlation between the initial calcium level and Balthazar classification in patients with acute pancreatitis?

Mehmet Ali Bilgili1, Ramazan Dertli2, Abdullah Al Kafee3, Güner Kılıç2, Yusuf Kayar2
1Department of Emergency, Van Training and Research Hospital, Van-Turkey
2Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Van Training and Research Hospital, Van-Turkey
3Department of Biomedical Engineering, Boğaziçi University Faculty of Engineering, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: While a life-threatening course is observed in 2–3% of patients with acute pancreatitis (AP), mortality can be up to 50% in severe AP. In our study, we research relationship between calcium level and Modified Balthazar (MB) score.
METHODS: 354 patients who were followed up with a diagnosis of AP between 2013 and 2019 were included in our study. Serum calcium level was measured within the first 24 h. Abdominal computed tomography (CT) was performed in all patients in the first 12 h and between 3 and 7 days. The severity of AP was determined according to the MB classification. The correlation between calcium level and MB classification was examined.
RESULTS: 206 (58.2%) of the patients were women. Mean age was 54.8±17.9 years (range: 18–100). It was observed that the rate of severe AP was significantly higher in the low calcium group compared to the MB classification in which tomographies taken at ad-mission and 72 h after were evaluated (p<0.05). Furthermore, progression was higher in low calcium group (p<0.05). The cutoff value was 9.35 mg/dl for the ROC analysis performed to distinguish mild pancreatitis from moderate-severe pancreatitis according to the MB classification performed by CT obtained after 72 h based on the Ca values. For the cutoff value of 9.35 mg/dl (AUC: 0.581, p=0.018, 95% Cl: 0.514–0.649), the sensitivity was 57.4% and the specificity was 53.1%.
CONCLUSION: Since there is a correlation between the initial calcium level and the severity of the disease according to the CT-scan obtained later, the calcium level gives us an idea of the course of the disease.

Keywords: Acute pancreatitis, Balthazar classification; hypocalcemia.

Akut pankreatit hastalarında başlangıçta bakılan kalsiyum seviyesi ile Balthazar sınıflaması arasında korelasyon var mı?

Mehmet Ali Bilgili1, Ramazan Dertli2, Abdullah Al Kafee3, Güner Kılıç2, Yusuf Kayar2
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Ünitesi Bölümü, Van
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Van
3Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biomedikal Mühendisliği Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Akut pankreatit (AP) hastalarnın %2–3’ünde hayatı tehdit eden bir seyir görülürken, ağır seyirli AP’de mortalite %50’ye kadar çıkabilmektedir. Çalışmamızda kalsiyum düzeyi ile Modifiye Balthazar (MB) skoru arasındaki ilişkiyi saptamaya çalıştık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 2013–2019 tarihleri arasında AP tanısı ile takip edilen 354 hasta alındı. İlk 24 saat içinde serum kalsiyum seviyesi ölçüldü. Çalışmaya alınan tüm hastalara ilk 12 saatte ve 3–7 günler arasında abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. MB sınıflamasına göre AP’nin şiddeti belirlendi. Kalsiyum seviyesi ile MB sınıflaması arasındaki korelasyon incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların 206’sı (%58.2) kadındı. Ortalama yaşları 54.8±17.9 yıl (yaş aralığı: 18–100) idi. Başvuru sırasında ve 72 saat sonrasında çekilen tomografilerin değerlendirilerek yapıldığı MB sınıflamasına göre düşük kalsiyum grubunda ağır AP oranının anlamlı olarak daha yüksek olduğu izlendi (p<0.05). Ayrıca düşük kalsiyum gurubunda progresyon daha yüksek oranda gözlendi (p<0.05). Hastaların başvuru anındaki total Ca değerleri baz alınarak 72. saat sonrası çekilen BT ile yapılan MB sınıflamasına göre hafif pankreatitleri orta-ağır pankreatitlerden ayırmak için yapılan ROC analizi için kestirim değeri 9.35 mg/dl bulundu. 9.35 mg/dl kestirim değeri için (AUC: 0.581, p=0.018, %95 Cl: 0.514–0.649) hassasiyet %57.4, özgüllük %53.1 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA: Başlangıçta bakılan kalsiyum seviyesi ile daha sonra çekilen BT’ye göre hastalığın ciddiyeti arasında korelasyon olması nedeniyle, kalsiyum seviyesi hastalığın seyrinin nasıl olacağı konusunda bize fikir vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, Balthazar sınıflaması; hipokalsemi.

Mehmet Ali Bilgili, Ramazan Dertli, Abdullah Al Kafee, Güner Kılıç, Yusuf Kayar. Is there a correlation between the initial calcium level and Balthazar classification in patients with acute pancreatitis?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 769-775

Corresponding Author: Yusuf Kayar, Türkiye
Manuscript Language: English