p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Over-the-scope clip application for severe gastrointestinal bleeding, leak, or perforation: A single-center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 146-150 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.15719

Over-the-scope clip application for severe gastrointestinal bleeding, leak, or perforation: A single-center experience

Ali Kocataş, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt
Department of General Surgery, University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Over-the-scope clip (OTSC) devices are now widely used by endoscopists for gastrointestinal bleeding, perforation, or leakage. The present study aims to examine the therapeutic success rate of this technique.
METHODS: This was a single-center, retrospective study. In this study, 23 patients with gastrointestinal bleeding, leakage, or perforation were included. The procedure was performed by an experienced endoscopist.
RESULTS: Of the patients with an upper gastrointestinal tract defect, six had a perforation and there was one case of anastomosis leakage. Eight patients had a perforation in the lower gastrointestinal tract, and there were two cases of anastomosis leakage. Bleeding was detected in only six patients and all of them were upper gastrointestinal bleeding. Anastomosis leaks, perforations, and bleeding were treated with OTSC and additional procedures. The success rate of OTSC clipping alone was 56.5%. However, the success rate was 86.9% with additional therapeutic procedures (clamp, stent, sclerotherapy). Analysis according to categories of bleeding, perforation, and anastomosis leak revealed that the success rate of the clip application in bleeding was significantly higher than that of perforation or anastomosis leak (p=0.002). The median length of stay in the hospital was five days (min-max: 2–30 days). There were no complications associated with the OTSC procedure.
CONCLUSION: OTSC is a safe and effective method for the management of gastrointestinal bleeding, perforation, or anastomosis leak.

Keywords: Bleeding, gastrointestinal leak; over-the-scope clip; perforation.

Şiddetli gastrointestinal kanama, kaçak ve perforasyonlar için over-the-scope klip uygulamaları: Tek merkez deneyimi

Ali Kocataş, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Kapsam dışı klips (OTSC) cihazları artık endoskopistler tarafından gastrointestinal kanama, perforasyon veya sızıntı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu tekniğin terapötik başarı oranını incelemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma tek merkezli ve geriye dönük olarak yapıldı. Çalışmaya gastrointestinal kanaması, sızıntısı veya perforasyonu olan toplam 23 hasta alındı. Prosedür deneyimli endoskopist tarafından gerçekleştirildi.
BULGULAR: Üst gastrointestinal sistem defekti olan hastaların altısında perforasyon, bir olguda anastomoz kaçağı vardı. Sekiz hastada alt gastrointestinal kanalda perforasyon vardı ve iki olgu anastomoz kaçağı vardı. Sadece altı hastada kanama tespit edildi ve tümü üst gastrointestinal kanama idi. Anastomoz sızıntıları, perforasyonlar ve kanama OTSC ve ek prosedürlerle tedavi edildi. Tek başına OTSC kırpmanın başarı oranı %56.5 iken, ek terapötik prosedürlerle (klemp, stent, skleroterapi) başarı oranı %86.9’du. Kanama, perforasyon ve anastomoz kaçağı kategorilerine göre yapılan analizler, klip uygulamasının kanamadaki başarı oranının perforasyon veya anastomoz kaçağına göre anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koydu (p=0.002). Hastanede ortalama kalış süresi beş gündü (min-maks: 2–30 gün). OTSC prosedürü ile ilişkili herhangi bir komplikasyon yoktu.
TARTIŞMA: OTSC, gastrointestinal kanama, perforasyon veya anastomoz sızıntısının yönetimi için güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kaçak, kanama; kapsam dışı klip; perforasyon.

Ali Kocataş, Erkan Somuncu, Mehmet Abdussamet Bozkurt. Over-the-scope clip application for severe gastrointestinal bleeding, leak, or perforation: A single-center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 146-150

Corresponding Author: Erkan Somuncu, Türkiye