p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 5 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Floating phalanx; simultaneous double dislocation of the interphalangeal joint in a finger: A case report and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 876-878 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.16623

Floating phalanx; simultaneous double dislocation of the interphalangeal joint in a finger: A case report and literature review

Fevzi Sağlam1, Özgür Baysal2, Sönmez Sağlam3, Evrim Sirin2, Ömer Sofulu2
1Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Düzce University Faculty of Medicine, Düzce-Turkey

Isolated proximal and distal interphalangeal joint (DIPJ) dislocations are widely seen as a result of sporting injuries and major trauma. The combination of dorsal dislocation of the DIPJ in the same finger concomitant to traumatic dorsal dislocation of the proximal interphalangeal joint (PIPJ) is a rarely seen injury. The case is, here, presented of a 65-year-old female patient with proximal and DIPJ dislocation of the right-hand ring finger accompanied by volar and dorsal plate injuries in the proximal and distal joints. With this case, it was aimed to introduce a new term of “floating phalanx” into medical literature. The treatment was applied to the patient of closed reduction under peripheral block and the application of an aluminium finger splint in semiflexion. In a 24-month follow-up period, the 4th finger of the patient was observed to be stable and has pain-free range of movement. This case is an uncommon case of volar and dorsal plate avulsion fractures with PIPJ and DIPJ dorsal dislocation treated successfully with closed reduction and conservative treat-ment with excellent functional results.

Keywords: Interphalangeal joints dislocation, phalanx dislocation; volar plate injury.

Yüzen falanks; interphalangeal eklemin eşzamanlı çift çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması

Fevzi Sağlam1, Özgür Baysal2, Sönmez Sağlam3, Evrim Sirin2, Ömer Sofulu2
1İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Düzce Ünversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Düzce

İzole proksimal ve distal interfalangeal eklem çıkıkları spor yaralanmaları ve majör travmanın bir sonucu olarak yaygın olarak görülür. Proksimal interfalangeal eklemin travmatik dorsal dislokasyonuna eşlik eden aynı parmaktaki distal interfalangeal eklemin dorsal çıkıklarının birlikteliği çok nadir görülen yaralanmalardır. Bu yazıdaki olguda, sağ el yüzük parmak proksimal ve distal interfalangeal eklem çıkığına eşlik eden proksimal ve distal eklemde volar ve dorsal plate yaralanması olan 65 yaşındaki kadın hastayı sunmayı ve tıp literatürüne yeni bir tanım getirmeyi amaçladık: “Yüzen falanks”. Hastaya periferik blok altında kapalı redüksiyon yapılıp semifleksiyonda alüminyum parmak ateli uygulandı. Yirmi dört aylık izlemde, hasta dördüncü parmağında ağrısız bir hareket aralığına ve stabiliteye sahipti. Bu olgu ayrıca, volar ve dorsal plak avulsion kırıklarının avülsiyonu ile PIPJ ve DIPJ’nin dorsal çıkığı kapalı redüksiyon ve konservatif tedavi ile mükemmel bir fonksiyonel sonuçla başarıyla tedavi edilen nadir olgulardandır.

Anahtar Kelimeler: Falanks çıkığı, interfalangeal eklem çıkığı; volar plak yaralanması.

Fevzi Sağlam, Özgür Baysal, Sönmez Sağlam, Evrim Sirin, Ömer Sofulu. Floating phalanx; simultaneous double dislocation of the interphalangeal joint in a finger: A case report and literature review. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 876-878

Corresponding Author: Fevzi Sağlam, Türkiye
Manuscript Language: English