p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effects of melatonin on the healing of burn wounds in pinealectomized rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 395-401 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.12247

The effects of melatonin on the healing of burn wounds in pinealectomized rats

E. Cigdem Karadag Sarı1, Nedim Savacı2
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Acıbadem University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey

BACKGROUND: The present study aims to investigate the favorable effects of melatonin on burn wound healing in rats.
METHODS: In this study, forty Wistar-albino-type male rats were divided into four groups. Group 1 was the control group, Group 2 rats were treated using exogenous melatonin, Group 3 rats were pinealectomized, and Group 4 rats were pinealectomized then treated with exogenous melatonin. In all groups, a deep second-degree burn was created on the backs of the rats with a metal plate heated in boiling water. We monitored the progress of burn healing for seven days. At the end of them, we evaluated hydroxyproline levels, type III collagen, edema, inflammatory infiltration, congestion, vascular proliferation, fibrosis, the thickness of the zone of stasis and the epithelium to assess the progress of healing.
RESULTS: The zone of stasis was less thick in Group 2 than the other groups (p=0.009). Type III collagen dyeing (p=0.031), fibrosis (p=0.011) and edema (p=0.031) were higher in Group 2 than the other groups. Congestion was higher in the control group than Group 4 (p=0.031). Other evaluated parameters showed no significant differences among the groups.
CONCLUSION: In this study, it was noted that once total melatonin levels exceeded a certain threshold, a preventive effect was exerted on burn wound damage progression by reducing the zone of stasis. Melatonin may also prevent the development of hypertrophic scarring. Melatonin may be a potential therapeutic option that can supplement traditional treatment in burn wounds; however, further studies with higher doses of exogenous melatonin administered over longer periods are needed to further evaluate the effects noted in this study.

Keywords: Burn, endogenous melatonin, exogenous melatonin; pinealectomy; wound.

Pinealektomize sıçanlarda melatoninin yanık yara iyileşmesine etkisi

E. Cigdem Karadag Sarı1, Nedim Savacı2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda melatoninin yanık yara iyileşmesine etkisini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada 40 adet Wistar-albino cinsi deneysel erkek sıçanlar dört gruba ayrıldı: Grup 1; kontrol grubu, Grup 2; eksojen melatonin verilen grup, Grup 3; pinealektomi uygulanan grup ve Grup 4; pinealektomi yapıldıktan sonra eksojen melatonin uygulanan grup idi. Sıçanların sırtlarına kaynar suda bekletilmiş metal plak ile ikinci derece derin yanık oluşturuldu. Yedi gün boyunca yanık alanlarının iyileşmesi takip edildi. Yedi gün sonunda eksize edilen yanık alan dokularında hidroksiprolin, Tip 3 kollajen, ödem, iltihabi infiltrasyon, konjesyon, vasküler proliferasyon, fibrozis düzeyleri, staz zonu ve epitel kalınlıkları değerlendirildi.
BULGULAR: Staz zonu kalınlığı Grup 2’de diğer gruplara oranla daha azdı (p=0.009). Tip 3 kollajen boyanma (p=0.031), fibrozis (p=0.011) ve ödem (p=0.031) Grup 2’de diğer gruplara oranla daha fazlaydı. Konjesyon kontrol grubunda Grup 4’e göre daha fazlaydı (p=0.031). Değerlendirilen diğer parametrelerde, gruplar arasında anlamlı bir fark görülmedi.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, total melatonin düzeyinin belli eşik düzeyi geçmesi durumunda, staz zonunu azaltarak yanık yara hasarının ilerlemesinde önleyici etkisi bulundu. Melatoninin, ayrıca hipertrofik skar gelişimini de önleyebildiği görüldü. Melatonin yanık yaralarında geleneksel tedaviyi destekleyebilecek potansiyel bir tedavi seçeneği olabilir. Bunun yanısıra, bu çalışmada belirtilen etkileri daha fazla değerlendirmek için daha uzun sürelerde ve daha yüksek dozlarda eksojen melatoninin uygulandığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Eksojen melatonin, endojen melatonin, pinealektomi; yanık; yara.

E. Cigdem Karadag Sarı, Nedim Savacı. The effects of melatonin on the healing of burn wounds in pinealectomized rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(4): 395-401

Corresponding Author: E. Cigdem Karadag Sarı, Türkiye
Manuscript Language: English