p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Can serum soluble urokinase plasminogen activator receptor be an effective marker in the diagnosis of appendicitis and differentiation of complicated cases? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 110-115 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.05752

Can serum soluble urokinase plasminogen activator receptor be an effective marker in the diagnosis of appendicitis and differentiation of complicated cases?

Melih Akın1, Başak Erginel1, Nihat Sever1, Kerem Özel2, Banu Bayraktar3, Abdullah Yıldız1, Çetin Ali Karadağ1, Meltem Tokel1, Ali İhsan Dokucu1
1Department of Pediatric Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Pediatric Surgery, İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Microbiology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) is a new biomarker of inflammation level. The aim of the study was to evaluate whether suPAR levels could be useful to detect acute appendicitis and to differentiate uncomplicated appendicitis (UA) from complicated appendicitis (CA).
METHODS: We prospectively studied 105 patients consisting of 40 UA cases, 40 CA cases, and 25 control patients. Blood samples were collected to measure suPAR level, C-reactive protein level, leukocyte counts, neutrophil counts, and neutrophil percentages preoperatively.
RESULTS: Median values of suPAR level, C-reactive protein level, leukocyte counts, neutrophil counts, and neutrophil percentages in UA and CA were significantly higher than control patients. suPAR levels of the UA and CA groups showed a statistically significant difference (p=0.016).
CONCLUSION: The current study demonstrated that serum suPAR concentrations can be helpful in differentiating CA from UA and in diagnosing acute appendicitis.

Keywords: Complicated appendicitis, soluble urokinase plasminogen activator receptor; uncomplicated appendicitis.

Çocuk hastalarda suPAR’ın (Serum soluble urokinase plasminogen activator receptor) akut panadisit tanısında yararı var mıdır?

Melih Akın1, Başak Erginel1, Nihat Sever1, Kerem Özel2, Banu Bayraktar3, Abdullah Yıldız1, Çetin Ali Karadağ1, Meltem Tokel1, Ali İhsan Dokucu1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: suPAR (Soluble urokinase plasminogen activator receptor) enflamasyon düzeyinin tesbitinde kullanılan yeni bir biyobelirteçtir. Çalışmamızın amacı suPAR düzeylerinin çocuklarda akut apandidsit tanısındaki ve akut ve kronik apandisit ayırımındaki yerini tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 40 komplike apandisit, 40 komplike olmaya apandisit ve 25 kontrol grubu oluştumak üzere 105 çocuk alındı. Tüm hastalardan ameliyat öncesinde suPAR, C-reaktif protein, lökosit, nötrofil ve nötrofil yüzdesi bakılmak üzere kan örnekleri alındı.
BULGULAR: Apandisitli gruplarda kontrol grubuna göre suPAR, C-reaktif protein, lökosit, nötrofil ve nötrofil yüzdesi anlamlı olarak yüksek bulundu. Komplike apandisitlerde suPAR değeri anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.016).
TARTIŞMA: Çalışmamız kan suPAR seviyelerinin akut ve komplike apandisit ayırımında faydalı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: komplike apandisit, komplike olmayan apandisit; soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR).

Melih Akın, Başak Erginel, Nihat Sever, Kerem Özel, Banu Bayraktar, Abdullah Yıldız, Çetin Ali Karadağ, Meltem Tokel, Ali İhsan Dokucu. Can serum soluble urokinase plasminogen activator receptor be an effective marker in the diagnosis of appendicitis and differentiation of complicated cases?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(2): 110-115

Corresponding Author: Başak Erginel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish