p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
High C-reactive protein level as a predictor for appendiceal perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 63-66 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.14799

High C-reactive protein level as a predictor for appendiceal perforation

Ömer Vefik Özozan1, Veli Vural2
1Department of General Surgery, İstinye Universtity Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya-Turkey

BACKGROUND: Between 18% and 34% of acute appendicitis (AA) patients may have complicated appendicitis. Perforation is the most important complication of AA. Perforation increases morbidity and mortality. In this study, we aimed to investigate the role of basic inflammatory markers in the diagnosis of perforated AA.
METHODS: A retrospective chart review was conducted of patients who underwent appendectomy with a diagnosis of AA between January 2014 and October 2019 at Akdeniz University Faculty of Medicine; and between December 2017 and October 2019 at Istinye University Faculty of Medicine Hospital. Markers recorded were as follows: white blood cell count, neutrophils, lymphocytes, platelets, c-reactive protein, mean platelet volume, red cell distribution width and eosinophils. Hematological indices were combined to generate the following three ratios: white cell neutrophil ratio, platelet lymphocyte ratio and neutrophil-lymphocyte ratio.
RESULTS: A total of 536 patients with a diagnosis of AA underwent an operation. There were 344 (64.1%) male patients and 192 (35.9%) female patients. The mean age of the patients was 36.7±16.2 (15-88) years. There were 94 (17.5%) patients with perforated AA and 442 (82.5%) patients with non-perforated AA. C-reactive protein (AUC: 0.81, p<0.001) was the most accurate markers in distinguishing the perforated and non-perforated group.
CONCLUSION: Elevated CRP level is a nonspecific inflammatory marker in most of the inflammatory diseases. A high CRP level can, therefore, be used as a supplement in the diagnosis of perforated AA.

Keywords: Appendicitis, C-reactive protein; perforation.

Yüksek C-reaktif protein seviyesi apendiks perforasyonu için belirteç olabilir

Ömer Vefik Özozan1, Veli Vural2
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya

AMAÇ: Akut apandisit (AA) hastalarının %18 ile %34’ü komplike apandisit tanısı almıştır. AA’nın en önemli komplikasyonu perforasyondur. Perforasyon morbidite ve mortaliteyi arttırır. Bu çalışmada temel enflamatuvar belirteçlerin perfore AA tanısındaki rolünü araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde; Ocak 2014–Ekim 2019 ve Aralık 2017–Ekim 2019 tarihleri arasında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde AA tanısı ile apendektomi yapılan hastaların retrospektif dosya incelemesi yapıldı. Kaydedilen belirteçler aşağıdaki gibiydi: lökosit sayısı, nötrofil, lenfosit, trombosit sayımı, C-reaktif protein, ortalama trombosit hacmi, kırmızı hücre dağılım genişliği ve eozinofiller. Aşağıdaki üç oranın üretilmesi için hematolojik endeksler çalıştırıldı; beyaz küre nötrofil oranı, trombosit lenfosit oranı ve nötrofil lenfosit oranı.
BULGULAR: Akut apandisit tanısı olan toplam 536 hasta ameliyat edildi. Bu hastaların 344’ü (%64.1) erkek ve 192’si (%35.9) kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 36.7±16.2 (15–88) idi. Perfore AA olan 94 (%17.5) ve perfore olmayan AA olan 442 (%82.5) hasta vardı. C-reaktif protein (AUC: 0.81, p<0.001), perfore ve perfore olmayan grubun ayırt edilmesinde en doğru belirteç olarak tespit edildi.
TARTIŞMA: Yüksek CRP seviyesi, enflamatuvar hastalıkların çoğunda spesifik olmayan bir enflamatuvar belirteçtir, bu nedenle yüksek CRP seviyesi, perfore AA’nın tanısında bir tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, C-reaktif protein; perforasyon.

Ömer Vefik Özozan, Veli Vural. High C-reactive protein level as a predictor for appendiceal perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 63-66

Corresponding Author: Ömer Vefik Özozan, Türkiye
Manuscript Language: English