p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 5 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Epidemiological and clinical characteristics and outcomes of inpatient burn injuries in older adults: Factors associated with mortality [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 162-169 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.07200

Epidemiological and clinical characteristics and outcomes of inpatient burn injuries in older adults: Factors associated with mortality

Kayhan Gürbüz, Mete Demir
Department of General Surgery, Burn Center, Adana City Training and Research Hospital, Adana-Turkey

BACKGROUND: There is a lack of epidemiological research on defining the epidemiological profile of burn injuries in older adults in different regions of Turkey. This study was designed to document the prevalent epidemiological pattern of burn injuries and factors that affect mortality in older adults admitted for treatment to the inpatient unit of Adana City Training and Research Hospital (ACTRH).
METHODS: Demographic data, burn mechanism, presentation, percentage of total body surface area (TBSA) burn, abbreviated burn severity index (ABSI) and revised Baux scores, comorbidities, and treatment modalities burn patients aged 60 years and over admitted to our burn center January 1, 2016, and December 31, 2019, were evaluated retrospectively in this study.
RESULTS: The medical records of 1754 inpatient burns over 4 years were retrospectively reviewed. A total of 104 (5.5%) hospitalized adult burn patients aged 60 years old or over and treated more than 24 h were included in the study. There were 38 males and 66 females with a male-to-female ratio of 1.00: 2.05 in survivors and 1.25: 1.00 in non-survivors. The mean age was 70.5±8.5 (60.0–92.0) for survivors and 72.7±8.4 (62.0–90.0) years for non-survivors. The mean (%) TBSA burned was 11.4±9.9% for survivors and 37.8±30.0% for non-survivors. Most of the burn injuries occurred at indoor locations (81%), caused by hot water scalds, representing more than one-third of all burns, especially in the kitchen and bathroom. Considering the age (p=0.329), the etiology (p=0.984) and place of burns (p=0.071), burned anatomical regions (p=0.817), and the surgical procedure (yes/no) (p=0.798), no statistical difference was observed between survivors and non-survivors.
CONCLUSION: The more extended %TBSA burn, the inhalation injury, and deep burns were found to be significantly the most effective factors in mortality. Revised Baux (R Baux) and ABSI scores had a high value of predicting mortality.

Keywords: Burn, epidemiology; mortality; older adults.

Yaşlı yetişkinlerde yatarak tedavi edilen yanık yaralanmalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri ve sonuçları: Mortaliteyle ilişkili faktörler

Kayhan Gürbüz, Mete Demir
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Yanık Merkezi, Adana

AMAÇ: Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşlı erişkinlerdeki yanık yaralanmalarının epidemiyolojik profilini tanımlayan sınırlı sayıda epidemiyolojik araştırma vardır. Bu çalışmada, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatarak tedavi için başvuran yaşlı erişkinlerde yanık yaralanmalarının yaygın epidemiyolojik verilerini gözden geçirerek tedavi sonuçlarımız ve mortaliteye en fazla etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yanık merkezinde 1 Ocak 2016’dan 31 Aralık 2019 tarihleri arsında yatarak tedavi edilen 60 yaş ve üstündeki hastaların demografik verileri yanık total vücut alanı yüzdesi (TBSA), kısaltılmış yanık şiddeti indeksi (ABSI) ve Revize Baux skorları, ko-morbiditeler, tedavi yaklaşımları, hastanede yatış süresi ve mortalite geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 60 yaş ve üzeri hastanede yatarak 24 saatten fazla tedavi gören toplam 104 (%5.5) erişkin yanık hastası dahil edildi. Hastaların 38’i erkek, 66’sı kadındı. Hayatta kalanlarda erkek/kadın oranı 1.00: 2.05, hayatta kalmayanlarda ise 1.25: 1.00 olarak saptandı. Hayatta kalanlar için ortalama yaş 70.9±8.5 (60.0–92.0), hayatta kalmayanlar için 72.7±8.4 (62.0–90.0) olarak saptandı. Ortalama yanık TBSA yüzdesi hayatta kalanlar için %11.4±9.9 ve hayatta kalmayanlar için %37.8±30.0 idi. Yanık yaralanmalarının büyük çoğunluğun (%81), özellikle mutfak ve banyoda olmak üzere ev ortamında meydana geldiği ve tüm yanıkların üçte birinden daha fazlasının etiyolojisin sıcak suya bağlı (%37) haşlanma yanıklarının oluşturduğu gözlendi. Yaş (p=0.329), etiyoloji (p=0.984) ve yanık yaralanmasının meydana geldiği yer (p=0.071), yanan anatomik bölgeler (p=0.817), cerrahi işlem (evet/hayır) (p=0.798) göz önüne alındığında istatistiksel olarak hayatta kalanlar ve hayatta kalmayanlar arasında anlamlı fark gözlenmedi.
TARTIŞMA: Daha geniş total vücut yanık alanı (TBSA) yüzdesinin, inhalasyon hasarı ve derin yanıkların mortaliteye en fazla etki eden faktörler olduğu bulundu. Revize edilmiş Baux (R Baux) ve kısaltılmış yanık şiddet indeksi (ABSI) skorlarının mortaliteyi tahmin etmede yüksek bir değere sahip olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, mortalite; yanık; yaşlı erişkin popülasyonu.

Kayhan Gürbüz, Mete Demir. Epidemiological and clinical characteristics and outcomes of inpatient burn injuries in older adults: Factors associated with mortality. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(2): 162-169

Corresponding Author: Kayhan Gürbüz, Türkiye
Manuscript Language: English