p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Electric scooters as a silent source of danger in increasing use among young people: a single-center in-depth accident analysis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 596-604 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.15507

Electric scooters as a silent source of danger in increasing use among young people: a single-center in-depth accident analysis

Necdet Demir1, Mehmet Dokur2, Özgür Agdoğan3, Suna Koc4, Mehmet Karadağ5, İbrahim Fikri Dokur6
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Biruni University Faculty of Medicine, Istanbul-Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Biruni University Faculty of Medicine, Istanbul-Türkiye
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Biruni University Faculty of Medicine, Istanbul-Türkiye
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Biruni University Faculty of Medicine, Istanbul-Türkiye
5Department of Biostatistics, Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Hatay-Türkiye
6Department of Electrical and Electronics Engineering, Bogazici University, Istanbul-Türkiye

BACKGROUND: The reasons for the increase in accidents involving shared stand-up e-scooters in recent years may be the wide-spread use of e-scooters among young people, especially in metropolitan areas with heavy traffic, non-compliance with traffic rules, and insufficient legal regulations. In this study, we analyzed in detail the typical features of rider-sharing e-scooter-related injuries brought to the emergency department of our hospital in the light of current literature.
METHODS: The clinical and accident characteristics of 60 patients with surgical requirements who were brought to the emergency department of our hospital due to e-scooter-related accidents between 2020 and 2020 were analyzed using statistical methods ret-rospectively.
RESULTS: The majority of the victims were university students and the number of victims of the male gender was slightly higher and the mean age was 25.3±13.0 years. Most e-scooter accidents occur on weekdays. Most of the e-scooter-related accidents happen on weekdays and are non-collision type accidents. The majority of e-scooter-related accident victims were in the minor trauma group (injury severity score <9), predominantly had extremity and soft-tissue injuries and needed radiological examination (44 patients, 73.3%), and only eight victims (13.3%) required surgical operation and also all of the e-scooter victims were discharged fully healed.
CONCLUSION: Among the more common collision-free e-scooter-related accidents that have a lower trauma severity score or cause minor soft-tissue injury, mono-trauma occurs more commonly than multisystem trauma; likewise, radius and nasal-weighted monofractures occur more commonly than multiple fractures, according to this study. Besides, effective measures and legal regulations should be put in place to prevent e-scooter-related accidents.

Keywords: Accident, characteristics; E-scooter; injury, micromobility vehicles.

Gençler arasında kullanımı giderek artan sessiz bir tehlike kaynağı olarak elektrikli scooter: Tek merkezli detaylı bir kaza analizi

Necdet Demir1, Mehmet Dokur2, Özgür Agdoğan3, Suna Koc4, Mehmet Karadağ5, İbrahim Fikri Dokur6
1Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
4Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
5Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Hatay
6Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Son yıllarda kullanıcı paylaşımlı, ayakta durularak sürülen e-scooter ilişkili kazalardaki artışın nedenleri özellikle yoğun trafiğin olduğu met-ropollerde gençler arasında e-scooter kullanımının yaygınlaşması ile birlikte trafik kurallarına uyulmaması ve yasal düzenlemelerin yetersizliği olabilir. Biz bu çalışmada, hastanemizin acil servisisine getirilen binici paylaşımlı e-scooter ilişkili yaralanmaların tipik özeliklerini güncel literatür ışığında detaylı olarak analiz ettik.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2020-2020 yılları arasında e-scooter kazası nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilen 60 hastanın kaza ve klinik özellikleri cerrahi gereksinimleriyle birlikte geriye dönük olarak istatistiksel yöntemler kullanılarak incelendi.
BULGULAR: Kurbanların çoğunluğu üniversite öğrencisi iidi ve erkek cinsiyet hafifçe fazla ve yaş ortalaması 25.3±13.0 olarak bulundu. E-scooter ile ilgili kaza mağdurlarının çoğunluğu minör travma grubundaydı (ISS<9), ağırlıklı olarak ekstremite ve yumuşak doku yaralanması ve radyolojik muayene ihtiyacı (44 hasta, %73.3), sadece 8 kurban (%13.3) cerrahi operasyon gerektirdi ve ayrıca tüm e-scooter kurbanları tamamen iyileşmiş olarak taburcu edildi.
TARTIŞMA: Daha yaygın görülen travma ciddiyet skoru daha düşük veya minör olan çarpışmasız e-scooter ilişkili kazalarda, tek organ yaralanmaları, çoklu sistem yaralanmalarından ve radial ve nazal kemik ağırlıklı tekli kırıklar ise çoklu kırıklardan daha sık görülür. Ayrıca e-scooter ilişkili kazalarının önlemesi için yasal düzenlemelerle birlikte etkili önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: E-scooter, kaza; mikro-mobilite araçları; tipik özellikler; yaralanma.

Necdet Demir, Mehmet Dokur, Özgür Agdoğan, Suna Koc, Mehmet Karadağ, İbrahim Fikri Dokur. Electric scooters as a silent source of danger in increasing use among young people: a single-center in-depth accident analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(5): 596-604

Corresponding Author: Necdet Demir, Türkiye
Manuscript Language: English