p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Floating Phalanx; Simultaneous Double Dislocation of the Interphalangeal Joint in a Finger: Case report and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-16623 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.16623

Floating Phalanx; Simultaneous Double Dislocation of the Interphalangeal Joint in a Finger: Case report and literature review

Fevzi Sağlam1, Özgür Baysal2, Sönmez Sağlam3, Evrim Sirin2, Ömer Sofulu2
1İstanbul Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Departmant of Orthopedics and Traumatology, Üsküdar, İstanbul, Turkey
2Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Departmant of Orthopedics and Traumatology, İstanbul, Turkey
3Duzce University School of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Duzce, Turkey

Isolated proximal and distal interphalangeal joint dislocations are widely seen as a result of sporting injuries and major trauma. The combination of dorsal dislocation of the distal interphalangeal joint (DIPJ) in the same finger concomitant to traumatic dorsal dislocation of the proximal interphalangeal joint (PIPJ) is a rarely seen injury. The case is here presented of a 65-year old female patient with proximal and distal interphalangeal joint dislocation of the right-hand ring finger accompanied by volar and dorsal plate injuries in the proximal and distal joints. With this case, it was aimed to introduce a new term of “floating phalanx” into medical literature. Treatment was applied to the patient of closed reduction under peripheral block and the application of an aluminium finger splint in semi-flexion. In a 24-month follow-up period, the 4th finger of the patient was observed to be stable and have pain-free range of movement. This case is an uncommon case of volar and dorsal plate avulsion fractures with PIPJ and DIPJ dorsal dislocation treated successfully with closed reduction and conservative treatment with excellent functional results.

Keywords: interphalangeal joints dislocation, phalanks dislocation, volar plate injury

Yüzen Falanks; Interphalangeal Eklemin Eşzamanlı Çift Çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması

Fevzi Sağlam1, Özgür Baysal2, Sönmez Sağlam3, Evrim Sirin2, Ömer Sofulu2
1İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Üsküdar, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Düzce Ünversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Düzce, Türkiye

İzole proksimal ve distal interphalangeal eklem çıkıkları spor yaralanmaları ve majör travmanın bir
sonucu olarak yaygın olarak görülür. Proksimal interpalangeal eklemin travmatik dorsal
dislokasyonuna eşlik eden aynı parmaktaki distal interfalangeal eklemin dorsal çıkıklarının
birlikteliği çok nadir görülen yaralanmalardır. Bizim olgumuzda; sağ el yüzük parmak proksimal
ve distal interphalangeal eklem çıkığına eşlik eden proksimal ve distal eklemde volar ve dorsal plate
yaralanması olan 65 yaşındaki kadın hastayı sunmayı ve tıp literatürüne yeni bir tanım getirmeyi
amaçladık: “Yüzen phalanks”. Hastaya periferik blok altında kapalı redüksiyon yapılıp
semifleksiyonda alüminyum parmak ateli uygulandı. Yirmi dört aylık izlemde, hasta dördüncü
parmağında ağrısız bir hareket aralığına ve stabiliteye sahipti. Bu vaka ayrıca, volar ve dorsal plak
avulsion kırıklarının avülsiyonu ile PIPJ ve DIPJ'nin dorsal çıkığı kapalı redüksiyon ve konservatif
tedavi ile mükemmel bir fonksiyonel sonuçla başarıyla tedavi edilen nadir vakalardandir.

Anahtar Kelimeler: interfalangeal eklem çıkığı, falanks çıkığı, volar plak yaralanmasıCorresponding Author: Fevzi Sağlam, Türkiye