p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Infection in the patients with isolated head injury: risk factors and the impact on treatment cost [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 501-506 | DOI: 10.5505/tjtes.2012.06791

Infection in the patients with isolated head injury: risk factors and the impact on treatment cost

Alp Arslan1, Barış Birgili2, Ahmet Tolgay Akıncı3, Osman Şimşek3, Cumhur Kılınçer3
1Ministry Of Health, Servergazi Government Hospital, Denizli, Turkey
2Ministry Of Health, Uzunköprü Government Hospital, Edirne, Turkey
3Trakya Univercity Medical Faculty Department of Neurosurgery, Edirne, Turkey

Objective: To determine risk factors and the impact on treatment cost of infection, for patients with isolated head injury.
Materials and Methods: Data acquired from 299 patients with isolated head trauma hospitalized for more than 72 hours at Trakya University Medical Faculty Hospital between years 2001-2007, were evaluated retrospectively. Data including age, gender, initial neurological examination, radiological findings, duration of hospitalization, need for surgery, cost of infection treatment, total cost of care and outcome scores were determined. Two groups divided according to the development of infection are compared for risk factors and the impact of infection on the cost of treatment.
Results: On the group of patients with infection the mean Glasgow Coma Scale value at delivery was lower; anisocoria, light reflex loss, lateralized deficit, skull base fracture, subdural hematoma, cerebral edema findings were more frequent; a four times longer hospital stay, a ten times higher total cost and a significantly increased mortality rate have been found. For the patients with light head injury, on the group of patients with infection the mean age has found to be higher.
Conclusion: For patients with isolated head injury, there are some risk factors for the development of infection which increases the hospitalization time, the total cost of care and the mortality rates.

Keywords: Cost of treatment, head trauma, infection, length of stay, outcome, risk factors

İzole kafa travmalı olgularda enfeksiyon: risk etkenleri ve tedavi maliyeti üzerine etkisi

Alp Arslan1, Barış Birgili2, Ahmet Tolgay Akıncı3, Osman Şimşek3, Cumhur Kılınçer3
1Sağlık Bakanlığı Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli
2Sağlık Bakanlığı Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne

Amaç: İzole kafa travmalı hastalarda enfeksiyonun risk etkenlerini ve tedavi maliyeti üzerine etkisini saptamak.
Gereç ve Yöntem: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2001–2007 yılları arasında 72 saatten uzun süre hastanede yatan izole kafa travmalı 299 olgunun verileri geriye yönelik olarak incelendi. Olgulara ait yaş, cinsiyet, ilk nörolojik muayene, radyolojik bulgular, yatış süresi, ameliyat gereksinimi, enfeksiyonun maliyeti, toplam maliyet ve çıkış skoru değerleri belirlendi. Olgular enfeksiyon gelişimine göre iki gruba ayrılarak, risk etkenleri ve enfeksiyonun tedavi maliyeti üzerine etkisi açılarından karşılaştırıldı.
Bulgular: Enfeksiyon gelişen grupta giriş Glasgow Koma Ölçeği değerleri ortalamasının daha düşük; anizokori, ışık refleksi kaybı, taraf bulgusu, kaide kırığı, subdural hematom ve serebral ödem bulgularının daha sık; hastanede yatış süresinin yaklaşık dört kat, toplam tedavi maliyetinin yaklaşık on kat ve ölüm oranının anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı. Hafif kafa travmalı hastalarda, enfeksiyon gelişen grupta gelişmeyen gruba kıyasla yaş ortalamasının daha yüksek olduğu saptandı.
Sonuç: İzole kafa travmalı hastalarda enfeksiyon gelişmesi için bazı risk etkenleri vardır ve enfeksiyon gelişmesi ile hastanede yatış süresi, toplam tedavi maliyeti ve ölüm oranı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çıkış durumu, enfeksiyon, kafa travması, risk etkenleri, tedavi maliyeti, yatış süresi

Alp Arslan, Barış Birgili, Ahmet Tolgay Akıncı, Osman Şimşek, Cumhur Kılınçer. Infection in the patients with isolated head injury: risk factors and the impact on treatment cost. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012; 18(6): 501-506

Corresponding Author: Osman Şimşek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish