p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Impact of COVID-19 pandemic on pediatric appendicitis hospital admission time and length of hospital stay [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1095-1099 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.06777

Impact of COVID-19 pandemic on pediatric appendicitis hospital admission time and length of hospital stay

Aytaç Taşçı1, Kubilay Gürünlüoğlu2, Turan Yıldız2, Ahmet Kadir Arslan3, Necmettin Akpınar2, Ecem Serbest Çin2, Mehmet Demircan2
1Department of Pediatric Surgery, Sinop Atatürk State Hospital, Sinop-Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, İnönü University Turgut Özal Faculty of Medicine, Malatya-Türkiye
3Department of Biostatistics and Medical Informatics, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Türkiye

BACKGROUND: Appendicitis is one of the most common surgical emergencies among children. In this retrospective clinical study, we attempted to determine the effects of the COVID-19 pandemic period on hospital admission time and length of hospital stay (LOS) in pediatric appendicitis cases.
METHODS: We retrospectively compared pediatric appendectomies from the date of the first reported COVID-19 case to June 1, 2020, which is considered as the start of the normalization process, with pre-pandemic pediatric appendectomies of the same number of days in terms of age, gender, hospital admission time, LOS, parental educational level, laboratory values, and histopathological findings.
RESULTS: There was an average increase of 2 days in the time from the onset of symptoms to hospital admission in pediatric appen-dicitis patients in the COVID-19 period (p=0.001). Furthermore, C-reactive protein value was statistically significantly higher in the COVID-19 period (p=0.018). Given the LOS, it was calculated as an average of 5 days in the pre-pandemic period and 4 days in the COVID-19 period, and this difference was statistically insignificant (p=0.273). There was no significant difference between the groups in terms of histopathological findings (p=0.176). The parental educational level had no effect on the admission time.
CONCLUSION: The hospital admission time of pediatric appendicitis patients is significantly prolonged in the COVID-19 pandemic, but this prolongation had no histopathological effect. During the pandemic, the recovery of patients who required urgent treatment during the “stay-at-home” period was also negatively affected. Notwithstanding, we are of the opinion that the absence of an increase in the LOS may be due to the willingness of both families and physicians to keep the LOS as short as possible. Despite the increase in hospital admission time in pediatric appendicitis during the Covid 19 pandemic process, the lack of increase in the rate of complicated appendicitis may be an indicator of the importance of other factors in the development of complicated appendicitis.

Keywords: Appendicitis COVID-19, hospital admission time, length of hospital stay; parental educational level.

COVID-19 pandemi sürecinin çocuk apandisitlerinde hastane başvuru süresi ve hastane kalış süresine etkileri

Aytaç Taşçı1, Kubilay Gürünlüoğlu2, Turan Yıldız2, Ahmet Kadir Arslan3, Necmettin Akpınar2, Ecem Serbest Çin2, Mehmet Demircan2
1Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Sinop
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Bölümü, Malatya

AMAÇ: Çocuklarda en sık cerrahi acillerden biri apandisittir. Bu geriye dönük klinik çalışmada COVID-19 pandemi sürecinin, çocuk apandisit olgu-ların da hastaneye başvuru süresi ve hastanede yatış süresi üzerine olan etkilerini belirlemeye çalıştık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Türkiye de ilk COVID-19 olgusunun rapor edildiği tarihten normalleşme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen 01 Hazi-ran 2020 tarihine kadar yapılan pediatrik açık cerrahi apendektomileri; aynı gün sayısında pandemi öncesi dönem çocuk apendektomilerle geriye dönük olarak yaş, cinsiyet, hastaneye başvuru süresi, hastane kalış süresi, ebeveyn eğitim düzeyi, laboratuvar değerleri ve histopatolojik bulgularla karşılaştırdık.
BULGULAR: Çocuk apandisit hastalarında COVID-19 döneminde semptomların başlamasıyla hastaneye başvuru arasında geçen sürede ortalama iki günlük bir artış mevcuttur (p=0.001). Diğer taraftan C-reaktif protein (CRP) değeri COVID-19 döneminde istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0.018). Yatış sürelerine bakıldığında ise, pandemi öncesi dönemde ortalama beş gün iken COVID-19 döneminde ortalama dört gün olarak hesaplanmıştır, bu fark istatistiksel olarak önemsizdir (p=0.273). Histopatolojik bulgular açısından da gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.176). Ebeveyn eğitim düzeyinin başvuru süresi üzerinde etkisi yoktur.
TARTIŞMA: COVID-19 pandemisinde çocuk apandisitlerinde hastaneye başvuru süreleri anlamlı şekilde uzamış olup bu uzamanın etkisi histopato-lojik olarak saptanmamıştır. Pandemi sürecinde “evde kal” döneminde acil tedavi edilmesi gereken hastaların da sağlıklarına kavuşmalarını olumsuz yönde etkilenmiştir. Buna karşın hastanede kalış sürelerinde artışın olmaması hem ailelerin hem de hekimlerin mümkün olduğunca hastanedede kalış süresini kısa tutmak isteklerinden kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, COVID-19, ebeveyn eğitim düzeyi; hastane başvuru süresi; hastane kalış süresi.

Aytaç Taşçı, Kubilay Gürünlüoğlu, Turan Yıldız, Ahmet Kadir Arslan, Necmettin Akpınar, Ecem Serbest Çin, Mehmet Demircan. Impact of COVID-19 pandemic on pediatric appendicitis hospital admission time and length of hospital stay. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(8): 1095-1099

Corresponding Author: Aytaç Taşçı, Türkiye
Manuscript Language: English