p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from 2 centers [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-15088 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.15088

Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from 2 centers

ÖMER FARUK BORAN1, Bulent Kati2, veli fahri pehlivan3, MARUF BORAN4, Evren Büyükfırat3, MEHMET BUGRA BOZAN5, OSMAN BARUT6, mehmet kutlu demirkol6, Halil Çiftçi2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University
2Department of Urology, Faculty of Medicine, Harran University
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Harran University
4Intensive Care Unit, Amasya Serefeddin Sabuncuoglu Education and Research Hospital
5Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University
6Department of Urology, Faculty of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University

BACKGROUND: The aim of this study was to examine the factors affecting selection of anaesthesia method in Fournier’s gangrene.
METHODS: A retrospective evaluation was made of a total of 113 patients operated on because of Fournier’s gangrene between January-May 2019. The operations were performed under spinal anaesthesia in 78 cases (Group S) and under general anaesthesia in 35 cases (Group G). The patients were evaluated in respect of age, gender, the anaesthesia method used (spinal, general), anaesthetic agent applied, presence of sepsis, and biochemical, hematological and inflammatory parameters.
RESULTS: When the patients were evaluated in respect of the Fournier Gangrene Severity Index (FGSI), patients in Group S were determined to have lower scores (p=0.001). Examination of the tomography images revealed that in 13 (37.1%) patients, air values were seen in the right or left gluteal area, or both, extending to the subcutaneous tissue. In the evaluation of the factors affecting the selection of general anaesthesia, a positive correlation was determined between an increase in FGSI (r: 0.482, p=0.001), and the presence of sepsis (r: 0.485, p=0.001) and gluteal region involvement (r: 0.628, p<0.001).
CONCLUSION: The selection of anaesthesia method in Fournier gangrene patients is a complex process affected by factors such as the patients' general condition, sepsis, and whether or not there is bleeding diathesis. The risk -benefit balance in the selection of anaesthesia method must be evaluated individually for patients.

Keywords: Fournier's gangrene, anaesthesia method, TIVA, Ultiva, Sevoflurane

Peroneal nekrotizan fasiit hastalığında anestezi tekniğini seçerken kullanılması gereken faktörler var mı ?: 2 merkezden bir kohortun tanımlayıcı analizi

ÖMER FARUK BORAN1, Bulent Kati2, veli fahri pehlivan3, MARUF BORAN4, Evren Büyükfırat3, MEHMET BUGRA BOZAN5, OSMAN BARUT6, mehmet kutlu demirkol6, Halil Çiftçi2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü
2Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Bölümü
3Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü
4Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğum Bakım Ünitesi
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bölümü
6Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Bölümü

AMAÇ: Mevcut çalışmada özellikli bir hastalık grubu olan Fournier's gangrenli hastalarda kullanılacak anestezik yöntem seçiminde etki eden faktörlerin incelenmesi ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014 mayıs 2019 yılları arasında Fournier's gangreni nedeniyle opere edilen 113 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 78 hastanın spinal anestezi (Grup S), 35 hastanın ise genel anestezi (Grup G) ile opere edildiği görüldü. Hastalar yaş, cinsiyet, kullanılan anestezi yöntemi (spinal, genel), uygulanan anestezik ajan sepsis varlığı, biyokimyasal, hematolojik ve inflamatuar parametreler gibi bilgiler açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların FGSI skorları açısından değerlendirildiğinde de grup 1’deki hastaların daha düşük değerlere sahip oldukları görüldü (p=0.001). Preoperatif dönemde hastaların 87’sine (77%) tomografik inceleme yapıldığı görüldü. hastaların tomografik görüntüleri incelendiğinde genel anestezi uygulanan hastalardan 13’ünde (37.1%) sağ/sol gluteal alandan birisi yada her ikisinde de bulunan ve cilt altı dokuya dek uzanan içerisinde hava değerleri izlendiği görüldü. Genel anestezi seçimine etki eden faktörler incelendiğinde FGSI değerindeki artışın (r: 0.482, p=0.001), sepsis varlığı ile (r: 0.485, p=0.001) ve gluteal bölge tutulumu ile (r: 0.628, p<0.001) pozitif yönde korelasyon izlenirken platelet değerlerindeki düşüşle de spinal anestezi uygulaması arasında ilişki olduğu görüldü (r: 0.238, p=0.011).
SONUÇ: FG’li hastalarda anestezi yöntem seçimi hastanın genel durumu, sepsis varlığı, kanama dizatezi bulunup bulunmaması, gibi faktörlerin yanı sıra FGSI indeksi ve tomografik olarak gluteal bölge tutulumu gibi pek çok faktörün etkilediği kompleks bir durum olup anestezi yöntem tercihinde hastaların risk-fayda dengesinin bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fournier's gangreni, Anestezi Yönetimi, TIVA, Ultiva, SevofluranCorresponding Author: ÖMER FARUK BORAN, Türkiye