p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Thoracic complications from retained abdominal gallstones after laparoscopic cholecystectomy: is it always mandatory a thoracic approach? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 95-103 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.07280

Thoracic complications from retained abdominal gallstones after laparoscopic cholecystectomy: is it always mandatory a thoracic approach?

Gennaro Perrone1, Mario Giuffrida2, Antonio Tarasconi1, Elena Bonati2, Fausto Catena1
1Department of Emergency and Trauma Surgery, Parma University Hospital, Parma-Italy
2Department of General Surgery, Parma University Hospital, Parma-Italy

BACKGROUND: Thoracic complications from retained abdominal gallstones are quite rare and the incidence rate ranges between 0.08% and 0.3%. Diagnosis and treatment of these complications are challenging due to the uncommon presentations and the debated role of the thoracic approach. This review of all cases reported in literature aims to discuss the best practice of this rare condition.
METHODS: A comprehensive literature search was performed for articles from January 1993 to May 2019 using PubMed, MEDLINE, Embase, ScienceDirect. The following mesh-words were used: “cholelithopthysis”, “thoracic”, “gallstones” “retained”, and “spilled”. All cases of thoracic complications from retained gallstones after laparoscopic cholecystectomy were extrapolated.
RESULTS: Twenty-four patients were included in this study. The most common symptoms were fever, hemoptysis and lithoptysis. Symptoms after laparoscopic cholecystectomy were presented after a mean time of 9.8±14.2 months (range from one week to 60 months). Delayed diagnosis was found in fourteen patients (58.4.%). Only four subjects were treated successfully with antibiotic therapy alone (16.7%), whereas 20 patients needed surgery or interventional radiology (83.3%). Seven patients (29.2%) were successfully managed with an abdominal approach. Three patients were managed using thoracentesis, thoracoscopic-thoracotomic drainage (12.5%). Right lung decortication and pulmonary wedge resections were necessary for ten patients (41.6%).
CONCLUSION: Clinicians always must inquire about the previous cholecystectomy for cholelithiasis related diseases in all patients suffering from recurrent right-sided pleural/lung affections, to improve diagnostic delay. The escalated approach must be performed: empirical antimicrobial therapy followed by targeted therapy as soon as microbiological data are available; afterwards, abdominal surgery is effective in approximately 30% of patients while the remaining patients have to be submitted to a thoracic approach.

Keywords: Abdominal complications, cholelithoptysys; laparoscopic cholecystectomy; retained gallstones; spilled; thoracic complications.

Laparoskopik kolesistektomi sonrası kalan safra taşlarından kaynaklanan torasik komplikasyonlar: Torasik bir yaklaşım her zaman zorunlu mudur?

Gennaro Perrone1, Mario Giuffrida2, Antonio Tarasconi1, Elena Bonati2, Fausto Catena1
1Parma Üniversitesi Hastanesi Acil ve Travma Cerrahisi Bölümü, Parma-İtalya
2Parma Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Parma-İtalya

AMAÇ: Kalan safra taşlarından kaynaklanan torasik komplikasyonlar oldukça nadirdir; insidansları %0.08 ile %0.3 arasında değişmektedir. Bu komplikasyonların tanı ve tedavisi, nadir görülen prezentasyonları ve torasik yaklaşımın tartışmalı rolü nedeniyle zordur. Literatürde bildirilen tüm olguları içeren bu yazı, bu nadir duruma dair en iyi uygulamayı tartışmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: PubMed, Medline, Embase, ScienceDirect kullanılarak, Ocak 1993’ten Mayıs 2019’a kadar makaleler için kapsamlı bir literatür taraması yapıldı. Taramada şu tıbbi konu başlıkları (MeSH (Medical Subject Headings)) kullanıldı: “kolelitoptizi”, “torasik”, “safra taşları” “kalmış”, “dökülmüş”. Laparoskopik kolesistektomi sonrası kalan safra taşlarından kaynaklanan torasik komplikasyonları olan tüm vakalar ekstrapole edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 24 hasta dahil edildi. En yaygın semptomlar ateş, hemoptizi ve litoptiziydi. Semptomlar laparoskopik kolesistektomi sonrası ortalama 9.8±14.2 ay (1 hafta ile 60 ay arası) sonra ortaya çıktı. On dört hastada (%58.4) gecikmiş tanı saptandı. Sadece dört hasta tek başına antibiyotik tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi (%16.7); 20 hasta ise cerrahi veya girişimsel radyolojiye ihtiyaç duydu (%83.3). Yedi hasta (%29.2) abdominal yaklaşımla başarıyla tedavi edildi. On hastada (%41.6) sağ akciğer dekortikasyonu ve pulmoner kama rezeksiyonu gerekti.
TARTIŞMA: Klinisyenler, tanısal gecikmeyi önlemek için, tekrarlayan sağ taraflı plevral/akciğer rahatsızlıkları olan tüm hastalarda, kolelitiyazis ile ilişkili hastalıklar için önceki kolesistektomi hakkında her zaman bilgi almak zorundadır. Arttırılmış yaklaşım uygulanmalıdır: ampirik antimikrobiyal tedavi ve ardından mikrobiyolojik veriler elde edilir edilmez hedefe yönelik tedavi; daha sonrasında yapılan abdominal cerrahi hastaların yaklaşık %30’unda etkiliyken, geri kalan hastalarda torasik bir yaklaşım gerekir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal komplikasyonlar, dökülmüş; kalan safra kesesi taşları; kolelitoptizi; laparoskopik kolesistektomi; torasik komplikasyonlar.

Gennaro Perrone, Mario Giuffrida, Antonio Tarasconi, Elena Bonati, Fausto Catena. Thoracic complications from retained abdominal gallstones after laparoscopic cholecystectomy: is it always mandatory a thoracic approach?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 95-103

Corresponding Author: Elena Bonati, Italy