p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effective use of CT by surgeons in acute appendicitis diagnosis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 43-49 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.13359

Effective use of CT by surgeons in acute appendicitis diagnosis

Mehmet Mahir Fersahoğlu, Hüseyin Çiyiltepe, Anıl Ergin, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Başak, Bora Karip, Birol Ağca
Department of General Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis (AA) still maintains its prominence among general surgical emergencies, and the risk of developing AA is 8.6% for men and 6.7% for women. The clinical diagnosis of acute appendicitis has a rate of approximately 20% false positive and false-negative. Ultrasound (US) and Computed Tomography (CT) are the imaging methods most utilized in this field. The present study aims to determine the relationship between the evaluation results of the clinician who examined the patient and the radiologist’s evaluation in the evaluation of cross-sectional imaging tests for the diagnosis of acute appendicitis.
METHODS: In this study, the records of 1891 patients who underwent an appendectomy in the General Surgery Clinic of Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital between January 2010 and 2017 were reviewed retrospectively. From the file of the patients who underwent appendectomy with acute appendicitis and whose appendix was reported as normal in CT results, clinical examination findings of the patient in the emergency department and CT evaluation results of the relevant surgeon (Compatible with acute appendicitis, normal appendix or appendix could not be visualised) were recorded.
RESULTS: Of the 1891 patients, who underwent appendectomy on suspicion of acute appendicitis, 1478 had CT scans for diagnosis and 145 were reported as normal by radiologists. In the evaluations by surgeons of these CT results all reported as normal by radiologists, 105 (%) 72,4) were compatible with acute appendicitis, while 18 (12.4%) were considered normal. In 22 (15.2%) patients, appendix could not be the visualized by surgeons. 70.0% of the cases with Lymphoid hyperplasia - fibrous obliteration pathology result; 73.8% of the cases with acute appendicitis; 75.6% of those with phlegmonousappendicitis and 64.0% of those with gangrenous/perforated appendicitis were diagnosed as appendicitis by CT evaluation performed by a general surgeon.
CONCLUSION: Diagnostic accuracy rates increase significantly when the CT results are interpreted by the physician performing the clinical evaluation of the patient. The chance of reaching the correct diagnosis will increase with gaining the ability to interpret abdominal cross-sectional imaging techniques during general surgery specialty training.

Keywords: Acute abdomen, acute appendicitis; computed tomography.

Akut apandisit tanısında cerrahın BT’yi etkin kullanımı

Mehmet Mahir Fersahoğlu, Hüseyin Çiyiltepe, Anıl Ergin, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Başak, Bora Karip, Birol Ağca
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut apandisit (AA), halen genel cerrahi acilleri arasındaki önemini korumaktadır ve bir insanın hayatında AA gelişme riski, erkeklerde %8.6 ve kadınlarda %6.7’dir. AA’nın klinik tanısı yaklaşık %20 yanlış pozitif ve yanlış negatiflik oranına sahiptir. Görüntüleme yöntemlerinden de bu alanda en çok ultrason (US) ve bilgisayarlı tomografiden (BT) faydalanılmıştır. Bu çalışmanın amacı AA tanısı amacıyla çekilen kesitsel görüntüleme incelemelerinin değerlendirmesinde hastayı muayene eden klinisyenin değerlendirme sonuçları ile radyoloji uzman değerlendirmesi arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Ocak 2010 ile 2017 tarihleri arasında, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde apendektomi yapılan 1891 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. AA kliniği ile apendektomi yapılan ve BT sonuçlarında apendiks normal olarak rapor edilen hastaların dosyasından, hastanın acil servise başvurusundaki klinik muayene bulguları ile birlikte ilgili cerrahın BT değerlendirme sonuçları (AA ile uyumlu, normal apendiks veya apendiks görüntülenmedi) kayıt edildi.
BULGULAR: Akut apandisit şüphesiyle apendektomi yapılan 1891 hastanın 1478’ine tanı amacıyla BT çekildi ve 145’i radyoloji uzmanları tarafından normal olarak rapor edildi. Radyoloji uzmanları tarafından tamamı normal olarak rapor edilen bu BT sonuçlarının cerrahlar tarafından yapılan değerlendirmesinde 105’i (%72.4) AA ile uyumlu bulunurken, 18’i (%12.4) normal olarak değerlendirildi. Yirmi iki (%15.2) hastada cerrahlar tarafından apendiks vizüalize edilemedi. Patoloji sonucu lenfoid hiperplazi - fibröz obliterasyon gelen olguların %70.0’i; AA sonucu gelenlerin %73.8’i; Flegmenöz apandisit sonucu gelenlerin %75.6’sı ve gangranöz/perfore apandisit sonucu gelenlerin ise %64.0’ü genel cerrah tarafından yapılan BT değerlendirmesinde apandisit tanısı almıştır.
TARTIŞMA: Hastanın klinik değerlendirmesini yapan cerrah tarafından yorumlanan BT sonucunda tanısal doğruluk oranları belirgin bir şekilde artmaktadır. Genel cerrahi uzmanlık eğitimi sırasında abdominal kesitsel görüntüleme tekniklerini yorumlayabilme yetisi kazanılmasıyla birlikte doğru tanıya ulaşma şansı artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, akut batın; bilgisayarlı tomografi.

Mehmet Mahir Fersahoğlu, Hüseyin Çiyiltepe, Anıl Ergin, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Ahmet Başak, Bora Karip, Birol Ağca. Effective use of CT by surgeons in acute appendicitis diagnosis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 43-49

Corresponding Author: Mehmet Mahir Fersahoğlu, Türkiye