p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Complete mesocolic malposition of the gallbladder: An unusual case report with literature's review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-09274 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.09274

Complete mesocolic malposition of the gallbladder: An unusual case report with literature's review

Zafer Teke1, Atilgan Tolga Akcam2
1Department of Surgical Oncology, Cukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Department of General Surgery, Cukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey

Anatomic variations and congenital anomalies involving the gallbladder position, shape, and number are frequently encountered on routine abdominal imagings and at surgery. However, most have no clinical significance, but their recognition is important because they may predispose to gallbladder diseases, serve as a potential source of confusion and diagnostic pitfalls for radiologists and surgeons, and increase the risk of inadvertent injury during biliary tract surgery or intervention. We observed an intra-mesocolic gallbladder found unexpectedly during the cholecystectomy in a 65 year-old male patient who was being operated on for acute calculous cholecystitis. An abdominal ultrasonography and computed tomography scan reported no anomalous or malpositioned gallbladder preoperatively. As the location of this organ could not be definitely clarified in his previous operation elsewhere, we performed an explorative laparotomy. There was no gallbladder at the normal position. The organ was found embedded deeply within the proximal portion of the transverse mesocolon, and then it was successfully excised. We established the diagnosis of an ectopic gallbladder in mesocolic position

Keywords: Gallbladder, Cholecystectomy, Cholecystitis, Malposition, Ectopia, Mesocolon

Komple mezokolon içine gömülü safra kesesi yerleşim yeri anomalisi: Nadir bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Zafer Teke1, Atilgan Tolga Akcam2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

Safra kesesinin yerleşim yeri, şekil ve sayısına dair anatomik varyasyonlarına ve konjenital anomalilerine rutin görüntüleme yöntemleri ve cerrahi sırasında sıklıkla rastlanmaktadır. Pek çoğunun klinik bir önemi bulunmamasına karşın bilinmeleri önem taşımaktadır. Çünkü bunlar safra kesesi hastalıklarına yatkınlık oluşturabilirler, radyologlar ve cerrahlar için kafa karışıklığı ve tanısal hatalar için muhtemel bir zemin yaratabilirler ve safra yolları cerrahisi veya girişimleri sırasında istenmeyen yaralanma riskini artırabilirler. Biz 65 yaşında erkek bir hastada akut taşlı kolesistit tanısıyla kolesistektomi yapıldığı sırada beklenmedik bir biçimde mezokolon içine gömülü bir safra kesesiyle karşılaştık. Pre-operatif dönemde çekilen karın ultrasonografisi ve bilgisayarlı tomografide safra kesesi yerleşim yeri anomalisi rapor edilmemişti. Hastanın daha önceden başka hastanede geçirdiği ameliyatta, safra kesesinin yeri tam olarak belirlenemediği için biz de eksploratif laparatomi yapmaya karar verdik. Operasyonda safra kesesinin normal yerinde olmadığı görüldü. Safra kesesinin transvers mezokolonun proksimal bölümü içinde derinde gömülü olduğu tespit edildi ve safra kesesi başarılı bir şekilde eksize edildi. Biz de böylelikle mezokolik pozisyonda ektopik safra kesesi tanısını koymuş olduk.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, Kolesistektomi, Kolesistit, Malpozisyon, Ektopi, MezokolonCorresponding Author: Zafer Teke, Türkiye