p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Accidental late PEG dislodgment in 3 cases with a narrow stoma: Bougie dilatation rescue [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1382-1384 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.09130

Accidental late PEG dislodgment in 3 cases with a narrow stoma: Bougie dilatation rescue

İbrahim Hakkı Köker1, Özlem Yenidünya2, Nurten Akyürek Savaş1, Şerife Değirmencioğlu Tosun3, Can Davutoğlu3
1Başkent University Medicine Faculty, Istanbul Hospital, Department of Gastroenterology, İstanbul-Türkiye
2Başkent University Medicine Faculty, Istanbul Hospital, Department of Anesthesiology, İstanbul-Türkiye
3Bezmialem Vakif University Medicine Faculty, Department of Gastroenterology, İstanbul-Türkiye

Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) is a simple and effective method of enteral nutrition in many patients who cannot take oral food. The accidental dislodgement of the PEG tube after the maturation of the gastro-cutaneous fistula (stoma) is called late dislodgement. If it is not detected early, the stoma lumen gets narrower; and does not permit the passage of the replacement tube. In this case, the commonly followed method is to continue enteral nutrition by opening a new gastro-cutaneous fistula after the complete closing of the original stoma. Here, we present a stoma-saving bougie dilatation method in 3 cases with severely narrowed stomas after late accidental dislodgement of the PEG tube.

Keywords: Bougie dilatation, Late PEG dislodgment; PEG stoma rescue.

PEG tüpünün geç dönemde yerinden çıkması sonucu belirgin stoma darlığı gelişmiş 3 olguda buji dilatasyonu ile stomanın kullanılabilir hale getirilmesi

İbrahim Hakkı Köker1, Özlem Yenidünya2, Nurten Akyürek Savaş1, Şerife Değirmencioğlu Tosun3, Can Davutoğlu3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Hastanesi, Anestezi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG), oral gıda alamayan birçok hastada basit ve etkili bir enteral beslenme yöntemidir. Gastro-kütanöz fistül (stoma) olgunlaştıktan sonra PEG tüpünün yerinden çıkması geç dönem olarak adlandırılır. Erken tespit edilmezse, stoma lümeni daralır ve replasman tüpünün geçişine izin vermez. Bu durumda izlenen yöntem orijinal stomanın tamamen kapanmasından sonra yeni bir gastro-kutanöz fistül açılarak yeni bir PEG tüpü yerleştirilmesidir. Burada, PEG tüpünün geç dönemde yerinden çıkması sonrası ciddi şekilde daralmış stomalı 3 olguda stoma kurtarıcı buji dilatasyon yöntemini sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Buji dilatasyonu, geç PEG çıkması; PEG stoma kurtarılması.

İbrahim Hakkı Köker, Özlem Yenidünya, Nurten Akyürek Savaş, Şerife Değirmencioğlu Tosun, Can Davutoğlu. Accidental late PEG dislodgment in 3 cases with a narrow stoma: Bougie dilatation rescue. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1382-1384

Corresponding Author: İbrahim Hakkı Köker, Türkiye
Manuscript Language: English