p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of current therapeutic approach to obstructive and perforated colorectal cancers [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 589-596 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.03828

Evaluation of current therapeutic approach to obstructive and perforated colorectal cancers

Selçuk Kaya1, Ahmet Seker1, Önder Altın1, Yunus Emre Altuntaş1, Levent Kaptanoğlu2, Metin Kement2, Nejdet Bildik1, Hasan Küçük1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Bahçeşehir Univercity Faculty of Medicine, VM Medical Park Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Late diagnosis continues to be a significant problem in the treatment of colorectal cancer (CRC). Most cases require emergency surgical intervention due to acute intestinal obstruction or perforation. This retrospective study was formed from an assessment of the clinical presentation, treatment, early results, and survival of patients with CRC undergoing emergency surgery for acute obstruction or perforation.
METHODS: Between 2012 and 2017, 612 patients underwent surgery for CRC. In all, 179 patients who required emergency treatment were retrospectively evaluated according to age, gender, significant comorbidities, physiological status, surgical indications, tumor location, tumor stage, perioperative blood transfusion rate, type of surgery, and the length of the operation and hospitalization.
RESULTS: In total, 152 (85%) patients had a complete obstruction and 27 (15%) patients had a perforation. A major postoperative complication was identified nearly in half of the patients. The overall mortality rate was 12% (22 patients). Mortality was seen in 12% (18 patients) cases received surgery due to obstruction and in 15% (four patients) cases received surgery due to perforation. Perioperative blood transfusion and a high Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score were independent factors that predicted a major complication. Advanced age and perioperative blood transfusion were statistically independent prognostic factors for mortality.
CONCLUSION: Consisted with the findings of studies in the literature, the results of this study also revealed a high perioperative morbidity and mortality rate in patients with CRC who required urgent surgery. Our findings suggest that early detection and treatment of CRC with screening programs can be life-saving.

Keywords: Colorectal cancer, obstruction; perforation.

Obstrükte ve perforasyonlu kolorektal kanser hastalarına güncel tedavi yaklaşımının değerlendirilmesi

Selçuk Kaya1, Ahmet Seker1, Önder Altın1, Yunus Emre Altuntaş1, Levent Kaptanoğlu2, Metin Kement2, Nejdet Bildik1, Hasan Küçük1
1S.B.Ü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Bahceşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, VM Medical Park Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Kolorektal kanserin (KRK) tedavisinde tanıda gecikme önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Birçok olgu akut bağırsak obstrüksiyonu ya da perforasyonundan ötürü acil cerrahi müdehaleyi gerektirir. Bu geriye dönük çalışma akut obstrüksiyon ya da peforasyon için acil cerrahi müdehaleye maruz kalan KRK'li hastaların sağkalımı, erken ameliyat sonrası sonuçları, tedavileri ve klinik durumlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2012–2017 yılları arasında toplam 612 hasta KRK nedeniyle ameliyat edildi. Bu hastalar içinde acil müdehale gerektiren 179 hasta yaş, cinsiyet, komorbidite, fizyolojik durum, cerrahi endikasyon, tümör lokalizasyonu, tümör evresi, perioperatif kan transfüzyon oranı, cerrahi müdehale şekli ve hastanede kalma ve ameliyat geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Toplamda 152 (%85) hastada tam obstrüksiyon, 27 hastada (%15) perforasyon vardı. Majör ameliyat sonrası komplikasyon hastaların neredeyse yarısında gözlendi. Genel mortalite oranı %12 (22 hasta) idi. Obstrüksiyon nedeniyle ameliyat edilen hastaların %12'sinde (18 hasta), perforasyon nedeniyle ameliyat edilen hastaların ise %15'inde (4 hasta) mortalite gelişti. Peroperatuvar kan transfüzyonu ve yüksek ASA skoru majör komplikasyonu öngören bağımsız prognostik faktörler olarak tespit edilirken, ileri yaş ve peroperatuvar kan transfüzyonu mortaliteyi öngören bağımsız risk faktörü olarak bulundu.
TARTIŞMA: Başka çalışmalarda da görüldüğü üzere, bizim yazımızda da acil cerrahi girişim gerektiren KRK hastalarında yüksek oranda peroperatuvar morbidite ve mortaliteye rastladık. Tarama programları yardımıyla erken tanı ve tedavi bu hastalıkta yaşam kurtarıcı rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, obstrüksiyon; perforasyon.

Selçuk Kaya, Ahmet Seker, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Levent Kaptanoğlu, Metin Kement, Nejdet Bildik, Hasan Küçük. Evaluation of current therapeutic approach to obstructive and perforated colorectal cancers. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 589-596

Corresponding Author: Selçuk Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English