p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of subclavian vein during catheter insertion [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 635-638 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.04343

Failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of subclavian vein during catheter insertion

Wu Seong Kang1, Young Goun Jo2, Yun Chul Park2
1Department of Trauma Surgery, Wonkwang University Hospital, Iksan-Korea
2Division of Trauma Surgery, Department of Surgery, Chonnam National University Hospital and Medical School, Gwangju-Korea

In this study, we report a case of failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of the subclavian vein during catheter insertion. A 30-year-old woman experienced blunt trauma upon falling from her bed. Laceration of a seemingly preexisting hepatic hemangioma was diagnosed. No other injury was detected during a preoperative diagnostic workup. Subclavian vein catheterization was performed, followed by angioembolization to control bleeding due to the ruptured hemangioma. After angioembolization, the patient’s systolic blood pressure and hemoglobin levels were 70 mmHg and 5.3 g/dL, respectively. She underwent emergency laparotomy. During the surgery, a large volume of blood in the abdominal cavity due to profuse bleeding from the ruptured hemangioma was observed. Because of a hemothorax found on chest radiography, we performed thoracoscopy, which revealed a large volume of blood in the right thoracic cavity and perforation of the subclavian vein by the catheter. After the damage-control surgery, the patient recovered safely. In this case, ruptured liver hemangioma complicated by subclavian vein catheter-related injury was treated safely using damage-control surgery. The catheter-related injury could be identified and treated using thoracoscopy.

Keywords: Catheter, hemorrhage; injuries; liver; subclavian.

Kateter yerleştirilmesi sırasında subklavyen venin iyatrojenik yaralanması ile komplike olan rüptüre karaciğer hemanjiyomunun başarısız anjiyoembolizasyonu

Wu Seong Kang1, Young Goun Jo2, Yun Chul Park2
1Wonkwang Üniversite Hastanesi, Travma Cerrahisi Kliniği, Iksan-Kore
2Chonnam Ulusal Üniversite Hastanesi ve Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Travma Cerrahisi Bölümü, Gwangju-Kore

Biz kateter takılması sırasında subklavyen venin iyatrojenik yaralanması ile komplike rüptüre bir karaciğer hemanjiyomunun başarısız anjiyoembolizasyonu olgusunu sunuyoruz. Otuz yaşında bir kadın yatağından düştüğünde künt travmaya maruz kalmış. Önceden var olduğu görünen hepatik bir hemanjiyomun laserasyonu teşhis edildi. Ameliyat öncesi tanısal incelemeleri sırasında başka bir yaralanma tespit edilmedi. Subklavyen ven kateterizasyonu ve ardından rüptüre hemanjiyom nedeniyle oluşan kanamayı kontrol etmek için anjiyoembolizasyon yapıldı. Anjiyoembolizasyondan sonra hastanın sistolik kan basıncı ve hemoglobin düzeyi sırasıyla 70 mmHg ve 5.3 g/dL idi. Acil laparotomi yapıldı. Ameliyat sırasında, rüptüre hemanjiyomdan abondan kanama nedeniyle karın boşluğunda büyük miktarda kan gözlendi. Göğüs radyografisinde hemotoraks bulgusu nedeniyle uygulanan torakoskopi sağ toraks boşluğunda büyük miktarda kan olduğunu ve subklavyen venin kateter tarafından delinmiş olduğunu gösterdi. Hasar kontrol cerrahisinden sonra hasta güvenli bir şekilde iyileşti. Bu olguda, subklavyen ven kateteri ile ilişkili yaralanma ile komplike olan rüptüre karaciğer hemanjiyomu hasar kontrol cerrahisi ile güvenli bir şekilde tedavi edildi. Kateterle ilişkili yaralanma torakoskopi kullanılarak tanımlanabilir ve tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kanama, karaciğer; kateter; subklavyen; yaralanma

Wu Seong Kang, Young Goun Jo, Yun Chul Park. Failed angioembolization of a ruptured liver hemangioma complicated by iatrogenic injury of subclavian vein during catheter insertion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 635-638

Corresponding Author: Young Goun Jo, South Korea
Manuscript Language: English