p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Role of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in identifying complicated appendicitis in the pediatric emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 222-228 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.06709

Role of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in identifying complicated appendicitis in the pediatric emergency department

Binnaz Celik1, Hulya Nalcacioglu2, Mustafa Ozcatal3, Yasemin Altuner Torun4
1Department of Pediatrics, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri-Turkey
2Department of Pediatric Nephrology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri-Turkey
3Department of Pediatric Surgery, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri-Turkey
4Department of Pediatric Hematology-Oncology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri-Turkey

BACKGROUND: The objective of this research was to evaluate the potential clinical utility of baseline hematological parameters measured on admission as adjuncts in the identification of complicated and uncomplicated appendicitis in children.
METHODS: The records of a total of 334 pediatric patients who underwent curative surgery for acute appendicitis (AA) between 2015 and 2016 were retrospectively investigated. The patients were categorized as complicated or uncomplicated appendicitis based on the histopathological reports. The clinical features and baseline hematological parameters of leukocyte count, neutrophil percentage, thrombocyte count, neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), mean platelet volume (MPV), red cell distribution width (RDW), and platelet distribution width (PDW) of the groups were compared.
RESULTS: Complicated AA was determined in 36 (10.8%) patients. The white blood cell count (WBC) (p<.001), neutrophil percentage (p<.001), NLR (p<.001), and PLR (p=.004) were higher in the complicated appendicitis group compared with the uncomplicated group, while the RDW, MPV, and PDW levels were uninformative. Analysis of receiver operating characteristic curves yielded the cut­off values of 14.870 cell/mm3 for WBC (area under the curve [AUC]: 0.675; sensitivity: 86.1%; specificity: 41.6%), 10.4 for NLR (AUC: 0.717; sensitivity: 61.1%; specificity: 73.2%), and 284 for PLR (AUC: 0.647; sensitivity: 42%; specificity: 86%) were found to be the best predictive values for the determination of complicated acute appendicitis.
CONCLUSION: The present study demonstrated that AA patients with higher NLR and PLR levels might be more likely to develop a complication. The NLR and PLR values combined with a physical examination, imaging studies, and other laboratory tests may help clinicians to identify high-risk AA patients in the emergency department.

Keywords: Acute appendicitis, complicated; neutrophil-to-lymphocyte ratio; pediatrics; platelet-to-lymphocyte ratio.

Pediatrik acil serviste komplike apandisitin belirlenmesinde nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranının rolü

Binnaz Celik1, Hulya Nalcacioglu2, Mustafa Ozcatal3, Yasemin Altuner Torun4
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Departmanı, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Departmanı, Kayseri, Türkiye
3Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Departmanı, Kayseri, Türkiye
4Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Departmanı, Kayseri, Türkiye

AMAÇ: Çocuklarda komplike ve komplike olmayan apandisitin saptanmasında yardımcı olarak başlangıç hematolojik parametrelerin olası klinik faydalarını değerlendirmek amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2015’ten 2016’ya kadar akut apandisit için küratif cerrahi geçiren 334 pediatrik hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalar histopatolojik raporlara dayanarak komplike veya komplike olmayan apandisit olarak sınıflandırıldı. Klinik bulgular ve temel hematolojik parametrelerden lökosit sayısı, nötrofil yüzdesi, trombosit sayısı, nötrofil-lenfosit oranı (NLR), trombosit-lenfosit oranı (PLR), ortalama trombosit hacmi, kırmızı hücre dağılım genişliği, trombosit dağılım genişliği gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Komplike akut apandisit 36 (%10.8) hastada bulundu. Komplike apandisitte WBC (p<0.001), nötrofil yüzdesi (p<0.001), NLR (p<0.001), PLR (p=.004) komplike olmayan gruba göre daha yüksek iken, RDW, MPV, PDW düzeyleri anlamlı fark bulunmadı. ROC eğrilerinin analizi, WBC için 14.870 hücre/mm3 (eğri altındaki alan [AUC], 0.675; duyarlılık, %86.1; özgüllük, %41.6), NLR için 10.4 (AUC, 0.717; duyarlılık, %61.1, özgüllük, %73.2), PLR için 284 (AUC, 0.647; duyarlılık, %42; özgüllük, %86) komplike akut apandisitin belirlenmesinde en iyi kestirim değerler olarak bulundu.
TARTIŞMA: Bu çalışma, daha yüksek NLR ve PLR düzeylerine sahip akut apandisitli hastalarda komplikasyon gelişme olasılığının daha yüksek olabileceğini göstermiştir. Klinisyenlerin acil servisteki yüksek riskli akut apandisit hastalarını tespit etmelerine yardımcı olmak için fizik muayene, görüntüleme çalışmaları ve diğer laboratuvar testleri ile birlikte NLR ve PLR kullanılmasını öneririz.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, komplike; nötrofil-lenfosit oranı; pediatri; platelet-lenfosit oranı.

Binnaz Celik, Hulya Nalcacioglu, Mustafa Ozcatal, Yasemin Altuner Torun. Role of neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in identifying complicated appendicitis in the pediatric emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(3): 222-228

Corresponding Author: Binnaz Celik, Türkiye