p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Comparison between prognostic indicators in organ insufficiency with acute pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-18552 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.18552

Comparison between prognostic indicators in organ insufficiency with acute pancreatitis

Deccane Düzenci1, Mehmet Yalnız2, Murat İspiroğlu2
1Department Of Internal Medicine, Fırat University, Elazığ
2Department Of Gastroenterology, Fırat University, Elazığ

Organ failures that develop due to acute pancreatitis (AP), some laboratory values and the anthropometric characteristics of the patients have been shown to play a role in the prognosis AP and have been increasingly used to determine the prognosis of the disease although classification systems such as Ranson’s criteria are still used habitually. We aimed to investigate the relationship of the organ failures observed during the course of AP, the biochemical parameters and the anthropometric characteristics of the patients and compare with Ranson’s and Atlanta Classification (AC) systems.
Laboratory values, anthropometric data including the waist circumference and body mass index, Systemic inflmmatory responde syndrome (SIRS) and organ failures developed during the course of the disease were investigated prospectively in 153 AP patients and the Ranson and Modified Atlanta Classifications (MAC) were made. A relationship was observed between the organ failures that established in the course of the disease (lung, liver, kidney, heart and MOF (multiple organ failure)) and higher Ranson’s and MAC scores (p<0.05). Among the patients included in the study, 13(8.4%) had multiple organ failure and 17 (11.1%) had SIRS. Exitus occurred in 10 patients (6.5%). A statistically significant relationship was found with organ failure, multiple organ failure and SIRS; and ensuing exitus (p<0.05). While no relationship was observed between the waist circumference, body mass index, Ranson’s score, there was a significant relationship between the MAC and the waist circumference (p<0.01). Among the laboratory values, high urea and ALT values were found to show a relationship with the Ranson and MAC (p<0.001), while between the CRP values tested at the 0 time point and the 48th hour, only the CRP value at the 48th hour had a relationship with Ranson’s score (p<0.05). Organ failure, MOF, and SIRS showed a correlation with both the severity scores and the mortality rate. In addition, a significant correlation was observed between the cholesterol, triglycerides and the CRP level at the time of hospitalisation and mortality. On the contrary, no significant relationship was observed with the other laboratory results including calcium, lipase and hematocrit.
In conclusion, in order to determine the severity and prognosis of acute pancreatitis, and expect the organ failures that may occur in severe pancreatitis, the body mass index, waist circumference and laboratory values including cholesterol, triglycerides, ALT, and CRP may supply important prognostic data besides the conventional disease severity scoring methods.

Keywords: Acute Pancreatitis, Organ Failure, Severity Scoring

Akut pankreatitde organ yetmezliğinin önemi ve prognostik belirteç sistemleri ile karşılaştırılması

Deccane Düzenci1, Mehmet Yalnız2, Murat İspiroğlu2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ

Akut pankreatit (AP); pankreas bezinde inaktif halde bulunan sindirim enzimlerinin çeşitli nedenlerle aktif hale geçmesi sonucunda, pankreas bezinde, çevre dokularda ve inflamasyonun yayılmasıyla sistemik bir etki gösterebilen klinik durumdur. Hastalığın prognozunda en sık Ranson ve Atlanta gibi sınıflama sistemleri kullanılmaktadır. Ancak akut pankreatite bağlı gelişen organ yetmezlikleri, laboratuvar verileri ve hastaların antropometrik özelliklerinin de hastalığın şiddeti ve prognozuyla ilişkili olduğu ortaya konmuştur. Çalışmamızda AP seyrinde ortaya çıkan organ yetmezlikleri, biyokimyasal parametreler ve hastalara ait antropometrik verilerin, Ranson ve Atlanta sınıflama (AS) sistemleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.
AP’ li 19 ile 89 yaşları arasında 153 hastanın Ranson ve Modifiye Atlanta Sınıflaması (MAS) skoru hesaplanarak laboratuvar verileri, bel çevresi, vücut kitle indeksi (VKI) gibi antropometrik verileri, organ yetmezliği tablosu araştırıldı. Gelişen organ yetmezlikleri (akciğer, karaciğer, böbrek, kalp ve multiorgan yetmezliği) Ranson değeri ve MAS skoru yüksekliğiyle ilişkili (p<0.05) olarak bulundu. Çalışmaya alınan hastalardan 13 tanesinde (% 8.4) multiorgan yetmezliği, 17 tanesinde (% 11.1) Sistemik inflamatuvar response sendromu (SIRS) gelişmiştir. 10 hastada (%6.5) exitus gerçekleşti. Organ yetmezlikleri, multiorgan yetmezliği (MOY) ve SIRS gelişen hastalarla ex olan hastalar arasında yapılan istatistiksel analizde p değeri (p<0.05) olarak anlamlı ilişki saptandı. Bel çevresi ve vücut kitle indeksi Ranson değeriyle ilişkili saptanmazken, Modifiye Atlanta Sınıflamasıyla bel çevresi arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.01). Laboratuvar verilerinden üre ve ALT yüksekliği, Ranson ve Modifiye Atlanta Sınıflamasıyla ilişkili saptanırken (p<0.001), 0 ve 48. saatte bakılan CRP değerindeki yüksekliklerden sadece 48. saatteki CRP değeri Ranson değeriyle ilişkili olarak bulundu (p<0.05).
Organ yetmezliği, MOY, SIRS, her iki şiddet skoruyla korele olmasının yanında mortalite ile de anlamlı olarak koreleydi. Ek olarak kolesterol, trigliserit ve yatış anındaki CRP düzeyiyle mortalite arasında anlamlı korelasyon elde edilirken; kalsiyum, lipaz ve hematokrit gibi laboratuvar verileriyle anlamlı ilişki saptanmadı.
Sonuç olarak akut pankreatitin şiddet ve prognozunu belirlemede ve şiddetli seyreden pankreatitlerde ortaya çıkabilecek olan organ yetmezlikleri açısından dikkatli olunmasında; klasik şiddet skorlama sistemlerinin yanında hastalara ait vücut kitle indeksi, bel çevresi ve kolesterol, trigliserit, ALT, CRP gibi laboratuvar verileri önemli prognostik bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, organ yetmezliği, şiddet skorlamasıCorresponding Author: Murat İspiroğlu, Türkiye