p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
An investigation into the clinical efficacy of thiol/disulfide hemostasis and ischemia-modified albumin in cases of gallbladder perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 192-199 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.03539

An investigation into the clinical efficacy of thiol/disulfide hemostasis and ischemia-modified albumin in cases of gallbladder perforation

Serdar Çoban1, Gökhan Akkurt1, Serap Ulusoy1, Mutlu Doğanay1, Özcan Erel2
1Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: In the presence of advanced age and comorbidities, patients with gallstones may face gangrenous and perforated cholecystitis during their follow-up. In the literature, dynamic thiol/disulfide homeostasis has been shown to play an important role in detoxification, antioxidant protection, regulation of enzymatic reactions, and apoptosis and cellular signaling mechanisms. In this study, we aimed to evaluate the efficacy of IMA and thiol/disulfide homeostasis in the preoperative diagnosis of patients with cholelithiasis, acute/chronic cholecystitis, and perforated gallbladder.
METHODS: Sixty-six patients that presented to the General Surgery Clinic of Ankara City Hospital for a cholecystectomy operation between February 2019 and May 2020 were included in this study. The patients were divided into three groups depending on the condition for which they were scheduled for surgery: cholelithiasis, cholecystitis, and perforated gallbladder. The demographic data, history of cholecystitis, chronic disease, white blood cell (WBC), amylase, lipase and liver function tests (AST and ALT) were recorded before the operation. Gallbladder appearance was evaluated using hepatobiliary ultrasonography. The duration of surgery, pericholecystic adhesions, hospital stay, body mass index (BMI), postoperative complications, and pathology results of specimens were recorded. In addition, thiol/disulfide and IMA values were analyzed in the blood samples taken from the patients preoperatively.
RESULTS: The mean native thiol and total thiol values of the patients with an adhesion score of 0 were significantly higher than those with an adhesion score value of 1, 2 or 3. In addition, the disulfide, disulfide/native thiol, native thiol/total thiol and IMA values of the cases with an adhesion score of 2 or 3 were significantly higher than those with an adhesion score of 0. The native thiol and total thiol averages of the patients with normal cholecystectomy were higher than the others. The disulfide, native thiol/total thiol and IMA averages of those who underwent cholecystectomy due to a perforated gallbladder were also higher than the other groups. The mean preoperative WBC of the patients who underwent cholecystectomy due to a perforated gallbladder was also significantly higher than the other groups. Lastly, the native thiol and total thiol values had a statistically significant negative correlation with age, operation time, and hospital stay, and a statistically significant positive relationship with BMI.
CONCLUSION: We consider that in the preoperative diagnosis of the perforated gallbladder, the evaluation of thiol/disulfide hemostasis and IMA parameters can be used as an effective and reliable method to predict intraoperative difficulties.

Keywords: Cholecystectomy, cholecystectomy difficulty level; ischemia-modified albumin; perforated cholecystitis; thiol/disulfide homeostasis.

Thiol/disülfid hemostazı ve iskemi modifiye albümin’in safra kesesi perforasyonu olgularında klinik etkinliğinin araştırılması

Serdar Çoban1, Gökhan Akkurt1, Serap Ulusoy1, Mutlu Doğanay1, Özcan Erel2
1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Safra kesesi taşı olan ileri yaş ve ek hastalığa sahip hastalar, takiplerinde gangrenöz ve perfore kolesistit tablosu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Literatürde dinamik thiol/disülfid homeostezisinin; detoksifikasyonda, antioksidan korumada, enzimatik reaksiyonların düzenlemesinde, apoptoziste ve hücresel sinyal mekanizmalarında önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Çalışmamızda, kolelityazis, akut/kronik kolesistit ve perfore kolesistit olgularında İMA ve thiol disülfit homeostazının operasyon öncesi tanı koymadaki etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Şubat 2019–Mayıs 2020 tarihleri arasında kolesistektomi operasyonu amaçlı Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ne başvuran 66 hasta dahil edildi. Hastalar, kolelityazis nedeniyle ameliyata alınan (Grup 1), kolesistit nedeniyle ameliyata alınan (Grup 2) ve perfore safra kesesi nedeniyle ameliyata alınan (Grup 3) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastaların demografik veriler, kolesistit öyküsü, kronik hastalık öyküsü, ameliyat öncesi ve sonrası çalışılan WBC, amilaz, lipaz ve karaciğer fonksiyon testleri (AST, ALT) kayıt edildi. Hepatobiliyer ultrasonografide safra kesesi görünümü değerlendirildi. Ameliyat süresi, perikolesistik yapışıklıklar, hastanede kalış süresi, vücut kitle indeksi (VKİ), ameliyat sonrası komplikasyonlar, spesimen patoloji sonuçları kayıt altına alındı. Ek olarak hastalardan ameliyat öncesi alınan kanda thiol/disülfid ve İMA değerleri çalışıldı.
BULGULAR: Adezyon değeri 0 olanların native thiol ve total thiol ortalamaları adezyon değeri 1, 2 ya da 3 olanlara göre anlamlı derecede yüksek izlendi. Ayrıca adezyon değeri 2 ya da 3 olanların disülfid, disülfid/native thiol, native thiol/total thiol oranları ve İMA değerleri adezyon değeri 0 olanlara göre anlamlı derecede yüksekti. Normal kolesistektomi olanların native thiol ve total thiol ortalamaları diğerlerine göre daha yüksek iken, perfore safra kesesi nedeniyle kolesistektomi olanların disülfid, native thiol/total thiol oranı ve İMA ortalamaları da diğer gruplardan daha yüksek olarak izlendi. Perfore safra kesesi nedeniyle kolesistektomi olanların ameliyat öncesi WBC ortalaması da diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksekti. Son olarak native thiol ve total thiol değerleri ile yaş, ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi arasında negatif yönde, VKİ ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı derecede bir ilişki bulunmakta idi.
TARTIŞMA: Ameliyat öncesi olarak perfore safra kesesi tanısı koymada thiol/disülfid hemostazı ve İMA paremetrelerinin değerlendirilmesinin intraoperatif olarak karşılaşılabilecek zorlukları önceden tahmin etmede etkin ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: İskemi modifiye albümin, kolesistektomi; kolesistektomi zorluk derecesi; perfore kolesistit; thiol/disülfid homeostazı.

Serdar Çoban, Gökhan Akkurt, Serap Ulusoy, Mutlu Doğanay, Özcan Erel. An investigation into the clinical efficacy of thiol/disulfide hemostasis and ischemia-modified albumin in cases of gallbladder perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 192-199

Corresponding Author: Gökhan Akkurt, Türkiye
Manuscript Language: English