p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Omentopexy versus falciformopexy for peptic ulcer perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 580-584 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.11387

Omentopexy versus falciformopexy for peptic ulcer perforation

Aydemir Ölmez1, Egemen Çiçek2, Cemalettin Aydın2, Kuntay Kaplan2, Cüneyt Kayaalp2
1Department of General Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin-Turkey
2Department of General Surgery, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: Open or laparoscopic Graham’s omentopexy is frequently used in the treatment of peptic ulcer perforation (PUP). The technical difficulty of applying the omental plug, especially in patients with previous omentum resection, has led to the use of falciform ligament for the PUP, and some studies have reported that PUP may even be a more advantageous technique than omentopexy. Here, in this study, we aimed to compare the retrospective results of patients who underwent falciformopexy or omentopexy for PUP.
METHODS: Between 1999 and 2018, 303 patients who were followed-up and treated for PUP were included in this study. Patients who had malignancy, gastric resection, definitive ulcer surgery, laparoscopic surgery and nonoperative treatment were excluded from this study. In the remaining patients, either open ometopexy or falciformopexy were applied based on the surgeon’s choice. These two techniques were compared for intraoperative and postoperative outcomes.
RESULTS: Falciformopexy (n=46) and omentopexy (n=243) groups had similar demographics, but ASA scores were lower in the falciformopexy group. For ulcer size and localization, duration of operation, no difference was found between the groups. There was no significant difference between the groups concerning general postoperative morbidity and mortality. However, atelectasis was more frequently observed in the omentopexy group, whereas the pexia failure was more frequent in the falciformopexy group (2.6% and 8.7%, p=0.04).
CONCLUSION: Falciformopexy is an alternative technique that can be used in situations where it is not possible to use the omentum. Falciformopexy is not superior to omentopexy for the repair of the PUP.

Keywords: Duodenal ulcer, falciform ligament; gastric ulcer; peptic ulcer; perforated; repair failure.

Peptik ülser perforasyonunda omentopeksi ile falsiformopeksinin karşılaştırılması

Aydemir Ölmez1, Egemen Çiçek2, Cemalettin Aydın2, Kuntay Kaplan2, Cüneyt Kayaalp2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Peptik ülser perforasyonunda (PÜP) açık veya laparoskopik Graham omentopeksi sıklıkla uygulanan tedavi şeklidir. Özellikle omentum rezeksiyon öyküsü olan hastalarda uygulanmanın teknik zorluğu, PÜP’de falsiform ligament kullanımına yol açmış olup bazı çalışmalarda omentopeksi’den daha avantajlı bir teknik olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada, PÜP onarımında falsiformopeksi veya omentopeksi uygulanan hastalarımızın geriye dönük sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 1999–2018 yılları arasında PÜP nedeniyle takip ve tedavi edilen 303 hasta çalışmaya alındı. Malignite, gastrik rezeksiyon, definitif ülser cerrahisi, laparoskopik cerrahi ve ameliyat dışı tedavi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kalan hastalara ometopeksi veya falsiformopeksi uygulandı. Bu iki teknik ameliyatta ve amaliyat sonrası sonuçlar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Falsiformopeksi (n=46) ve omentopeksi (n=243) grupları benzer demografik özelliklere sahipti, ancak ASA skorları falsiformopeksi grubunda daha düşüktü. Ülser boyutu ve lokalizasyonu, operasyon süresi açısından gruplar arasında fark saptanmadı. Genel postoperatif morbidite ve mortalite açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte, omentopeksi grubunda atelektazi daha sık görülürken, peksi başarısızlığı falsiformopeksi grubunda daha sıktı (%2.6 ve %8.7, p=0.04).
TARTIŞMA: Falsiformopeksi, omentumu kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilecek alternatif bir tekniktir. PÜP onarımı için omentopeksi’den daha üstün değildir.

Anahtar Kelimeler: Duodenal ülser, falsiform ligaman; gastrik ülser; onarım yetmezliği; peptik ülser; perforasyon.

Aydemir Ölmez, Egemen Çiçek, Cemalettin Aydın, Kuntay Kaplan, Cüneyt Kayaalp. Omentopexy versus falciformopexy for peptic ulcer perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(6): 580-584

Corresponding Author: Egemen Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: English