p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Prediction of clinical outcomes of single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-06565 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.06565

Prediction of clinical outcomes of single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging

Müjdat Bankaoğlu1, Özge Yapıcı Uğurlar2, Meriç Uğurlar3, Burak Günaydın4, Şükrü Mehmet Ertürk1, Osman Tuğrul Eren5
1University of Medical Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Radiology
2University of Medical Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, Department of Radiology
3Istinye University Faculty of Medicine, Bahçeşehir LIV Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology
4Namık Kemal University School of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology
5University of Medical Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology

Objectives
To compare the clinical results of the single-bundle and double-bundle anterior cruciate ligament (ACL) repairing techniques using magnetic resonance imaging (MRI).
Methods
Thirty-eight patients were randomized by block randomization into two different groups of ACL reconstruction: double-bundle (n=19) and single-bundle techniques (n=19). MRI evaluation and clinical examination with Modified Cincinnati Knee Rating Score and Lysholm knee scores were performed preoperatively and at the end of a follow-up period of 36 months.
Results
No significant differences were found in the ACL angle, posterior cruciate ligament (PCL) angle, and tibial translation between the double-bundle and the single-bundle groups. Regarding the clinical scores, there were no significant differences between the techniques. As for the correlation of radiologic results with clinical scores in the single-bundle group, there was a strong and significant correlation between the postoperative ACL angle values and the Lysholm clinical score (r=-0.66; p=0.002).
Conclusions
The postoperative ACL angle can predict the degree of clinical recovery in patients undergoing single-bundle ACL reconstruction.

Keywords: Anterior cruciate ligament, double-bundle, single-bundle, magnetic resonance imaging.

Tek ve çift demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu tekniklerinin klinik sonuçların manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak değerlendirilmesi

Müjdat Bankaoğlu1, Özge Yapıcı Uğurlar2, Meriç Uğurlar3, Burak Günaydın4, Şükrü Mehmet Ertürk1, Osman Tuğrul Eren5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Blim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bahçeşehir LİV Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Blim Dalı

Amaç
Manyetik rezonans görüntüleme kullanarak tel demet ve çift demet ön çapraz bağ tamir yöntemlerinin klinik sonuçlarını değerlendirmek ve karşılaştırmak.
Method
İki farklı ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyon grubuna 38 hasta blok randomizasyon ile randomize edildi: çift demet tekniği (n: 19) ve tek demet tekniği (n: 19). Ameliyat öncesi ve takip süresinin sonunda onikinci haftada hastaların değerlendirilmesi klinik muayenesi, manyetik rezonans görüntüleme değerlendirmesi, Modifiye Cincinnati Diz Değerlendirme skoru ve Lysholm diz skorları ile yapıldı.
Bulgular
ÖÇB açısı, posterior çapraz bağ (PÇB) açısı ve tibial translasyonda çift demet grubu ile tek demet grubu arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Klinik skorlar ile ilgili olarak teknikler arasında anlamlı bir fark yoktu. Tek demetli grupta radyolojik sonuçların klinik skorlarla korelasyonuna göre, postoperatif ÖÇB açısı değerleri ile Lysholm klinik skoru arasında negatif, güçlü ve anlamlı bir korelasyon vardı (r=-0.66 p=0.002).
Sonuç
Postoperatif ÖÇB açısı, tek demetli ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda klinik iyileşme derecesini öngörebilir.

Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ, çift demet, tek demet, manyetik rezonans görüntüleme.Corresponding Author: Meriç Uğurlar, Türkiye