p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Infectious aortitis from pyogenic spondylitis and psoas abscess: Case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1016-1019 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.12925

Infectious aortitis from pyogenic spondylitis and psoas abscess: Case report

Kwang Yul Jung1, Hosub Chung2
1Department of Digital Health, Samsung Advanced Institute for Health Science & Technology, Sungkyunkwan University, Seoul-Republic of Korea
2Department of Emergency Medicine, College of Medicine, Chung-Ang University, Seoul-Republic of Korea

Infectious aortitis has various causes, presents mainly with an aneurysm, and is fatal without surgical intervention. This case report describes an 89-year-old woman who developed fever and back pain which initially diagnosed infectious aortitis confirmed through contrast-enhanced computed tomography (CT). Pyogenic spondylitis and psoas abscess, which were not visible through CT at admis-sion, were identified as the cause of infectious aortitis confirmed through positron emission tomography (PET). After percutaneous drainage and intravenous antibiotics, the patient was discharged in good condition and without surgical intervention. This case report emphasizes the critical role of PET in identifying the cause of infectious aortitis and demonstrates the effectiveness of successive treat-ment with antibiotics and timely radiologic intervention.

Keywords: Aortitis, case report, psoas muscle abscess, pyogenic spondylitis.

Piyojenik spondilit ve psoas apsesine bağlı enfeksiyöz aortit: Olgu sunumu

Kwang Yul Jung1, Hosub Chung2
1Samsung Gelişmiş Sağlık Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Sungkyunkwan Üniversitesi, Dijital Sağlık Bölümü, Seul-Kore Cumhuriyeti
2Chung-Ang Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Seul-Kore Cumhuriyeti

Enfeksiyöz aortitin çeşitli nedenleri vardır; esas olarak anevrizma ile kendini gösterir ve cerrahi girişim olmaz ise ölümcüldür. Bu olgu sunumu, ateş ve sırt ağrısı gelişen ve başlangıçta enfeksiyöz aortit tanısı konan ve tanısı kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) ile doğrulanan 89 yaşında bir kadın hastayı tanımlamaktadır. Başvuru sırasında BT ile görülemeyen ve pozitron emisyon tomografisi (PET) ile doğrulanan piyojenik spondilit ve psoas apsesi, enfeksiyöz aortit nedeni olarak tanımlandı. Perkütan drenaj ve intravenöz antibiyotik tedavisi sonrası hasta cerrahi müdahale yapılmadan iyilik hali ile taburcu edildi. Bu olgu sunumu, enfeksiyöz aortit nedenini belirlemede PET’nin kritik rolünü vurgulamakta ve antibiyotiklerle ardışık tedavinin ve zamanında radyolojik görüntülemenin etkinliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Aortit, olgu sunumu, piyojenik spondilit, psoas kası apsesi.

Kwang Yul Jung, Hosub Chung. Infectious aortitis from pyogenic spondylitis and psoas abscess: Case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(7): 1016-1019

Corresponding Author: Kwang Yul Jung, Korea-South
Manuscript Language: English