p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from two centers [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 48-56 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.15088

Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from two centers

Ömer Faruk Boran1, Bülent Katı2, Veli Fahri Pehlivan3, Maruf Boran4, Evren Büyükfırat3, Mehmet Buğra Bozan5, Osman Barut6, Mehmet Kutlu Demirkol6, Halil Çiftçi2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
2Department of Urology, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa-Turkey
4Department of Intensive Care Unit, Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Training and Research Hospital, Amasya-Turkey
5Department of General Surgery, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey
6Department of Urology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş-Turkey

BACKGROUND: This study aims to examine the factors affecting the selection of anaesthesia method in Fournier’s gangrene.
METHODS: A retrospective evaluation was made of 113 patients operated on because of Fournier’s gangrene between January-May 2019. The operations were performed under spinal anaesthesia in 78 cases (Group S) and under general anaesthesia in 35 cases (Group G). The patients were evaluated regarding age, gender, the anaesthesia method used (spinal, general) anaesthetic agent applied, presence of sepsis, and biochemical, hematological and inflammatory parameters.
RESULTS: When the patients were evaluated regarding the Fournier Gangrene Severity Index (FGSI), patients in Group S had lower scores (p=0.001). Examination of the tomography images revealed that in 13 (37.1%) patients, air values were seen in the right or left gluteal area, or both, extending to the subcutaneous tissue. In the evaluation of the factors affecting the selection of general anaesthesia, a positive correlation was determined between an increase in FGSI (r=0.482, p=0.001) and the presence of sepsis (r=0.485, p=0.001) and gluteal region involvement (r=0.628, p<0.001).
CONCLUSION: The selection of anaesthesia method in Fournier gangrene patients is a complex process affected by factors, such as the patients’ general condition, sepsis, and whether or not there is bleeding diathesis. The risk -benefit balance in the selection of anaesthesia method should be evaluated individually for patients.

Keywords: Anaesthesia method, Fournier’s gangrene; sevoflurane; TIVA; ultiva.

Peroneal nekrotizan fasiit hastalığında anestezi tekniğini seçerken kullanılması gereken faktörler var mı?: İki merkezden bir kohortun tanımlayıcı analizi

Ömer Faruk Boran1, Bülent Katı2, Veli Fahri Pehlivan3, Maruf Boran4, Evren Büyükfırat3, Mehmet Buğra Bozan5, Osman Barut6, Mehmet Kutlu Demirkol6, Halil Çiftçi2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Anabilim Dalı, Şanlıurfa
4Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğum Bakım Ünitesi, Amasya
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
6Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

AMAÇ: Mevcut çalışmada özellikli bir hastalık grubu olan Fournier’s gangrenli hastalarda kullanılacak anestezik yöntem seçiminde etki eden faktörlerin incelenmesi ve literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2014–Mayıs 2019 yılları arasında Fournier’s gangreni nedeniyle ameliyat edilen 113 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Yetmiş sekiz hastanın spinal anestezi (Grup S), 35 hastanın ise genel anestezi (Grup G) ile ameliyat edildiği görüldü. Hastalar yaş, cinsiyet, kullanılan anestezi yöntemi (spinal, genel), uygulanan anestezik ajan sepsis varlığı, biyokimyasal, hematolojik ve enflamatuvar parametreler gibi bilgiler açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların FGSI skorları açısından değerlendirildiğinde de grup 1’deki hastaların daha düşük değerlere sahip oldukları görüldü (p=0.001). Ameliyat öncesi dönemde hastaların 87’sine (%77) tomografik inceleme yapıldığı görüldü. Hastaların tomografik görüntüleri incelendiğinde genel anestezi uygulanan hastalardan 13’ünde (%37.1) sağ/sol gluteal alandan birisi ya da her ikisinde de bulunan ve cilt altı dokuya dek uzanan içerisinde hava değerleri izlendiği görüldü. Genel anestezi seçimine etki eden faktörler incelendiğinde FGSI değerindeki artışın (r=0.482, p=0.001), sepsis varlığı ile (r=0.485, p=0.001) ve gluteal bölge tutulumu ile (r=0.628, p<0.001) pozitif yönde korelasyon izlenirken platelet değerlerindeki düşüşle de spinal anestezi uygulaması arasında ilişki olduğu görüldü (r=0.238, p=0.011).
TARTIŞMA: Fournier’s gangrenli hastalarda anestezi yöntem seçimi hastanın genel durumu, sepsis varlığı, kanama dizatezi bulunup bulunmaması, gibi faktörlerin yanı sıra FGSI indeksi ve tomografik olarak gluteal bölge tutulumu gibi pek çok faktörün etkilediği kompleks bir durum olup anestezi yöntem tercihinde hastaların risk-fayda dengesinin bireysel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi yönetimi, Fournier’s gangreni; sevofluran; TIVA; ultiva.

Ömer Faruk Boran, Bülent Katı, Veli Fahri Pehlivan, Maruf Boran, Evren Büyükfırat, Mehmet Buğra Bozan, Osman Barut, Mehmet Kutlu Demirkol, Halil Çiftçi. Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from two centers. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 48-56

Corresponding Author: Ömer Faruk Boran, Türkiye
Manuscript Language: English