p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Deaths from electrical current injuries in Bursa city of Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 65-69

Deaths from electrical current injuries in Bursa city of Turkey

Nursel Türkmen, Bülent Eren, Recep Fedakar, Dilek Durak
Department Of Forensic Medicine, Medicine Faculty Of Uludağ University, Bursa Branch Of The Council Of Forensic Medicine, Bursa, Turkey

BACKGROUND: Electrical energy has gained wide acceptance since the middle of 20th century. Rapid progress of industrialization and widespread utilization of electrical appliances lead to many electrical accidents and deaths. Aim of our study was to analyze such injuries with a forensic perspective and to draw conclusions. METHODS: Sixty-three death cases (59 males, 4 females; mean age 32.5±12.7; range 5 to 62 years) due to electrical current injury that underwent forensic autopsy between the years of 1996-2003 in Bursa city of Turkey were included into the study. Demographic features, origin of death, scene of the injury, localization of entry and exit lesions were examined.
RESULTS: The cases were most common in between 30-39 years of age and 93.7% were male. Sixty-three point five percent of the deaths were occupational accidents. Deaths occured usually in summer. Although homicidal and suicidal cases were rare in the literature, all of our cases were accidental in origin. CONCLUSION: The physician who performs autopsy should be thoroughly informed about the place of death due to electrocution. It is necessary to solve infra-structural problems, increase security measures and provide training about prevention of electrical injuries.

Keywords: Accidents, home/occupational, autopsy; burns, electric/mortality; electric injuries/etiology/mortality.

Bursa ilinde elektrik akımı ile yaralanma sonucu ölümler

Nursel Türkmen, Bülent Eren, Recep Fedakar, Dilek Durak
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

AMAÇ: Elektrik enerjisi geçen yüzyılın ortalarından itibaren hızla artan oranda kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak endüstrileşme ve evlerde elektrik enerjisinin kullanımı sonucu elektrik akımı ile meydana gelen kazalar ve ölümler görülmeye başlamıştır. Çalışmamızda bu tür olgulara adli tıbbi yaklaşım biçimi ve gerekli öneriler sunuldu.
GEREÇ-YÖNTEM: Bursa ilinde 1996-2003 yılları arasında adli otopsisi yapılan ve elektrik akımına bağlı hayatını kaybeden 63 olgu (59 erkek, 4 kadın; ort. yaş 32,5±12,7; dağılım 5-62) çalışma kapsamına alındı. Bu olguların demografik özellikleri, ölüm orijini, olay yeri, elektriğin vücuttaki giriş ve çıkış lezyonlarının yeri incelendi. BULGULAR: Olgular en sık 30-39 yaş grubunda olup %93,7’si erkek idi. Olguların %63,5’inde olay iş kazasıydı. Ölümlerin en çok yaz aylarında meydana geldiği saptandı. Literatürde nadirde olsa intihar ve cinayet olguları bildirilmiştir, ancak olguların tümünde orijin kaza idi. SONUÇ: Elektriğe bağlı ölümlerde otopsiyi yapacak olan hekime ölüm yeri hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Elektriğe bağlı kazaların önlenmesi için alt yapı sorunlarının çözümlenmesi, eğitimle birlikte güvenlik önlemlerinin alınması ve uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanmaları/etyoloji/mortalite, kazalar, ev/mesleki; otopsi; yanıklar, elektrik/mortalite.

Nursel Türkmen, Bülent Eren, Recep Fedakar, Dilek Durak. Deaths from electrical current injuries in Bursa city of Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 65-69

Corresponding Author: Nursel Türkmen, Türkiye
Manuscript Language: English