p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Can outcome of pancreatic pseudocysts be predicted? Proposal for a new scoring system [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 150-154 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.07377

Can outcome of pancreatic pseudocysts be predicted? Proposal for a new scoring system

Kazım Şenol1, Özgür Akgül1, Salih Burak Gündoğdu1, İhsan Aydoğan1, Mesut Tez1, Faruk Çoşkun1, Deniz Necdet Tihan2
1Department Of General Surgery,ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of General Surgery, Şevket Yılmaz Training And Research Hospital, Bursa, Turkey

BACKGROUND: The spontaneous resolution rate of pancreatic pseudocysts (PPs) is 86%, and the serious complication rate is 3-9%. The aim of the present study was to develop a scoring system that would predict spontaneous resolution of PPs.
METHODS: Medical records of 70 patients were retrospectively reviewed. Two patients were excluded. Demographic data and laboratory measurements were obtained from patient records.
RESULTS: Mean age of the 68 patients included was 56.6 years. Female: male ratio was 1.34: 1. Causes of pancreatitis were stones (48.5%), alcohol consumption (26.5%), and unknown etiology (25%). Mean size of PP was 71 mm. Pseudocysts disappeared in 32 patients (47.1%). With univariate analysis, serum direct bilirubin level (>0.95 mg/dL), cyst carcinoembryonic antigen (CEA) level (>1.5), and cyst diameter (>55 mm) were found to be significantly different between patients with and without spontaneous resolution. In multivariate analysis, these variables were statistically significant. Scores were calculated with points assigned to each variable. Final scores predicted spontaneous resolution in approximately 80% of patients.
CONCLUSION: The scoring system developed to predict resolution of PPs is simple and useful, but requires validation.

Keywords: Pancreas, prognosis, pseudocyst, scoring system; spontaneous resolution

Pankreatik psödokistin sonuçları tahmin edilebilir mi? Yeni bir skorlama sistemi önerisi

Kazım Şenol1, Özgür Akgül1, Salih Burak Gündoğdu1, İhsan Aydoğan1, Mesut Tez1, Faruk Çoşkun1, Deniz Necdet Tihan2
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa

AMAÇ: Pankreatik psödokistlerinde spontan rezolüsyon oranı %86, ciddi komplikasyon oranı ise %3–9 olarak bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı psödokistlerin spontan rezolüsyonunu öngörebilen yeni bir skorlama sistemi geliştirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yetmiş hastanın tıbbi kayıtları geçmişe yönelik incelendi. İki hasta çalışma dışı bırakıldı. Her hastanın kayıtlarından demografik verileri ve laboratuvar değerleri elde edildi.
BULGULAR: Altmış sekiz hastanın ortalama yaşı 56.6 ve kadın/erkek oranı 1.34/1 olarak bulundu. Hastaların %48.5’inde pankreatitin nedeni safra taşları, %26.5’inde kronik alkol kullanımı, %25’inde ise idiopatikti. Ortalama kist çapı 71 mm idi. Takip esnasında 32 hastada (%47.1) psödokist kayboldu. Tek değişkenli analizler incelendiğinde kist çapı (>55 mm) ile serum dierkt bilirübin (>0.95 mg/dL) ve kist CEA (>1.5) değerlerinin spontan rezolüsyon saptanan ve saptanmayan hastalar arasında anlamlı derecede farklı olduğu görüldü. Çok değişkenli analizler sonrasında da aynı değişkenlerde istatistiksel anlamlı farklılık saptandı. Skorlar bu değişkenlere atanan puanlar toplanarak elde edildi. Nihai puanlar ile %80 hastada spontan rezolüsyon tahmin edilebildi.
TARTIŞMA: Basit ve kolay uygulanabilir olan skorlama sistemimiz ile psödokist rezolüsyonunu tahmin etmek mümkün olabileceği kannatindeyiz; yine de geçerlilik ve güvenilirliğinin daha detaylı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, prognoz, psödokist, skorlama sistemi; spontan rezolüsyon.

Kazım Şenol, Özgür Akgül, Salih Burak Gündoğdu, İhsan Aydoğan, Mesut Tez, Faruk Çoşkun, Deniz Necdet Tihan. Can outcome of pancreatic pseudocysts be predicted? Proposal for a new scoring system. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(2): 150-154

Corresponding Author: Deniz Necdet Tihan, Türkiye
Manuscript Language: English