p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
The evaluation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in anorectal abscess [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 887-892 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.04501

The evaluation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in anorectal abscess

Çağrı Akalın
Deparment of General Surgery, Ordu University Training and Research Hospital, Ordu-Turkey

BACKGROUND: Anorectal abscess (ARA) is a commonly observed surgical situation. Our aim is to evaluate neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) and platelet lymphocyte ratio (PLR) in ARA.
METHODS: From January 2014 to March 2019, patients diagnosed with ARA were retrospectively analysed, and a patient group was formed. Healthy individuals were included in this study as a control group. The demographic characteristics, completed blood count (CBC) and c-reactive protein (CRP) values of patients were analysed. Localisation of abscess in patients was assessed using computed tomography results. From CBC parameters, white blood count (WBC), NLR and PLR values were identified. The cut-off values for data, sensitivity and specificity were identified using the receiver operating curve (ROC) analyses.
RESULTS: In the patient group, WBC, CRP, NLR and PLR values were identified to be statistically significantly increased (p<0.001). When supralevator abscess localisation was compared with other ARA localisations, there was a statistically significant difference for WBC (p=0.003), but no statistically significant differences were identified for CRP, NLR and PLR (p>0.05). ROC analysis found WBC had cut-off value of 9.99 103/μL for ARA diagnosis with 95% sensitivity and 95% specificity, a CRP had 2.5 mg/dL cut-off value with 88% sensitivity and 95% specificity, NLR had a cut-off of 3.96 with a sensitivity of 82% and specificity of 95% and PLR had a cut-off value of 112.84 with a sensitivity of 71% and specificity of 68%.
CONCLUSION: We believe NLR may be used as a helpful diagnostic marker for ARA diagnosis; however, PLR has low sensitivity and specificity.

Keywords: Anorectal abscess, neutrophil to lymphocyte ratio; platelet to lymphocyte ratio; sensitivity; specificity.

Anorektal apsede nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranının değerlendirilmesi

Çağrı Akalın
Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ordu

AMAÇ: Anorektal apse (ARA) yaygın görülen cerrahi bir durumdur. Amacımız ARA’da nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve platelet lenfosit oranını (PLO) değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014–Mart 2019 tarihleri arasında ARA tanılı hastalar geriye dönük olarak analiz edilip hasta grubu oluşturuldu. Kontrol grubu için sağlıklı bireyler çalışmaya dahil edildi. Grupların demografik özellikleri, tam kan sayımı (CBC), C-reaktif protein (CRP) değerleri olarak analiz edildi. Hastaların apse lokalizasyonu için bilgisayarlı tomografi sonuçları değerlendirildi. CBC’teki parametrelerden beyaz küre sayısı (WBC), NLO ve PLO değerleri saptandı. Receiver operating characteristic (ROC) analizi ile verilerin kestirim değerleri, duyarlılık ve özgüllüğü saptandı.
BULGULAR: Hasta grubunda WBC, CRP, NLO ve PLO değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.001). Hastaların supralevator apse lokalizasyonu ile diğer ARA lokalizasyonları karşılaştırıldığında WBC’de istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p=0.003), CRP, NLO ve PLO’da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). ROC analizinde, ARA tanısı için, WBC’de 9.99 103/μL kestirim değerinin %95 duyarlılık, %95 özgüllüğe; CRP’de 2.5 mg/dL kestirim değerinin %88 duyarlılık, %95 özgüllüğe; NLO’da 3.96 cutoff değerinin %82 duyarlılık, %95 özgüllüğe; PLO’da 112.84 cutoff değerinin %71 duyarlılık ve %68 özgüllüğe sahip olduğu belirlendi.
TARTIŞMA: ARA tanısında NLO’nun tanıya yardımcı bir belirteç olarak kullanılabileceğini fakat PLO’nun ise düşük sensitive ve spesiviteye sahip olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anorektal apse, duyarlılık; nötrofil lenfosit oranı; özgüllük; trombosit lenfosit oranı.

Çağrı Akalın. The evaluation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in anorectal abscess. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 887-892

Corresponding Author: Çağrı Akalın, Türkiye