p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effects of different recruitment maneuvers on bacterial translocation and ventilator- induced lung injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 127-133 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.05406

Effects of different recruitment maneuvers on bacterial translocation and ventilator- induced lung injury

Perihan Ergin Ozcan1, Ozkan Ibrahim Akinci1, Ipek Edipoglu1, Evren Senturk1, Sevil Baylan1, Atahan Arif Cagatay2, Kemal H Turkoz3, Figen Esen1, Lutfi Telci1, Nahit Cakar1
1Department Of Anesthesiology, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
2Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department Of Pathology, Marmara University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: Investigated in the present study were the effects of various recruitment maneuvers (RMs) using the same inflation pressure-time product on bacterial translocation from lung to blood, and ventilator-induced lung injury (VILI).
METHODS: Tracheotomy was performed on anesthetized rats, and ventilation was initiated using pressure-controlled mode. Subsequently, Pseudomonas aeruginosa was inoculated through the tracheotomy tube and ventilated for 30 minutes before rats were randomly separated into 4 groups. Group 1 underwent sustained inflation (SI), Group 2 underwent low-pressure SI, Group 3 underwent modified sigh, and Group 4 was a control group. Blood cultures were taken at baseline, 15 minutes after randomization (after each RM for the first hour), and finally at 75 minutes after the last RM. The rats were euthanized and the lungs were extirpated. The left lung was taken for measurement of wet: dry weight ratio, and the right lung was used for pathologic evaluation.
RESULTS: Positive blood cultures were found to be higher in Group 3 at early study periods. Total pathological scores were also higher in Group 3.
CONCLUSION: Higher severity of ventilator-induced lung injury occurred in the modified sigh group, evidenced by bacterial translocation and results of histopathological evaluation.

Keywords: Bacterial translocation, mechanical ventilation, recruitment maneuver, SIGH; ventilator-induced lung injury.

Farklı yeniden kazandırma manevralarının bakteri translokasyonu ve ventilatör ilişkili akciğer hasarına etkisi

Perihan Ergin Ozcan1, Ozkan Ibrahim Akinci1, Ipek Edipoglu1, Evren Senturk1, Sevil Baylan1, Atahan Arif Cagatay2, Kemal H Turkoz3, Figen Esen1, Lutfi Telci1, Nahit Cakar1
1Istanbul.üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
2Istanbul.üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Infeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Istanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, aynı basınç-zaman ürünlü farklı yeniden kazandırma manevralarının akciğerden kana bakteri geçişine ve ventilatör ilişkili akciğer hasarına etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Sıçanlara anestezi uygulandıktan sonra trakeotomi açıldı ve basınç kontrollü ventilasyon modunda ventilasyona başlandı. Ardından Pseudomonas aeruginosa içeren solüsyon trakeotomi kanulünden verilip, ventilasyona bu şekilde 30 dakika devam edildikten sonra sıçanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Grup 1: “Sustained inflation” (SI); Grup 2: Düşük basınç SI (LPSI); Grup 3: Modifiye Sigh; Grup 4: Kontrol grubu. Kan kültürleri bakteri verilmeden önce, ilk bir saat her yeniden kazandırma manevrasından sonra ve son manevradan 75 dakika sonra olmak üzere toplam altı kez alındı. Daha sonra sıçanlar arter içine verilen sodium tiyopental ile sakrifiye edilerek toraks açılıp akciğerler çıkarıldı. Sol akciğer yaş kuru ağırlık (WW/DW) oranı için, sağ akciğer patolojik inceleme için kullanıldı.
BULGULAR: Kan kültürlerine bakıldığında Grup 3 de daha erken dönemde kan kültürlerinde üreme tespit edildi. Grup 3’de patolojik skorlar daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA: Bakteriyel translokasyon ve histopatolojik değerlendirmelerle modifiye Sigh ile daha ciddi ventilatör ilişkili akciğer hasarı oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel translokasyon, mekanik ventilasyon, sign, ventilator ilişkili akciğer hasarı; yeniden kazandırma manevrası.

Perihan Ergin Ozcan, Ozkan Ibrahim Akinci, Ipek Edipoglu, Evren Senturk, Sevil Baylan, Atahan Arif Cagatay, Kemal H Turkoz, Figen Esen, Lutfi Telci, Nahit Cakar. Effects of different recruitment maneuvers on bacterial translocation and ventilator- induced lung injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 127-133

Corresponding Author: Evren Senturk, Türkiye
Manuscript Language: English