p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 11 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Role of glucose/potassium ratio and shock index in predicting mortality in patients with isolated thoracoabdominal blunt trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1442-1448 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.15245

Role of glucose/potassium ratio and shock index in predicting mortality in patients with isolated thoracoabdominal blunt trauma

Ersin Turan, Alpaslan Şahin
Department of General Surgery, Konya City Hospital, Konya-Türkiye

BACKGROUND: The aim of this study, investigate the prognostic value of shock index (SI), which has been accepted for a long time, and glucose-potassium ratio (GPR), which has limited data in patients with trauma and those with isolated blunt thoracoabdominal trauma.
METHODS: This retrospective observational study was conducted at the tertiary reference hospital. Consecutive patients aged 18 years and older treated for blunt thoracoabdominal trauma in the emergency department between August 2020 and February 2022 were included in the study. The ability of GPRs obtained from arterial blood gases and SI levels on admission to predict mortality and indication for surgery was evaluated by calculating areas under receiver operating characteristic curves Area under the curve (AUCs).
RESULTS: A total of 102 patients, of which 91 in the survivor group and 11 in the non-survivor group, were analyzed. The AUCs for estimating mortality with GPR and SI were 0.854 (95% confidence interval [CI], 0.742–0.967) and 0.809 (95%, 0.666–0.952), respectively. The AUCs of GPR and SI to estimate the indication for surgery were 0.761 (95% CI, 0.657–0.864) and 0.582 (95% CI, 0.416–0.747), respectively.
CONCLUSION: This study reported the efficacy of SI and GPR in predicting surgical indication and mortality in patients with isolated blunt thoracoabdominal trauma and the superior predictive role of GPR over SI.

Keywords: Glucose-potassium ratio, mortality, Shock index, thoracoabdominal trauma.

Glukoz/potasyum oranı ve şok indeksi’nin izole künt torakoabdominal travmalı hastalarda mortalite tahmin etmedeki rolü

Ersin Turan, Alpaslan Şahin
Konya Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, uzun süredir kabul gören şok indeksi ve verileri sınırlı olan glukoz/potasyum oranının izole künt torakoabdominal travmalı hastalarda prognostik değerini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu geriye dönük gözlemsel çalışma üçüncü basamak bir referans hastanede yürütüldü. Ağustos 2020 ile Şubat 2022 arasında acil serviste künt torakoabdominal travma nedeniyle tedavi edilen 18 yaş ve üstü ardışık hastalar alındı. Girişte arteriyel kan gazlarından elde edilen glukoz/potasyum oranları ve şok indeksi düzeylerinin mortalite ve cerrahi endikasyonu öngörme yeteneği, ROC eğrileri altında kalan alanlar hesaplanarak değerlendirildi.
BULGULAR: Sağ kalan grubunda 91 ve mortalite grubunda 11 olmak üzere toplam 102 hasta analiz edildi. Glikoz/potasyum oranı ve şok indeksi ile mortaliteyi tahmin etmek için ROC eğrileri altında kalan alanlar sırasıyla 0.854 (%95 GA, 0.742–0.967) ve 0.809 (%95, 0.666–0.952) idi. Ameliyat endikasyonunu tahmin etmek için glukoz/potasyum oranı ve şok indeksinin ROC eğrileri altında kalan alanları sırasıyla 0.761 (%95 GA, 0.657–0.864) ve 0.582 (%95 GA, 0.416–0.747) idi.
TARTIŞMA: Bu çalışma, izole künt torakoabdominal travmalı hastalarda cerrahi endikasyonu ve mortalityi öngörmede şok indeksi ve glikoz/potasyum oranının etkinliğini ve glikoz/potasyum oranının şok indeksine göre daha üstün olduğunu bildirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Glikoz potasyum oranı, mortalite, şok indeksi, torakoabdominal travma.

Ersin Turan, Alpaslan Şahin. Role of glucose/potassium ratio and shock index in predicting mortality in patients with isolated thoracoabdominal blunt trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(10): 1442-1448

Corresponding Author: Ersin Turan, Türkiye
Manuscript Language: English