p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Morphometric study on the 12th thoracic vertebrae which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 351-355 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.16794

Morphometric study on the 12th thoracic vertebrae which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta

Mehmet Fatih Korkmaz1, Hüseyin Özevren2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Neurosurgery, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır-Turkey

BACKGROUND: To describe gender-related differences in the length of the left chord and pedicle at the level of 12th thoracic vertebrae and appropriate length of the screw to be applied so as to decrease the perforation risk of anterior cortex of the corpus and preventable injury of major vascular vessels.
METHODS: Axial bone window computed tomography images of T12 vertebral pedicles of 60 patients (30 males and 30 females, age >25 years) without any sign of spinal trauma were obtained and morphometric data were analyzed.
RESULTS: Mean ages of the female (n=30) and male (n=30) patients were 32.17±4.24 and 31.70±3.60 years, respectively. The left chord lengths of T12 of the male (38.17±2.54 mm) and female (36.62±2.27 mm) patients were compared and a statistically significant difference was found between these two measurements (p=0.016). A statistically significant difference between the length of the left chord (37.40±2.51) (range, 32–44 mm) and age (31.93±3.91) (range, 25–40 years) and also a moderate degree of correlation were observed (p=0.002), (r=0.401). A statistically significant difference and a moderate degree of correlation were found between the lengths of the left chords (37.40±2.51; range, 32–44 mm) and the left pedicles (12.12±1.34; range, 10.0–15.80 mm) (p=0.001), (r=0.577).
CONCLUSION: Significant differences and correlations exist between the left pedicle and the left chord in male and female patients and patients with different ages. The data obtained can be used as a guide to determine the implant size and intraoperative management of T12 vertebral pedicle.

Keywords: Anatomy, aorta; pedicle morphology; pedicle screw; thoracic vertebra.

Torasik aortaya en yakın ve travmaya en fazla maruz kalan 12. torasik vertebranın morfometrik çalışması

Mehmet Fatih Korkmaz1, Hüseyin Özevren2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Korpusun anterior korteksinin perforasyon riskinin ve önlenebilir büyük vasküler zedelenmelerin azaltılması amacıyla 12. torakal vertebra seviyesinde sol kord uzunluğu, sol pedikül uzunluğu ve uygun vida uzunluğunun cinsiyetler arası farklılıklarını tanımlamak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 25 yaşından büyük (25–40 yıl), spinal travma bulgusu olmayan 60 hastanın (30 erkek, 30 kadın) T12 vertebra pediküllerinin torakal aksiyel kemik pencere BT görüntüsü alınarak morfometrik verileri analiz edildi.
BULGULAR: T12 sol kord uzunlukları erkek (38.17±2.54 mm) ve kadınlarda (36.62±2.27 mm) karşılaştırılarak, istatistiksel anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.016). Sol kord uzunluğu (37.40±2.51) (32–44 mm) ile yaş (31.93±3.91) (25–40 yıl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ve orta derecede korelasyon görülmüştür (p=0.002, r=0.401). Sol kord uzunlukları (37.40±2.51) (32–44 mm) ile sol pedikül uzunlukları (12.12±1.34) (10.0–15.80 mm) arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık ve orta düzeyde korelasyon saptanmıştır (p=0.001, r=0.577).
TARTIŞMA: Sol pedikül ve sol kord uzunluğu ile yaş ve cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar ve ilişkiler mevcuttur. Elde edilen bilgiler implant boyutu ve intraoperatif T12 vertebra pedikülünün yönelimi için bir yol gösterici olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anatomi, aorta; pedikül morfolojisi; pedikül vidası; torasik omurga.

Mehmet Fatih Korkmaz, Hüseyin Özevren. Morphometric study on the 12th thoracic vertebrae which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(3): 351-355

Corresponding Author: Mehmet Fatih Korkmaz, Türkiye
Manuscript Language: English