p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Prognostic effect of Nesfatin-1 on the diagnosis and staging of acute cholecystitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1583-1589 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.05694

Prognostic effect of Nesfatin-1 on the diagnosis and staging of acute cholecystitis

Oğuzhan Tekin1, Mert Mahsuni Sevinç1, Özhan Albayrak2, Oğuzkağan Batıkan1, Ufuk Oğuz İdiz1
1Department of General Surgery, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of General Surgery, Şırnak State Hospital, Şırnak-Türkiye

BACKGROUND: Gallbladder diseases are an important health concern affecting approximately 20% of the population in developed countries. Acute cholecystitis is the most common complication of gallstones. The aim of our study is to determine the use of Nesfatin-1, which is an easily applicable and fast resulting and is thought to have an association with inflammatory events, in the diagnosis and grading of acute cholecystitis.
METHODS: Patients who admitted and were hospitalized and treated with the acute cholecystitis diagnosis in İstanbul Training and Research Hospital between July 1, 2020, and December 1, 2020, were included in the study. The patients were divided in threemain groups as mild, moderate, and severe according to Tokyo Guidelines 2018 based on their routine blood tests and imaging results. All patients who are included in the study were tested for their blood leukocyte, neutrophil, lymphocyte, Nesfatin-1 levels, and neutrophil/lymphocyte ratios within the first 24 h of their hospitalization.
RESULTS: With at least 15 patients in each group, 61 volunteers in total were included in the study as healthy volunteers, mild, moderate, and severe cholecystitis. The average age of the participants were 58.11±19.76 years. About 47.54% of the participants were female and 52.46% weremale. In the study, Nesfatin-1 levels in the patient groups were found to be lower than the control group. In the subgroup analyzes, Nesfatin-1 values in the middle patient group were found to be significantly lower than the control group; however, there was no statistically significant relationship between the severity of the disease and Nesfatin-1.
CONCLUSION: Nesfatin-1 may guide the clinician for the diagnosis of the disease; however, no significant relationship was found between Nesfatin-1 and the severity or stage of the disease.

Keywords: Acute cholecystitis, gallbladder stone; Nesfatin-1.

Akut kolesistit tanı ve evrelendirmesinde Nesfatin-1’in prognostik etkisi

Oğuzhan Tekin1, Mert Mahsuni Sevinç1, Özhan Albayrak2, Oğuzkağan Batıkan1, Ufuk Oğuz İdiz1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Şırnak Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şırnak

AMAÇ: Safra kesesi hastalıkları gelişmiş ülkelerde nüfusun yaklaşık %20’sini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Akut kolesistit, safra taşı hastalığının en yaygın komplikasyonudur ve tipik olarak semptomatik safra taşı öyküsü olan hastalarda gelişir. Çalışmamızın amacı kolay uygulanabilen, hızlı sonuç veren ve enflamatuvar olaylarla ilişkisi olduğu düşünülen bir belirteç olan nesfatin-1’in; akut kolesistitin tanısında ve evrelendirilmesinde kullanılabilirliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 01.07.2020 ile 01.12.2020 tarihleri arasında akut kolesistit ile başvuran ve hastaneye yatırılarak tedavi gören hastalar alındı. Hastalar rutin kan incelemeleri ve görüntüleme yöntemleri baz alınarak yapılan Tokyo Guidelines 2018 sınıflamasına göre hafif, orta ve ağır şiddette kolesistit olarak üç ana gruba ayrıldı. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalardan yatış sonrası 24 saat içinde kan alınarak kanda lökosit, nötrofil, lenfosit, nötrofil/lenfosit ve nesfatin-1 seviyeleri ölçüldü.
BULGULAR: Her grupta en az 15 kişi olmak üzere sağlıklı gönüllüler, hafif kolesisit, orta kolesistit ve ağır kolesistit olarak toplam 61 gönüllü çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılanların ortalama yaşı 58.11±19.76 yıl, kadın oranı yüzde 47.54 ve erkek oranı 52.46 idi. Çalışmada hasta gruplarındaki nesfatin-1 değerleri kontrol grubuna göre düşük saptanmıştır. Alt grup analizlerinde orta hasta grubundaki nesfatin-1 değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur; ancak hastalığın şiddeti ile nesfatin-1 arasında anlamlı istatistiksel bir ilişki görülmemiştir.
TARTIŞMA: Sonuç olarak nesfatin-1 hastalığın tanısı için klinisyeni yönlendirebilir; ancak nesfatin-1 ile hastalığın şiddeti veya evresi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Bulgularımız gelecekteki çalışmalar için umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, nesfatin-1; safra kesesi taşı.

Oğuzhan Tekin, Mert Mahsuni Sevinç, Özhan Albayrak, Oğuzkağan Batıkan, Ufuk Oğuz İdiz. Prognostic effect of Nesfatin-1 on the diagnosis and staging of acute cholecystitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(11): 1583-1589

Corresponding Author: Oğuzhan Tekin, Türkiye
Manuscript Language: English