p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Neo-glans reconstruction with dartos flaps covered with buccal mucosal graft after total glans amputation during circumcision: novel technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 746-751 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.07903

Neo-glans reconstruction with dartos flaps covered with buccal mucosal graft after total glans amputation during circumcision: novel technique

Süleyman Çelebi
Altınbaş University Medicine Faculty, Department of Pediatric Surgery, İstanbul-Türkiye

Penile glans amputation is a rare and catastrophic complication of circumcision. Reconstruction of the penile glans was indicated following amputation. Our report discusses a novel technique for reconfiguration of the amputated penile glans of a 5-year-old male admitted 6 months following a complicated circumcision. The parents complained of severe meatal stenosis and penile disfigurement. The penis was 3 cm long. Complete penile degloving was performed. The distal part of the remaining penis was prepared by removing fibrous tissue. Dartos flaps, which had been placed on the dorsal side by the previous surgery center, were divided into two similar parts from the ventral side and opened to both sides at the top of the penis, such as a curtain, and a glanular collar-like structure was obtained by bringing 5 cm × 3 cm buccal mucosa. This structure was covered on the penis as glans, and the freed urethra with the spongiosum was sutured here. The patient was taken to hyperbaric oxygen therapy in the postoperative period. The patient’s glans-like cosmetic structure was observed during follow-up, and the patient was urinating normally. This is the first surgical repair technique to use this method in the literature. The use of a dartos flap covered with a buccal mucosal graft is a successful and simple procedure with acceptable cosmetic and functional results for the late reconfigurating a neoglans shape after a glans penis amputation when the penile size is suitable.

Keywords: Buccal mucosa, circumcision; glans amputation.

Sünnet sırasında tam glans penis amputasyonu: Bukkal mukozal greft ile kaplı dartos flep ile yeni glans oluşturulması—yeni bir teknik

Süleyman Çelebi
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Penis başı ampütasyonu sünnetin nadir ve katastrofik bir komplikasyonudur. Ampütasyonu takiben penis başının rekonstrüksiyonu endikedir. Olgumuz, sünnetten altı ay sonra tarafımıza başvuran beş yaşındaki bir erkek çocuğun ampüte penis başının yeniden yapılandırılması için yeni bir tekniği tarif etmektedir. Sünnetten hemen sonra bölge hastanelerinde kanama kontrolü nedeniyle opere olan hastada idrar çıkış deliğinin darlığı, işeme güçlüğü ve penis şekil bozukluğundan dolayı tarafımıza başvurdu. Muayenede penis 3 cm uzunluğundaydı. Ameliyata alınan hastaya tam penil deglo-ving yapıldı. Kalan penisin distal kısmı fibröz doku çıkarılarak hazırlandı. Kanama kontrolü için bölge hastanelerinde penis dorsal tarafa yerleştirilen dartos flepleri ventral taraftan iki eşit benzer parçaya bölünerek penisin üst kısmında iki yana perde şeklinde açıldı ve glanular yaka benzeri bir yapı oluşturuldu. Ağızdan alınan 5×3 cm bukkal mukoza getirilerek dartos flepleri üst yüzeyleri örtüldü. Bu yapı penis başı olarak, glans şekli olarak penisin üzerine örtüldü ve spongiozumla birlikte serbestleştirilen üretra buraya sütüre edildi. Hasta ameliyat sonrası dönemde hiperbarik oksijen tedavisine alındı. Hastanın takiplerinde penis başı benzeri kozmetik yapı gözlendi ve hastada normal idrar üroflovmetre sonuçları elde edildi. Bu yöntem, literatürde ilk defa kullanılan cerrahi onarım tekniğidir. Bukkal mukozal greft ile kaplı dartos flep kullanımı, penis boyutu uygun olduğunda amputasyon sonrası penis başının geç rekonfigürasyonu için kabul edilebilir kozmetik ve fonksiyonel sonuçları olan başarılı ve basit bir prosedürdür.

Anahtar Kelimeler: Bukkal mukoza, glans amputasyonu; sünnet.

Süleyman Çelebi. Neo-glans reconstruction with dartos flaps covered with buccal mucosal graft after total glans amputation during circumcision: novel technique. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 746-751

Corresponding Author: Süleyman Çelebi, Türkiye
Manuscript Language: English